logo
logo bip

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią

Dobrawę Bącelę

zamieszkałą w Gnieźnie

 

Na konkurs wpłynęło 11 ofert, 4 z nich nie spełniały wymogów formalnych. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 6 kandydatkami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Doświadczenie P. Dobrawy Bąceli na stanowisku psychologa, znajomość charakteru pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i z niepełnosprawnością intelektualną oraz umiejętność nawiązywania relacji z osobami z zaburzeniami zachowania miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o naborze na stanowisko psychologa.

  

Kierownik ŚDS w Kórniku

Anita Wachowiak

   

Kórnik, dnia 5 stycznia 2018 roku

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO KÓRNICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

KÓRNICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA

 

Dyrektor Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego jednostki budżetowej Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA

 

1.         Warunki zatrudnienia:

A) forma zatrudnienia  umowa o pracę;

B) wymiar zatrudnienia cały etat

2.         Wymagania stawiane kandydatowi:

A) niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

- wykształcenie (jeden z poniższych warunków):

a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

b)  średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

c) osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego;

B)        dodatkowe:

- znajomość programów finansowo-księgowych;

- znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad;

- umiejętność samodzielnej organizacji pracy;

- umiejętność analitycznego myślenia;

- umiejętność rozwiązywania problemów;

- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;

- sumienność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna, komunikatywność.

- mile widziane doświadczenie w prowadzeniu księgowości budżetowej.

3.         Zakres zadań:

- prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej;

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

- kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

- kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;

- opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;

- kompletowanie dokumentów finansowo  księgowych, dokonywanie przelewów;

- dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych;

- prowadzenie ewidencji finansowo księgowej;

- prowadzenie obsługi kasowej;

- prowadzenie rozliczeń zapasów magazynowych;

- prowadzenie ewidencji majątku;

- nadzór nad rozliczaniem inwentaryzacji majątku;

- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

- wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

4.         Wymagane dokumenty:

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922).  

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24 stycznia 2018 r. w  sekretariacie KCRiS ?OAZA? ul. Ignacego Krasickiego 1 (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.

Zgłoszenie można również przesłać pocztą na adres Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku, ul. I. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do KCRiS OAZA  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz na stronie internetowej KCRiS ?OAZA? Kórnik

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

specjalisty ds. kadr i płac  w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani

Alicja Grabowska zamieszkała w Czapurach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszego referenta ds. płac w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

starszego referenta ds. płac

w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Pani Danuta Paluszkiewicz

zamieszkała w Kórniku

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne.

 

Dyrektor przedszkola

Barbara Zarzeczna