logo
logo bip

Zarządzenie nr 177/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 grudnia 2018 r.

w  sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionkach

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji /2 etaty/ w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji / 2 etaty / w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

Pobierz - PDF

Konkurs na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności ogłasza konkurs na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności na stanowisko specjalisty d/s warunków zabudowy w Wydziale Planowania Przestrzennego

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i  Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na zastępstwo  urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności 

 na stanowisko  specjalisty d/s warunków zabudowy

w  Wydziale  Planowania Przestrzennego

w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada wykształcenie wyższe planowanie przestrzenne, urbanistyka lub architektura

6) posiada doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

7) posiada znajomość  zagadnień w zakresie ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawy Prawo Budowlane w zakresie niezbędnym do pracy na ww. stanowisku

8) wysoka kultura osobista.

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:  

1) komunikatywność

2)r eferencje z poprzednich zakładów pracy

3) odpowiedzialność,

4) sumienność,

5) umiejętność pracy w zespole.

 III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 - przede wszystkim prowadzenie procedur decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922)".

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  "Konkurs na stanowisko specjalisty  d/s warunków zabudowy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik." Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 11 stycznia 2019 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Pacholski

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik;
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: abi@umig.kornik.pl;
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do  31.12.2019 r.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w  Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik;

 

Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, Kórnik w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                                                                                  .......................................................

                                                                                                                                                                         Podpis kandydata do pracy

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników urzędu.

 

.......................................................

                                                                                                                                                                         Podpis kandydata do pracy

 

 

Konkurs na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy specjalisty d/s miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i  Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na zastępstwo  urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności 

w pracy specjalisty d/s miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

w  Wydziale  Planowania Przestrzennego

w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada wykształcenie wyższe planowanie przestrzenne, urbanistyka lub architektura

6) posiada doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

7) posiada znajomość  zagadnień w zakresie ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawy Prawo Budowlane w zakresie niezbędnym do pracy na ww. stanowisku

8) wysoka kultura osobista.

  II. Wymagania dodatkowe kandydata:  

1) komunikatywność

2) referencje z poprzednich zakładów pracy

3) odpowiedzialność,

4) sumienność,

5) umiejętność pracy w zespole.

  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 - przede wszystkim prowadzenie procedur miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

  IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 992)?  

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  4 stycznia  2019 r. w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  ?Konkurs na stanowisko specjalisty  d/s miejscowych planów zagospodarowania w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik.? Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 11 stycznia 2019 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy

Przemysław Pacholski

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik;
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: abi@umig.kornik.pl;
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do  31.12.2019 r.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w  Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik;

 

Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, Kórnik w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                                                                                  .......................................................

                                                                                                                                                                         Podpis kandydata do pracy

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników urzędu.

 

.......................................................

                                                                                                                                                                         Podpis kandydata do pracy

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekun Osoby Niepełnosprawnej w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni"

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekun Osoby Niepełnosprawnej

w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni"

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią/Pana

Annę Pogonowską

zamieszkałą/ego w Kórniku

 

Na konkurs wpłynęły 2 oferty, obie spełniały wymogi formalne. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 2 kandydatkami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Doświadczenie p. Anny Pogonowskiej zdobyte na poprzednich stanowiskach pracy oraz znajomość charakteru pracy z osobami z zaburzeniami zachowania oraz różnorakimi  niepełnosprawnościami miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o naborze na stanowisko opiekuna.

 

Zastępca Dyrektora ŚDS "Gościnni"

Karolina Kapczyńska

   

Kórnik, dnia 30 listopada 2018 r.

NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

       Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko: Intendenta

 

 1. Warunki zatrudnienia: 

a)                forma zatrudnienia:  umowa o pracę; 

b)                wymiar zatrudnienia:  cały etat       

 

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • wykształcenie średnie;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku intendenta.

b)        dodatkowe:

 • znajomość przepisów HACCP;
 • znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości i księgowania;
 • umiejętność wykorzystania  zasad żywienia i norm żywieniowych do układania jadłospisów;
 • znajomość przepisów oświatowych dotyczących działalności przedszkola;
 • umiejętność wykorzystywania programów informatycznych (oprogramowanie biurowe oraz programy wspomagające obsługę magazynową);
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność organizacji i planowania pracy;
 • obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność; 
 1. OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE INTENDENTA

 

 • intendent podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola;
 • ponosi odpowiedzialność za terminowe i zgodne pod względem formalnym i rzeczowym wykonanie zadań, wynikających z zakresu obowiązków;
 • czas pracy 40 godzin tygodniowo;
 • pracownik jest zobowiązany do codziennego podpisywania listy obecności;
 • w czasie zajęć służbowych pracownikowi nie wolno oddalać się z miejsca pracy bez zgody dyrektora przedszkola;
 • przestrzega tajemnicę państwową i służbową;
 • sporządza codziennie raporty żywnościowe i dostarcza je do akceptacji dyrektorowi przedszkola;
 • sporządza jadłospisy z uwzględnieniem kaloryczności i gramatury potraw;
 • oznacza alergeny w jadłospisach;
 • wywiesza jadłospisy na tablicy w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola;
 • prowadzi dokumentację - kartoteki żywnościowe, raporty dzienne z rozliczeniem ceny posiłków;
 • uzgadnia salda z księgowością dwa razy w roku;
 • podaje  kucharce liczbę konsumentów w danym dniu;
 • prowadzi magazyny żywnościowe, rozlicza przyjęte i wydane artykuły żywnościowe;
 • materialnie odpowiada za przechowywaną żywność;
 • wydaje artykuły żywnościowe zgodnie ze sporządzonym raportem;
 •  utrzymuje porządek i wymogi sanitarne (zgodnie z systemem HACCP) w magazynach żywnościowych;
 • sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCP;
 • realizuje zakupy artykułów żywnościowych, środków czystości oraz niezbędnego sprzętu do przedszkolnej kuchni;
 • prowadzi ewidencję inwentarza kuchni oraz sprawuje opiekę nad sprzętem i naczyniami kuchennymi;
 • pracownik odpowiada przed dyrekcją placówki za sumienne i rzetelne wykonywanie nałożonych obowiązków, materialnie za powierzone sumy pieniężne w ramach zaliczek;
 • wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy przedszkola, poleconych przez dyrektora;
 • nieprzestrzeganie powyższych obowiązków pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne;

4.         Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  i umiejętności zawodowe;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku intendenta
 • oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko intendenta. 

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 19 grudnia (środa)  do godz. 13.00. Rozstrzygnięcie nastąpi tego samego dnia o godz. 14.00. Wybrane osoby poinformujemy telefonicznie o wynikach naboru.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy,  w  sekretariacie Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie , ul .Dworcowa 11, 62-035  Kórnik  lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

5. Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

    Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole Kolorowy Świat, ul. Dworcowa 11, Szczodrzykowo, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                                                        

Podpis kandydata do pracy

  Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole Kolorowy Świat, ul. Dworcowa 11, Szczodrzykowo, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników/nauczycieli [Przedszkola]

                                                                                                                                                                                                                                            

Podpis kandydata do pracy

 

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż  zostałem poinformowany o tym że:

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat, ul. Dworcowa 11, Szczodrzykowo, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola,

    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

      Przedszkole Kolorowy Świat, Szczodrzykowo,  ul. Dworcowa 11, Szczodrzykowo, 62-035 Kórnik

        e-mail: iod@szczodrzykowo.com

    dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018r

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu.

     ......................................................................                                                                                                                                                                     

Konkurs na stanowisko ds. wymiaru podatków

KONKURS NA STANOWISKO ds. WYMIARU PODATKÓW

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1260 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko ds. wymiaru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

Wymagania niezbędne kandydata:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 5. ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, ekonomia, finanse, rachunkowość,
 6. znajomość przepisów ustaw m.in.: Ordynacja podatkowa, o podatkach
  i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach, o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o opłacie skarbowej oraz przepisów ogólnych dotyczących działalności samorządu,
 7. prawo jazdy kat. B.

   Wymagania dodatkowe kandydata:

 1. umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i komunikacji pisemnej,
 2. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office, programów podatkowych,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. rzetelność,
 5. umiejętność samokształcenia,
 6. wysoka kultura osobista;
 7. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub w jednostce samorządu terytorialnego

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:

 1. aktualizacja ewidencji podatników z terenu gminy,
 2. wydawanie decyzji podatkowych dla osób fizycznych dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego,
 3. prowadzenie postępowań podatkowych u osób fizycznych w zakresie  podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w tym postępowań w sprawie ulg podatkowych,
 4. sporządzanie zestawień, sprawozdań i analiz w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
 5. przygotowywanie wezwań do złożenia informacji w sprawie podatków i opłat należnych gminie,
 6. przeprowadzanie wizji lokalnych, oględzin i kontroli podatkowych u podatników,
 7. przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie postępowania spadkowego do właściwych sądów rejonowych,
 8. przyjmowanie i obsługa interesantów.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej wraz ze zdjęciem,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 4. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku ds. wymiaru podatków,
 5. kopie dokumentów lub oświadczenie potwierdzające znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office i programów podatkowych,
 6. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. kopia prawa jazdy,
 8. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji, w przypadku gdy kandydat takie posiada,
 9. referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji, w przypadku gdy kandydat takie posiada,
 10. klauzula o treści: ''Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).''

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 13 grudnia 2018 roku, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia kandydatów można również przesyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Kórnik,
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: ?Konkurs na stanowisko ds. wymiaru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.? Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów, test ze znajomości zagadnień oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia testu
i rozmowy, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

- Przemysław Pacholski -

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionkach

Zarządzenie nr 154 z dnia 06 listopada 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionkach, ul. Mieczewska 36

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF
Załącznik - PDF

Przejdź do strony z zarządzeniami


Ogłoszenie o naborze pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni" na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie o naborze pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"

Zastępca Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"

ogłasza  nabór na  stanowisko 

opiekuna osoby niepełnosprawnej

 Umowa o pracę na czas  określony w wymiarze pełen etat.

Niezbędne wymagania

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych
 3. korzystanie w pełni z praw publicznych
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 5. niekaralność za przestępstwa umyślne
 6. nieposzlakowana opinia
 7. wykształcenie co najmniej średnie
 8. co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 9. wysoka kultura osobista

 W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

 1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

 2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

 3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,

 4. umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi; 

  

      Wymagane dokumenty

  1.       Życiorys;

  2.       List motywacyjny;

  3.       Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;

  4.       Kopie świadectw pracy;

  5.       Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

 6.       Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

  7.       Referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji;

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - opiekun" w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni", przy ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualne rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do  30 listopada 2018 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

 

Zakres obowiązków i uprawnień pracownika

1.      dbanie o higienę osobistą uczestników,

2.      karmienie uczestnika, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,

3.      pomoc uczestnikom przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia uczestnika tego wymaga,

4.      opieka nad uczestnikami w trakcie dowozów;

5.      dbanie o bezpieczeństwo uczestników,

6.      dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność;

7.      współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników;

8.      współdziałanie z Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy ?Gościnni? oraz z innymi pracownikami przy ustalaniu indywidualnych programów,

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.Dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę, których podanie jest obowiązkowe tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.

2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni" w Kórniku

3. Dane osób, niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osoby zakwalifikowanej będą przetwarzane do celów archiwalnych przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

- po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a w zakresie pozostałych danych dobrowolne. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. ewidencji środków trwałych, obsługi płac oraz archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

specjalisty ds. ewidencji środków trwałych, obsługi płac oraz archiwum

w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Kórnik

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią

 

Ewę  Woźniak

 

zamieszkałą w  Kórniku

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Ewa Woźniak  posiada  wymagane wykształcenie oraz doświadczenie. Wykazała  się biegłą   znajomością   ustawy o rachunkowości  i  przepisów  dotyczących  środków  trwałych oraz  wiedzą  na  temat  zagadnień  kadrowo-płacowych  i  prowadzeniem archiwum.

  

                                                                                     Burmistrz Miasta i  Gminy

 

                                                                                         Jerzy Lechnerowski

 

Kórnik, dnia    25 października    2018 r.

 

 

Konkurs na stanowisko kucharza w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku

NABÓR NA STANOWISKO KUCHARZA

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku ogłasza konkurs na stanowisko kucharza

w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia  umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia cały etat.

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • minimum wykształcenie zawodowe kierunkowe ;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kucharza.

b)        dodatkowe:

 • umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków wg jadłospisu: standardowego, bezmlecznego, bezglutenowego, zgodnego z zasadami zdrowego żywienia;
 • umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD; 
 • umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;
 • pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna.

c)       staż pracy: min. 1 rok na stanowisku kucharza 

 

3.                 Zakres zadań: 

 • przygotowywanie  higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą ich jakość i smak;
 • stosowanie w pracy  wymogów HCCP,  GHP (dobrej praktyki higienicznej) i GMP (dobrej praktyki produkcyjnej);
 • uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
 • przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków oraz przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych;
 • mycie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;
 • utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;
 • dbanie o czystości pomieszczeń kuchennych, utrzymywanie bieżącej czystości urządzeń gastronomicznych i całego bloku żywieniowego;
 • przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami instytucji sanitarnej;
 • wykonywanie innych zleconych prac na terenie bloku żywieniowego i szkoły.
 •  

4.         Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kucharza;
 • oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego

 

5. Inne informacje:

 

    Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 

 

   1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

                                                                                                              .......................................................

 

                                                                                                                      Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracownika Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku?.

 

                                                                                                              .......................................................

 

                                                                                                                        Podpis kandydata do pracy

 

 

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor szkoły,

 

  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, e-mail: iodo@sp2kornik.home.pl,

 

  dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018r.,

 

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

 

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

 

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkolę Podstawowej nr 2 w Kórniku.

 

 

 

 

                                                                                                                             .......................................................

                                                                                                                                  Podpis kandydata do pracy

 

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 17 listopada 2018 r. do godz.15:00 

Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11 z dopiskiem

"Oferta pracy KUCHARZ" 

            Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.


Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko intendenta w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko intendenta w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa

wybrała :

Panią

Halinę Budę zamieszkałą w Kórniku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której

oceniono przygotowanie merytoryczne.

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO INTENDENTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA

WOLNE STANOWISKO INTENDENTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik

II. Stanowisko : intendent

III. Skład Komisji przeprowadzającej nabór:

 1. Przewodniczący Komisji: Elżbieta Wypijewska;
 2. Członek Komisji: Natalia Kozicz;
 3. Członek Komisji Elżbieta Gabryelewicz;
 4. Członek Komisji Marta Świętochowska;

IV.  Liczba nadesłanych ofert: 5

      W tym spełniających wymagania formalne:  5

      Niespełniających wymagań formalnych:  0

V.    Zastosowanie techniki i metod naboru:

Analiza ofert pod katem spełnienie niezbędnych wymagań i najlepszego spełnienia wymagań dodatkowych.  

VII.  Komisja po dokonaniu analizy ofert wyłoniła do zatrudnienia Panią Annę Walkowiak

VIII. Uzasadnienie dokonania wyboru:

Pani Anna Walkowiak spełnia wszystkie wymagania formalne. Jako jedyna kandydatka Pani Walkowiak posiada doświadczenie na stanowisku intendenta w placówkach oświatowych. Pani Anna Walkowiak ukończyła liczne szkolenia i kursy związane ze zdrowym żywieniem.

 

 

Protokół sporządziła:                                                                                    Podpisy członków:

05.10.2018 r. Marta Świętochowska

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku
ogłasza nabór na stanowisko: młodszy bibliotekarz/bibliotekarz 

Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Kórniku;
Wymiar czasu pracy: jeden etat;
Zatrudnienie: od 1 listopada 2018 r. na podstawie umowy o pracę. 

1.      Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni  praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wysoka kultura osobista;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • wykształcenie: średnie/wyższe o kierunku bibliotekarskim lub wyższe humanistyczne;
 • mile widziane przygotowanie pedagogiczne;
 • zdolności animacyjne;
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej;
 • znajomość rynku wydawniczego;
 • umiejętność wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej;
 • praktyczne umiejętności obsługi komputera, podstawowych programów i urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:           

 • mile widziana znajomość i doświadczenie w obsłudze programu bibliotecznego SOWA SQL Standard;
 • samodzielność, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • dobra organizacja pracy;
 • kreatywność i umiejętności manualne;
 • komunikatywność;
 • gotowość  do stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • doświadczenie zawodowe;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie;

  3.      Zakres podstawowych czynności:
 • sprawne pełnienie usług w zakresie informowania, gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych;
 • obsługa programu bibliotecznego SOWA SQL Standard;
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej;
 • organizowanie i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych mających na celu propagowanie czytelnictwa i animacji środowiska lokalnego;
 • prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej;
 • upowszechnianie czytelnictwa;
 • udział w skontrum zbiorów;
 • dbałość o stan powierzonego mienia i estetykę stanowiska pracy;
 • promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media strona internetowa, Facebook).

 

  4.  Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia);
 • kserokopie/skany świadectw pracy;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku młodszego bibliotekarza;
 • oświadczenie do rekrutacji bieżącej o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.lub oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne):"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Biblioteki Publicznej w Kórniku.?
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

 

5.  Forma, termin i miejsce składania ofert:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  składać osobiście  w Bibliotece Publicznej  w Kórniku, ul. Poznańska 65

 do dnia 13 października 2018 r. do godziny 12.30

 

wzamkniętej kopercie z dopiskiem ?dotyczy naboru na stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza?.

 • W wyniku analizy otrzymanych dokumentów przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kórniku zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.pl).
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku

Elżbieta Duszczak

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biblioteka Publiczna w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Biblioteki;
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: abi@umig.kornik.pl;
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia
 • zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Biblioteki Publicznej w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 •  osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31 marca 2019 r.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Bibliotece Publicznej w Kórniku.

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI INTENDENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU

NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU

 1. 1.         Warunki zatrudnienia:  

a)                forma zatrudnienia:  umowa o pracę; 

b)                wymiar zatrudnienia:  cały etat        

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • wykształcenie średnie;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku intendenta.

  b)       dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy;
 • obowiązkowość, terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości i księgowania;
 • umiejętność wykorzystania  zasad żywienia i norm żywieniowych do układania jadłospisów (dodatkowym atutem są ukończone kursy związane z dietetyką)
 • znajomość pakietu Office

3.          Wymagane dokumenty:

 • CV (zawierające oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko intendenta. 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  i umiejętności zawodowe;
 • oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku intendenta

OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE:

1. Intendent podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.
2. Ponosi odpowiedzialność za terminowe i zgodne pod względem formalnym i rzeczowym wykonanie zadań, wynikających z zakresu obowiązków.
3. Czas pracy 40 godzin tygodniowo od 7.00 - 15.00
4. Pracownik jest zobowiązany do codziennego podpisywania listy obecności.
5. W czasie zajęć służbowych pracownikowi nie wolno oddalać się z miejsca pracy bez zgody dyrektora szkoły.
6. Przestrzega tajemnicę państwową i służbową.
7. Prowadzi zaopatrzenie kuchni.
8. Przestrzega norm wydatków na żywienie.
9. Rozlicza miesiąc inwentaryzacją magazyny.
10. Kontroluje opłaty za obiady, które opłacane są internetowo na konto.
11. Tworzy księgi HACCAP.
12. Zbiera składki na herbatę.
13. Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad żywieniem w placówce.
14. Prowadzi sprawy dotyczące żywienia uczniów i pracowników szkoły wg obowiązujących norm i przepisów.
15. Planuje i dokonuje systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe i gospodarcze.
16. Dba o należyte i zgodne z normami zapasy magazynowe.
17. Kieruje żywieniem w placówce oraz sprawuje fachowy nadzór nad przygotowaniem posiłków dbając o ich kaloryczność oraz zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.
18. Sporządza raporty żywieniowe oraz dopilnowuje utrzymanie się w stawce żywieniowej.
19. Planuje i przygotowuje wspólnie z kucharką jadłospisy oraz podaje ich treść na okres 10 dni do publicznej wiadomości żywionych po akceptacji dyrekcji i higienistki szkolnej (na tablicy ogłoszeń oraz w Internecie).
20. Przy wykonywaniu obowiązków stosuje ściśle zasady ujęte w instrukcji obiegu dokumentów finansowo-ksiegowej.
21. Bieżąco informuje dyrektora placówki w sprawach akt żywienia uczniów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z żywienia.
22. Prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentację pracy.
23. Pracownik odpowiada przed dyrekcją placówki za sumienne i rzetelne wykonywanie nałożonych obowiązków, materialnie - za powierzone sumy pieniężne w ramach zaliczek.
24. Odpowiada za utrzymanie norm żywienia dzieci.
25. Współpracuje z kucharką i pomocą kuchenną w celu sprawnego działania kuchni.
26. Pracownik jest uprawniony do korzystania z wszystkich przywilejów wynikających ze stosunku pracy ujętych w prawie i przepisach szczegółowych.
27. Nieprzestrzeganie powyższych obowiązków pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne.

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 05 października 2018 r. (piątek)   do godz.13:00. Rozstrzygnięcie nastąpi tego samego dnia o godzinie 14.00. Wybrane osoby poinformujemy telefonicznie o wynikach naboru.

 

NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWI

       Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko: Intendenta

 

 1. Warunki zatrudnienia: 

a)                forma zatrudnienia:  umowa o pracę; 

b)                wymiar zatrudnienia:  cały etat       

 

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • wykształcenie średnie;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku intendenta.

b)        dodatkowe:

 • znajomość przepisów HACCP;
 • znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości i księgowania;
 • umiejętność wykorzystania  zasad żywienia i norm żywieniowych do układania jadłospisów;
 • znajomość przepisów oświatowych dotyczących działalności przedszkola;
 • umiejętność wykorzystywania programów informatycznych (oprogramowanie biurowe oraz programy wspomagające obsługę magazynową);
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność organizacji i planowania pracy;
 • obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność; 

3.         Zakres zadań:

 • sporządzanie codziennych raportów żywnościowych i dostarczanie ich do akceptacji dyrektorowi przedszkola;
 • sporządzanie jadłospisów z uwzględnieniem kaloryczności i gramatury potraw;
 • oznaczanie alergenów w jadłospisach.
 • wywieszanie jadłospisów na tablicy w holu przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola;
 • prowadzenie dokumentacji - kartoteki żywnościowe, raporty obiadowe z rozliczeniem ceny obiadu;
 • uzgadnianie sald z księgowością dwa razy w roku;
 • podawanie kucharzowi liczby konsumentów w danym dniu;
 • prowadzenie magazynów żywnościowych, rozliczanie przyjętych i wydanych artykułów żywnościowych;
 • materialna odpowiedzialność za przechowywaną żywność;
 • wydawanie artykułów żywnościowych zgodnie ze sporządzonym raportem;
 • stałe utrzymanie porządku i wymogów sanitarnych (zgodnie z systemem HACCP) w magazynach żywnościowych;
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCP;
 • realizacja zakupów artykułów żywnościowych, środków czystości oraz niezbędnego sprzętu do przedszkolnej kuchni;
 • prowadzenie ewidencji inwentarza kuchni oraz sprawowanie opieki nad sprzętem i naczyniami kuchennymi;
 • wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola, poleconych przez dyrektora. 

4.         Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  i umiejętności zawodowe;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku intendenta
 • oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko intendenta. 

 

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 05 października  2018 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy,  w  sekretariacie Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie , ul .Dworcowa 11, 62-035  Kórnik  lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

5. Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

    Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole Kolorowy Świat, ul. Dworcowa 11, Szczodrzykowo, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                                                                                  .......................................................

                                                                                                                                                       Podpis kandydata do pracy

  Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole Kolorowy Świat, ul. Dworcowa 11, Szczodrzykowo, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników/nauczycieli [Przedszkola]

                                                                                                                                                 ........................................

                                                                                                                                                     Podpis kandydata do pracy

 

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat, ul. Dworcowa 11, Szczodrzykowo, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola,

    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

      Przedszkole Kolorowy Świat, Szczodrzykowo,  ul. Dworcowa 11, Szczodrzykowo, 62-035 Kórnik

        e-mail: iod@szczodrzykowo.com

    dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018r

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu .

                                                                                                                                                  .......................................................

                                                                                                                                                         Podpis kandydata do pracy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. ewidencji środków trwałych, obsługi płac oraz archiwum

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

1. Warunki zatrudnienia:

                a) forma zatrudnienia - umowa o pracę

                b) wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

a) niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • wykształcenie wyższe,
 • 2-letni staż pracy w służbach administracyjnych bądź finansowych,
 • znajomość zagadnień w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, środków trwałych i Krajowych Standardów Rachunkowości,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office),
 • prawo jazdy kategorii B,
 • wysoka kultura osobista.

b) dodatkowe:

 • mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne bądź administracyjne,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia ewidencji środków trwałych bądź doświadczenie kadrowo płacowe

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższej cech, umiejętności:

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
 • umiejętność planowania,
 • umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań:

 • prowadzenie szczegółowej ewidencji w programie komputerowym środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • kontrola obiegu dokumentów ww. mienia,
 • bieżące oznakowania środków trwałych i wyposażenia /nadawanie numerów inwentarzowych/,
 • prowadzenie bieżącej i prawidłowej dokumentacji środków trwałych, w tym wystawianie:
  • OT- przyjęcie środka trwałego,
  • PT- protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego,
  • LT- likwidacja środka trwałego,
  • MT- zmiana miejsca użytkowania,
 • dokonywanie prawidłowej klasyfikacji środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje,
 • prowadzenie tabel amortyzacyjnych środków trwałych z podziałem na poszczególne grupy rodzajowe oraz naliczanie amortyzacji na koniec każdego roku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie, uczestnictwo i rozliczanie inwentaryzacji,
 • prowadzenie ewidencji kartotek osobistego wyposażenia pracowników Urzędu oraz spisów inwentarza majątku,
 • uzgadnianie okresowo sald dot. środków trwałych z Wydziałem Gospodarki Finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie spraw związanych z likwidacją, sprzedażą oraz zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • przegląd i bieżąca weryfikacja środków trwałych przeznaczonych do likwidacji, sprzedaży,
 • okresowe kontrole stanu posiadanego majątku, 
 • raporty z zakresu środków trwałych na bieżące potrzeby GUS i innych instytucji,
 • przyjmowanie dokumentów do archiwum,
 • sporządzanie list płac i zestawień do ZUS.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego

5. Inne informacje:

    Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

   1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl.Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

                                                                                                              .......................................................

                                                                                                                      Podpis kandydata do pracy

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl.Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

                                                                                                              .......................................................

                                                                                                                        Podpis kandydata do pracy

 

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl.Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz MiG,

  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl.Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, e-mail: abi@umig.kornik.pl

  dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urządzi Miasta i Gminy Kórnik.

                                                                                                                             .......................................................

                                                                                                                     Podpis kandydata do pracy

 

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 28 września 2018r. do godz. 15.00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista ds. ewidencji środków trwałych" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym pod nr 61 8972604

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Przedszkole...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

specjalisty ds. kadr i płac  w Przedszkolu Kolorowy Świat w

Szczodrzykowie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana:

Pani

Ewa Tomczak zamieszkała w Kórniku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której

oceniono przygotowanie merytoryczne.

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekun Osoby Niepełnosprawnej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekun Osoby Niepełnosprawnej

w Środowiskowym Domu Samopomocy Gościnni

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią/Pana

Katarzynę Skłucką

zamieszkałą/ego w Czmoniu

 

Na konkurs wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi formalne

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Doświadczenie P. Katarzyny Skłuckiej na stanowisku opiekuna osób niepełnosprawnych oraz znajomość charakteru pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i niepełnosprawnymi intelektualnie miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o naborze na stanowisko opiekuna.

 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Gościnni

Anita Wachowiak   

Kórnik, dnia 27 sierpnia 2018 r.

NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA DS. KADR I PŁAC W PRZEDSZKOLU NR 1 IM. MISIA USZATKA W KÓRNIKU

NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA DS. KADR I PŁAC

W PRZEDSZKOLU NR 1 IM. MISIA USZATKA W KÓRNIKU

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta ds. kadr i płac

1. Warunki zatrudnienia:

                a) forma zatrudnienia - umowa o pracę

                b) wymiar zatrudnienia - 1/4 etatu

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

a) niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne,
 • znajomość zagadnień w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ustawy Prawo Oświatowe, ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych, 
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office, program płacowy Progman),
 • wysoka kultura osobista.

b) dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętność planowania,
 • umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań:

 • sporządzanie list płac i wszelkich dokumentów związanych z obsługą wynagrodzeń,
 • prowadzenie akt osobowych i wszelkiej dokumentacji z tego wynikającej dla pracowników jednostki,
 • sporządzanie  dokumentów z zakresu  prawa pracy i spraw pracowniczych,
 • obsługa programu płace oraz ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrolowanie czasu pracy pracowników,
 • sporządzanie deklaracji PIT, deklaracji do ZUS, oraz SIO,
 • prowadzenie rejestru kart czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracowników,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania obowiązkowej sprawozdawczości pracowniczej oraz informacji z zakresu zatrudnienia,
 • obsługa administracyjno-biurowa zadań związanych ze stanowiskiem starszego referenta ds. kadr i płac.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 •  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego

5. Inne informacje:

    Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

   1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka ul. Prof. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

                                                                                                              .......................................................

                                                                                                                             Podpis kandydata do pracy

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka ul. Prof. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku"

                                                                                                              .......................................................

                                                                                                                             Podpis kandydata do pracy

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka ul. Prof. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola,

  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka ul. Prof. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035 Kórnik       

e-mail: iod@p1kornik.pl

 

  dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018r.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu

                                                                                                                             .......................................................

                                                                                                                                             Podpis kandydata do pracy

 

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 14 września 2018r. do godz. 15.00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - starszy referent ds. kadr i płac" w administracji Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres przedszkola z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postepowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej

im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

Szkoła Podstawowa w Radzewie ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

 1. Warunki zatrudnienia:

a)      Forma zatrudnienia - umowa o pracę;

b)      Wymiar zatrudnienia - 1/2 etatu

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem

a)      Niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • wykształcenie podstawowe;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczki;

b)  dodatkowe:

 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 1 m..
 • umiejętność doboru odpowiednich środków do rodzaju sprzątanych powierzchni;
 • pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna;
 1. Zakres zadań:
 • Utrzymanie bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania;
 • Wykonywanie innych zleconych prac na terenie szkoły.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV, list motywacyjny;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe;
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku sprzątaczki oraz pracy na wysokości;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych( Dz.U. z 2018r., poz. 1000) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sprzątaczki.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 30 sierpnia 2018r. do godz. 15.00. w sekretariacie szkoły.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Szkoły w Radzewie kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną po wyżej wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR  I PŁAC PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds.  Kadr i Płac.

 

 1. Warunki zatrudnienia: 

a)                forma zatrudnienia - umowa o pracę; 

b)                wymiar zatrudnienia - 1/4 etatu (w godzinach przedpołudniowych). 

 

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem 

a)                  niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego, prawniczego lub z zakresu  zarządzania personelem /licencjat/;
 • posiadanie 3-letniego stażu pracy na podobnym stanowisku;
 • posiadanie znajomości  zagadnień w zakresie prawa pracy, ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, znajomość przepisów prawa samorządowego, przepisów o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o zamówieniach publicznych;
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Widows, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel, Lex
 • wysoka kultura osobista.

 b)            dodatkowe:   

 • komunikatywność,
 • referencje z poprzednich zakładów pracy,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętności planowania,
 • umiejętność pracy w zespole,

 3.          Zakres zadań:

 • sporządzanie  dokumentów z zakresu  prawa pracy i spraw pracowniczych;
 • prowadzenie akt osobowych i wszelkiej dokumentacji z tego wynikającej  dla  pracowników  jednostek;
 • organizowanie okresowych  przeglądów kadrowych  oraz ocen kwalifikacyjnych pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych  z realizacją zadań i celów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • obsługa programu kadry oraz ewidencjonowanie, rozliczanie i  kontrolowanie czasu pracy pracowników;
 • sporządzanie list płac  i  wszelkich dokumentów związanych z obsługą wynagrodzeń;
 • naliczanie  zaliczek na podatek i składek ZUS, oraz sporządzanie deklaracji PIT, RP-7, deklaracji do ZUS, prowadzenie rejestru kart czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracowników;
 • załatwianie spraw emerytalno-rentowych  pracowników;
 • kierowanie  pracowników na szkolenia  z zakresu bhp oraz na  badania  profilaktyczne i  bieżąca ich aktualizacja;
 • przygotowanie  dokumentacji niezbędnej do sporządzania obowiązkowej sprawozdawczości pracowniczej oraz informacji z zakresu zatrudnienia;
 • prowadzenie spraw z związanych z  dyscypliną pracy;
 • obsługa administracyjno - biurowa zadań związanych ze stanowiskiem specjalisty ds. kadr;

 4.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac

5. Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

    Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole Kolorowy Świat, ul. Dworcowa 11, Szczodrzykowo, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                                                                                                     .......................................................

                                                                                                                                                                           Podpis kandydata do pracy

 

    Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole Kolorowy Świat, ul. Dworcowa 11, Szczodrzykowo, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników/nauczycieli [Przedszkola/Szkoły]

                                                                                                                                                                     .......................................................

                                                                                                                                                                     Podpis kandydata do pracy

 

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat, ul. Dworcowa 11, Szczodrzykowo, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola,

    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

      Przedszkole Kolorowy Świat, Szczodrzykowo,  ul. Dworcowa 11, Szczodrzykowo, 62-035 Kórnik

        e-mail: iod@szczodrzykowo.com

    dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018r

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu / Szkole

                                                                                                                                                                                            .......................................................

                                                                                                                                                                                                  Podpis kandydata do pracy

 

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24 sierpnia  2018 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy specjalista ds. Kadr i Płac w sekretariacie Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie , ul .Dworcowa 11,

62-035  Kórnik  lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy ?Gościnni? ogłasza nabór na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy ?Gościnni?

ogłasza  nabór na  stanowisko 

opiekuna osoby niepełnosprawnej

 Umowa o pracę na czas  określony w wymiarze pełen etat.

Niezbędne wymagania

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych
 3. korzystanie w pełni z praw publicznych
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 5. niekaralność za przestępstwa umyślne
 6. nieposzlakowana opinia
 7. wykształcenie co najmniej średnie
 8. co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 9. wysoka kultura osobista

  

      Wymagane dokumenty

  1.       Życiorys;

  2.       List motywacyjny;

  3.       Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;

  4.       Kopie świadectw pracy;

  5.       Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

 6.       Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

  7.       Referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji; 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy ? opiekun? w Środowiskowym Domu Samopomocy ?Gościnni?, przy ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualne rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do  31 sierpnia 2018 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl). 

Zakres obowiązków i uprawnień pracownika

 1. dbanie o higienę osobistą uczestników,
 2. karmienie uczestnika, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,
 3. pomoc uczestnikom przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia uczestnika tego wymaga,
 4. opieka nad uczestnikami w trakcie dowozów;
 5. dbanie o bezpieczeństwo uczestników,
 6. dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność;
 7. współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników;
 8. współdziałanie z Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy ?Gościnni? oraz z innymi pracownikami przy ustalaniu indywidualnych programów, 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.Dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę, których podanie jest obowiązkowe tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.

2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy ?Gościnni? w Kórniku

3. Dane osób, niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osoby zakwalifikowanej będą przetwarzane do celów archiwalnych przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

- po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a w zakresie pozostałych danych dobrowolne. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym.

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SP 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku

Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 lipca 2018 r.

W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SP 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku 

Pobierz: 

Zarządzenie i załączniki -PDF

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko
Specjalisty ds. inwestycji
w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Kórnik 

Informuję,  że   na   stanowisko  specjalisty ds. inwestycji   Komisja  Konkursowa  wybrała : 

Panią
Joannę  Ogierman

zamieszkałą w Dziećmierowie 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Podczas  rozmowy  kwalifikacyjnej   Pani   Joanna  Ogierman  wykazała   się   wiedzą i  doświadczeniem zawodowym.  Kandydatka  spełniła  warunki  i  oczekiwania  stawiane osobie  wykonującej  zadania  na  przedmiotowym  stanowisku.  Posiadane  kwalifikacje i  umiejętności  zdobyte  podczas  dotychczasowego  zatrudnienia   dają  gwarancję właściwego   wywiązania   się  z   powierzonych   zadań  i  obowiązków.

 

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                 Jerzy Lechnerowski

 Kórnik, dnia   19  lipca   2018  r. 

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.2.2018

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.2.2018 na stanowisko:

referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Beata Wawrzyniak 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 

Dyrektor Żłobka w Kamionkach ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOG/OPIEKUN w Żłobku w Kamionkach

Dyrektor Żłobka w Kamionkach ogłasza nabór na stanowisko

PSYCHOLOG/OPIEKUN

 w Żłobku w Kamionkach

 

Dyrektor Żłobka w Kamionkach ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOG/OPIEKUN
w  Żłobku w Kamionkach, ul. Porannej Rosy, 62-023 Kamionki.

Umowa o pracę na czas  określony w wymiarze pełen etat.

Przy zatrudnieniu na stanowisku pracy nie obowiązują zapisy ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ze zm.

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Żłobek w Kamionkach, ul. Porannej Rosy, 62-023 Kamionki

 

OPIS STANOWISKA: WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz   korzystanie z pełni praw publicznych,

3)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4)   wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi wieku do lat 3, tj. ( Dz.U z 2017r. poz.60 i poz. 1428) osoba posiadająca kwalifikacje:

1.  pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

2.  osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

a)   co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 

b)   przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa w punkcie 1.

3.  Jeżeli osoba, o której mowa w punkcie 2a) nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

5) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

6) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

7) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

8)   nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie

9)   cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Dodatkowo pożądane:

-doświadczenie w pracy z dziećmi

-umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

- dobra organizacja pracy;

- kreatywność,

- wysoka kultura osobista.

 

OBOWIĄZKI

Do obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie  w szczególności:

- przygotowywanie scenariuszy zajęć dla poszczególnych grup wiekowych dzieci,

- opieka, wychowanie oraz edukacja dzieci,

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa

- przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego, Regulaminów wewnętrznych  oraz Instrukcji i Zarządzeń obowiązujących w Żłobku,

- prace porządkowe.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

-  list motywacyjny

-   życiorys zawodowy (CV

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

- oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych w pkt. 1, 2, 3, 5 ,6 , 7,8,9.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 10.07.2017 r. do godziny 12.00
w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem NABÓR  - psycholog/Opiekun Żłobek w Żłobku w Kamionkach

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.Dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę, których podanie jest obowiązkowe tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.

2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że Administratorem danych osobowych jest Żłobek w Kamionkach ul. Porannej Rosy 2 , 62-023 Kamionki

3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest firma: TMP s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek ul. Starowiejska 8 61-664 Poznań, e-mail iod@tmpsc.pl

4. Dane osób, niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

- po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a w zakresie pozostałych danych dobrowolne. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora

Dyrektor Żłobka w Kamionkach ogłasza nabór na stanowisko OPIEKUN w Żłobku w Kamionkach

Dyrektor Żłobka w Kamionkach ogłasza nabór na stanowisko

OPIEKUN

 w Żłobku w Kamionkach

 

Dyrektor Żłobka w Kamionkach ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOG/OPIEKUN
w  Żłobku w Kamionkach, ul. Porannej Rosy, 62-023 Kamionki.

Umowa o pracę na czas  określony w wymiarze pełen etat.

Przy zatrudnieniu na stanowisku pracy nie obowiązują zapisy ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ze zm.

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Żłobek w Kamionkach, ul. Porannej Rosy, 62-023 Kamionki

 

OPIS STANOWISKA: WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz   korzystanie z pełni praw publicznych,

3)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4)   wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi wieku do lat 3, tj. ( Dz.U z 2017r. poz.60 i poz. 1428) osoba posiadająca kwalifikacje:

1.  pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

2.  osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

a)   co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 

b)   przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa w punkcie 1.

3.  Jeżeli osoba, o której mowa w punkcie 2a) nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

5) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

6) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

7) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

8)   nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie

9)   cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Dodatkowo pożądane:

-doświadczenie w pracy z dziećmi

-umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

- dobra organizacja pracy;

- kreatywność,

- wysoka kultura osobista.

 

OBOWIĄZKI

Do obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie  w szczególności:

- przygotowywanie scenariuszy zajęć dla poszczególnych grup wiekowych dzieci,

- opieka, wychowanie oraz edukacja dzieci,

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa

- przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego, Regulaminów wewnętrznych  oraz Instrukcji i Zarządzeń obowiązujących w Żłobku,

- prace porządkowe.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

-  list motywacyjny

-   życiorys zawodowy (CV

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

- oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych w pkt. 1, 2, 3, 5 ,6 , 7,8,9.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 10.07.2017 r. do godziny 12.00
w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem NABÓR  - psycholog/Opiekun Żłobek w Żłobku w Kamionkach

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.Dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę, których podanie jest obowiązkowe tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.

2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że Administratorem danych osobowych jest Żłobek w Kamionkach ul. Porannej Rosy 2 , 62-023 Kamionki

3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest firma: TMP s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek ul. Starowiejska 8 61-664 Poznań, e-mail iod@tmpsc.pl

4. Dane osób, niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

- po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a w zakresie pozostałych danych dobrowolne. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora

OPIEKUN/WOŹNA

Dyrektor Żłobka w Kamionkach ogłasza nabór na stanowisko

OPIEKUN/WOŹNA

 w Żłobku w Kamionkach

 

Dyrektor Żłobka w Kamionkach ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOG/OPIEKUN
w  Żłobku w Kamionkach, ul. Porannej Rosy, 62-023 Kamionki.

Umowa o pracę na czas  określony w wymiarze pełen etat.

Przy zatrudnieniu na stanowisku pracy nie obowiązują zapisy ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ze zm.

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Żłobek w Kamionkach, ul. Porannej Rosy, 62-023 Kamionki

 

OPIS STANOWISKA: WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz   korzystanie z pełni praw publicznych,

3)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4)   wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi wieku do lat 3, tj. ( Dz.U z 2017r. poz.60 i poz. 1428) osoba posiadająca kwalifikacje:

1.  pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

2.  osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

a)   co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 

b)   przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa w punkcie 1.

3.  Jeżeli osoba, o której mowa w punkcie 2a) nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

5) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

6) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

7) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

8)   nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie

9)   cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Dodatkowo pożądane:

-doświadczenie w pracy z dziećmi

-umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

- dobra organizacja pracy;

- kreatywność,

- wysoka kultura osobista.

 

OBOWIĄZKI

Do obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie  w szczególności:

- przygotowywanie scenariuszy zajęć dla poszczególnych grup wiekowych dzieci,

- opieka, wychowanie oraz edukacja dzieci,

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa

- przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego, Regulaminów wewnętrznych  oraz Instrukcji i Zarządzeń obowiązujących w Żłobku,

- prace porządkowe.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

-  list motywacyjny

-   życiorys zawodowy (CV

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

- oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych w pkt. 1, 2, 3, 5 ,6 , 7,8,9.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 10.07.2017 r. do godziny 12.00
w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem NABÓR  - psycholog/Opiekun Żłobek w Żłobku w Kamionkach

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.Dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę, których podanie jest obowiązkowe tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.

2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że Administratorem danych osobowych jest Żłobek w Kamionkach ul. Porannej Rosy 2 , 62-023 Kamionki

3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest firma: TMP s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek ul. Starowiejska 8 61-664 Poznań, e-mail iod@tmpsc.pl

4. Dane osób, niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

- po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a w zakresie pozostałych danych dobrowolne. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora

KIEROWCA AUTOBUSU

 KÓRNICKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO  AUTOBUSOWE  KOMBUS SP. Z O.O.

62-035 KÓRNIK , CZOŁOWO, KÓRNICKA 1

 ZATRUDNI  PRACOWNIKA  NA  STANOWISKU 

  KIEROWCA  AUTOBUSU 

MIEJSCE PRACY: KÓRNIK, ŚRODA  WIELKOPOLSKA

 

WYMAGANIA: 

-              PRAWO  JAZDY  KATEGORII  D

-              UKOŃCZONY  KURS  DO  PRZEWOZU  OSÓB

-              ZNAJOMOŚĆ I  RESPEKTOWANIE  PRZEPISÓW  PRAWA  DROGOWEGO 

-              DBAŁOŚĆ  O  POWIERZONY  SPRZĘT

 

OFERUJEMY: 

-        ATRAKCYJNE  WARUNKI  WYNAGRADZANIA

-        UMOWĘ  O  PRACĘ

-        PRACA  W  DYNAMICZNIE  ROZWIJAJĄCEJ  SIĘ  FIRMIE

-        SZKOLENIA

Oferty zawierające  CV prosimy kierować na adres mailowy  magdalena.wlodarczak@kombus.com.pl ,  lub pocztą Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o., 62-035 Kórnik, Czołowo, Kórnicka  1, z dopiskiem KIEROWCA

Dodatkowo informacji telefonicznej udziela Dział Kadr pod numerem 882 597 642. 

Prosimy z zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o. o. z siedzibą w Czołowie - moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji oraz archiwizacji.

DYSPOZYTOR

KÓRNICKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO  AUTOBUSOWE  KOMBUS SP. Z O.O.

 62-035 KÓRNIK , CZOŁOWO, KÓRNICKA 1

 ZATRUDNI  PRACOWNIKA  NA  STANOWISKU 

  DYSPOZYTOR 

MIEJSCE PRACY: ŚRODA WIELKOPOLSKA 

WYMAGANIA: 

-              WYKSZTAŁCENIE  MIN. ŚREDNIE

-              MILE  WIDZIANE  DOŚWIADCZENIE  NA  WYŻEJ  WYMIENIONYM STANOWISKU  LUB  DZIALE  LOGISTYKI

-              PRAKTYCZNA  ZNAJOMOŚĆ  PAKIETU  MS OFFICE

-              BARDZO  DOBRA  ORGANIZACJA  PRACY

-              PRAWO  JAZDY  KATEGORII  B

-              UCZESTNICTWO  W  REALIZACJI  ZADAŃ  POWIERZONYCH  PODLEGŁEMU  ZESPOŁOWI

 

OFERUJEMY: 

-        ATRAKCYJNE  WARUNKI  WYNAGRADZANIA

-        UMOWĘ  O  PRACĘ

-        PRACA  W  DYNAMICZNIE  ROZWIJAJĄCEJ  SIĘ  FIRMIE

-         SZKOLENIA

 Oferty zawierające  CV prosimy kierować na adres mailowy magdalena.wlodarczak@kombus.com.pl ,  lub pocztą Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o., 62-035 Kórnik, Czołowo, Kórnicka  1, z dopiskiem DYSPOZYTOR

Dodatkowo informacji telefonicznej udziela Dział Kadr  pod numerem 882 597 642.

 Prosimy z zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o. o. z siedzibą w Czołowie - moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji oraz archiwizacji.

MECHANIK SAMOCHODOWY - ELEKTROMECHANIK SAMOCHODOWY

KÓRNICKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO  AUTOBUSOWE  KOMBUS SP. Z O.O.

62-035 KÓRNIK , CZOŁOWO, KÓRNICKA 1 

ZATRUDNI  PRACOWNIKA  NA  STANOWISKU 

MECHANIK  SAMOCHODOWY

ELEKTROMECHANIK  SAMOCHODOWY

MIEJSCE PRACY: ŚRODA WIELKOPOLSKA

WYMAGANIA:
- UKOŃCZONĄ SZKOŁĘ ŚREDNIĄ LUB ZAWODOWĄ O KIERUNKU MECHANIK SAMOCHODOWY
- MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE NA WYŻEJ WYMIENIONYM STANOWISKU

- PRAWO JAZDY KATEGORII B

OFERUJEMY:
- ATRAKCYJNE WARUNKI WYNAGRADZANIA
- UMOWĘ O PRACĘ
- PRACA W DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCEJ SIĘ FIRMIE
- SZKOLENIA

Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres mailowy magdalena.wlodarczak@kombus.com.pl , lub pocztą Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o., 62-035 Kórnik, Czołowo, Kórnicka 1, z dopiskiem MECHANIK

Dodatkowo informacji telefonicznej udziela  DZIAŁ KADR  pod numerem 882 597 642.

Prosimy z zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o. o. z siedzibą w Czołowie - moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji oraz archiwizacji.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA

 Informuję,  że  w  wyniku   zakończenia   procedury  naboru  na w/w  stanowisko  Komisja Konkursowa wybrała : 

Pana Bartosza Karasia 

zamieszkałego w Komornikach 

Na  konkurs  wpłynęło  11  ofert,     6  ofert nie  spełniało  wymogów   formalnych .  Rozmowę  kwalifikacyjną  przeprowadzono  z  5  kandydatami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Pan  Bartosz  Karaś   spełnia  wszystkie  wymagania   formalne  zawarte  w  ogłoszeniu  o naborze  jak  również  wykazał  się  dobrym  przygotowaniem  merytorycznym  i  wiedzą  z  zakresu przedmiotowego stanowiska.  Posiadane kwalifikacje  i  umiejętności  zdobyte  podczas  dotychczasowego  zatrudnienia   dają  gwarancję właściwego   wywiązania   się   z   powierzonych   zadań  i   obowiązków. 

Kórnik, dnia   30  maja  2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
ogłasza konkurs  na  stanowisko specjalisty  ds. inwestycji
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu. 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań inwestycyjnych ,

6) posiada wykształcenie minimum średnie  - kierunek: budownictwo drogowe,

7) kandydat powinien posiadać prawo jazdy kat. B,

8) posiada znajomość ustaw:

   - o samorządzie gminnym,

   - prawo budowlane

   - prawo zamówień publicznych.

II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1)      Komunikatywność,

2)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.    

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) kserokopia dowodu osobistego,

9) klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922)

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 5 czerwca  2018 r., w  Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 czerwca 2018 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik.

Burmistrz  Miasta i Gminy
Jerzy Lechnerowski 

Kórnik,  21  maja   2018 roku

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze OPS.110.2.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a.

Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
posiadanie obywatelstwa polskiego;
wykształcenie co najmniej średnie
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referent ds. świadczeń
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;
brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
nieposzlakowana opinia

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym związanym z obsługą klienta
znajomość przepisów prawnych w zakresie prowadzonych spraw, w szczególności: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach wychowawczych
znajomość podstawowych zasad przyjmowania dokumentów
umiejętność obsługi programów w zakresie Office

Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, wysoka kultura osobista, gotowość do ponoszenia kwalifikacji zawodowych.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
obsługa klienta
rejestrowanie wniosków
analiza kompletności wniosków pozostawionych do uzupełnienia
przygotowywanie i wydawanie decyzji
przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań
obsługa kancelaryjna   

4. WYMAGANE DOKUMENTY:
życiorys (CV)
dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy ? kopie świadectw pracy;
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku referenta ds. świadczeń;
Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy agnieszkam@ops.kornik.pl w terminie do 01.06.2018 r. z dopiskiem : referent ds. świadczeń.

Proszę o podanie numeru telefonu.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.
Informacja o wyborze osoby na stanowisko urzędnicze umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka. 

NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA KÓRNICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA

NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA  

KÓRNICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA

 

Dyrektor Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko zastępcy dyrektora jednostki budżetowej Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.

1.  Warunki zatrudnienia:

A) forma zatrudnienia  umowa o pracę

B) wymiar zatrudnienia  cały etat

2.  Wymagania stawiane kandydatowi:

A) niezbędne:

- obywatelstwo polskie

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

- wykształcenie wyższe - preferowane w kierunku sportu, turystyki i rekreacji

- doświadczenie  minimum 7 lat na stanowisku kierowniczym

 

         B) dodatkowe:

- predyspozycje menadżerskie i umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi

- bardzo dobra organizacja pracy

- nienaganna kultura osobista i prezencja

- zdolność do pracy w warunkach stresu

             - dyspozycyjność, sumienność, kreatywność, odpowiedzialność  

             - umiejętność podejmowania decyzji

                   - umiejętność analitycznego myślenia
                   - samodzielność w rozwiązywaniu  problemów
                   - umiejętność pracy w zespole
                   - umiejętność organizowania imprez
                   - wiedza o hotelarstwie
                   - umiejętność organizacji konferencji
                   - dobra znajomość obsługi komputera,                                                                                                                                                   

3.  Zakres obowiązków:
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu poprzez prowadzenie całokształtu działalności     administracyjno - porządkowo ? technicznej
- nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników
-organizacja i koordynacja pracy podległych pracowników
- współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie określonym przepisami prawa
- odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu
- zapewnienie klientom usługi najwyższej  jakości
 - realizacja polityki handlowej KCRiS OAZA w zakresie rekreacji oraz osiągnięcie zaplanowanych wyników.

4. Wymagane dokumenty:

A) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

B) list motywacyjny,

C) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

D) kopie świadectw pracy,

E) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

F) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

G) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

H) klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922)  

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 23 maja 2018 r. w  sekretariacie KCRiS ?OAZA? ul. Ignacego Krasickiego 1 (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.

Zgłoszenie można również przesłać pocztą na adres: Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, ul. I. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik.

Wstępne postępowanie konkursowe obejmować będzie precyzyjną analizę dostarczonych dokumentów zgodnie ze specyfikacją. Kandydaci, którzy przejdą do kolejnego etapu rekrutacji będą powiadomieni indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Aplikacje, które wpłyną do KCRiS OAZA  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz na stronie internetowej KCRiS OAZA (www.oaza.kornik.pl).

 

NABÓR NA STANOWISKO KUCHARZA W PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU W KAMIONKACH

NABÓR NA STANOWISKO KUCHARZA

W PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU W KAMIONKACH

Dyrektor Przedszkola i Żłobka w Kamionkach ogłasza konkurs na stanowisko kucharza

w Przedszkolu i Żłobku w Kamionkach

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia  umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia cały etat.

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • minimum wykształcenie zawodowe kierunkowe ;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kucharza.

b)        dodatkowe:

 • umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków wg jadłospisu: standardowego, bezmlecznego, bezglutenowego, zgodnego z zasadami zdrowego żywienia;
 • umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD; 
 • umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;
 • pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

c)       staż pracy: min. 2 lata na stanowisku kucharz 

3.                 Zakres zadań: 

 • przygotowywanie  higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą ich jakość i smak;
 • stosowanie w pracy  wymogów HCCP,  GHP (dobrej praktyki higienicznej) i GMP (dobrej praktyki produkcyjnej);
 • uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
 • przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków oraz przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych;
 • mycie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;
 • utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;
 • dbanie o czystości pomieszczeń kuchennych, utrzymywanie bieżącej czystości urządzeń gastronomicznych i całego bloku żywieniowego;
 • przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami instytucji sanitarnej;
 • wykonywanie innych zleconych prac na terenie bloku żywieniowego i przedszkola.

4.         Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje

i umiejętności zawodowe;

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kucharza;
 • oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kucharza.
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 18 maja 2018 r. do godz.15:00 

Oferty należy składać w Sekretariacie Przedszkola w Kamionkach z dopiskiem Oferta pracy KUCHARZ  ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki


Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl

Informacja o wynikach naboru na stanowisko intendenta w Przedszkolu i Żłobku w Kamionkach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko intendenta w Przedszkolu i Żłobku w Kamionkach

 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani

Małgorzata Szyc zamieszkała w Kórniku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 

Oferty pracy...

Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

w sprawie  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 Cztery Pory Roku  w Kórniku, ul. Jeziorna 16.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Załącznik - PDF


Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2018r. 

w sprawie  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa  Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie  - PDF

Załacznik - PDF


Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

w sprawie  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła  II w Szczodrzykowie, ul. Ogrodowa 21.

Pobierz:

Zarządzenie  - PDF

Uzasadanienie  - PDF

Załacznik  -PDF

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty do Biura Obsługi Mieszkańca

w Urzędzie Miasta i Gminy w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6) posiada wykształcenie wyższe,

7) znajomość w mowie i piśmie języka rosyjskiego.

 

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1) komunikatywność,

2) znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

  -  udzielanie informacji o sposobie załatwienia spraw interesanta,

  - obsługa interesantów w zakresie  wydawania druków, wniosków do załatwienia  sprawy, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją,    

  - udzielanie informacji  o strukturze  organizacyjnej Urzędu,

  - przyjmowanie, rejestracja, rozdział i wysyłanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

  - wskazywanie kompetentnych osób i miejsca do załatwienia sprawy,

  - obsługa skrzynki ePUAP,

  - udostępnianie materiałów instruktażowych i promocyjnych Gminy.

 

 IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r., do godziny 15.30 w  Sekretariacie Burmistrza w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik (I piętro). Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.  O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 23 kwietnia 2018 roku.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

                                                                                        Jerzy Lechnerowski

 

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO W PRZEDSZKOLU NR 1 IM. MISIA USZATKA W KÓRNIKU

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO

W PRZEDSZKOLU NR 1 IM. MISIA USZATKA W KÓRNIKU

 

Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia umowa o pracę,

b)        wymiar zatrudnienia 3/4 etatu.

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • wykształcenie  co najmniej zawodowe,

b) dodatkowe:

 • uprawnienia do pracy na wysokościach

 3. Zakres zadań:

a) utrzymanie porządku wokół budynku w tym:

 • codzienne sprawdzanie terenu wokół budynku, w szczególności na placu zabaw pod kątem bezpieczeństwa,
 • koszenie trawy w okresie wiosenno-jesiennym,
 • utrzymanie zieleni,
 • odśnieżanie,

b) kontrola sprawności powierzonych urządzeń,

c) drobne prace naprawcze na terenie obiektu,

d) pomoc w pracach porządkowych w pomieszczeniach przedszkola.

4. Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • świadectwa pracy;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika gospodarczego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 30 marca 2018 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta pracy pracownik gospodarczyw administracji Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres przedszkola z wyżej wymienionym dopiskiem.

Rozpatrywanie ofert obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu  rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl

NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA-DIETETYKA W PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU W KAMIONKACH

NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA-DIETETYKA W PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU

W KAMIONKACH

Dyrektor Przedszkola i Żłobka w Kamionkach ogłasza nabór na stanowisko intendenta-dietetyka 

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia  umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia  1 etat.  

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • wykształcenie średnie;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku intendenta.

b)        dodatkowe:

 • znajomość przepisów HACCP;
 • znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości i księgowania;
 • umiejętność wykorzystania  zasad żywienia i norm żywieniowych do układania jadłospisów;
 • znajomość przepisów oświatowych dotyczących działalności przedszkola;
 • umiejętność wykorzystywania programów informatycznych (oprogramowanie biurowe oraz programy wspomagające obsługę magazynową);
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność organizacji i planowania pracy;
 • obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność; 

3.         Zakres zadań:

 • sporządzanie codziennych raportów żywnościowych i dostarczanie ich do akceptacji dyrektorowi przedszkola;
 • sporządzanie jadłospisów z uwzględnieniem kaloryczności i gramatury potraw;
 • wywieszanie jadłospisów na tablicy w holu przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola;
 • prowadzenie dokumentacji - kartoteki żywnościowe, raporty obiadowe z rozliczeniem ceny obiadu;
 • uzgadnianie sald z księgowością dwa razy w roku;
 • podawanie kucharzowi liczby konsumentów w danym dniu;
 • prowadzenie magazynów żywnościowych, rozliczanie przyjętych i wydanych artykułów żywnościowych;
 • materialna odpowiedzialność za przechowywaną żywność;
 • wydawanie artykułów żywnościowych zgodnie ze sporządzonym raportem;
 • stałe utrzymanie porządku i wymogów sanitarnych (zgodnie z systemem HACCP) w magazynach żywnościowych;
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCP;
 • realizacja zakupów artykułów żywnościowych, środków czystości oraz niezbędnego sprzętu do przedszkolnej kuchni;
 • prowadzenie ewidencji inwentarza kuchni oraz sprawowanie opieki nad sprzętem i naczyniami kuchennymi;
 • wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola, poleconych przez dyrektora. 

4.         Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  i umiejętności zawodowe;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku intendenta
 • oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko intendenta. 

Oferty należy składać w sekretariacie Przedszkola i Żłobka w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2 lub przesłać pocztą na ten sam adres.

Termin składania cv mija 28.03.2018r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kórnik (http://bip.kornik.pl)

 

Informacja o wynikach ponownie przeprowadzonej procedury wyboru na stanowisko

Informacja o  wynikach  ponownie przeprowadzonej procedury wyboru na stanowisko 

   Głównej księgowej w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

 Informuję, że  w wyniku rezygnacji z zatrudnienia Pani Marzeny Nowik Dziamskiej, wyłonionej w drodze naboru na stanowisko głównej księgowej komisja konkursowa ponownie dokonała procedury wyboru na w/w stanowisko i wybrała :

 Panią Małgorzatę Szewczyk

zamieszkałą  w  Mościenicy 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Szewczyk  posiada  wykształcenie wyższe, kierunek finanse i bankowość oraz rachunkowość. Wcześniej, od 2006 roku, zajmowała  stanowisko głównej księgowej w różnych firmach obecnie w instytucji kultury.  Jest osobą komunikatywną. Podczas wcześniej przeprowadzanej rozmowy kwalifikacyjnej  wypowiadała  się w sposób jasny, poprawny i zdecydowany. Odpowiedziała poprawnie na wszystkie zadane pytania. Podczas pierwszej rekrutacji była kandydatką nr 2 spośród wszystkich aplikujących. Ponownie wyraziła chęć współpracy.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Głównego Księgowego w Bibliotece Publicznej w Kórniku w wymiarze 1/2 etatu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

Komisja rekrutacyjna wybrała:

Pana Michała Andrzejewskiego

zamieszkałego w Biernatkach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Michał Andrzejewski spełnił wszystkie kryteria wymagane w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dużą znajomością zagadnień z zakresu finansów publicznych, rachunkowości       i księgowości. Odpowiedział poprawnie na wszystkie zadane pytania. 

                                                                                                          Elżbieta Duszczak

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - KOK

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

głównej księgowej w Kórnickim Ośrodku Kultury w Kórniku w wymiarze  1/2 etatu oraz na stanowisko administracyjno-biurowe w wymiarze 1/2 etatu.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

Komisja Konkursowa wybrała :

Panią Annę Andrzejewską

zamieszkałą w Biernatkach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Andrzejewska  posiada  wykształcenie wyższe, kierunek  ekonomia. Wcześniej zajmowane stanowiska pracy i wykonywane obowiązki  pozwoliły jej zdobyć doświadczenie z zakresu księgowości ogółem a także księgowości budżetowej.  Jest osobą komunikatywną, wypowiadała  się w sposób jasny, poprawny i zdecydowany. Odpowiedziała poprawnie na wszystkie zadane pytania.

 

                                                                                                          Sławomir Animucki

Ogłoszenie OPS.110.1.2018

Ogłoszenie OPS.110.1.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a do wykonywania usług opiekuńczych nad osobami starszymi.

Na opiekun,

Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony lub umowa zlecenie.

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osób chorych

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;

 • Minimum wykształcenie podstawowe


2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż
 • ukończony kurs opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej
 • prawo jazdy kat. B

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Do zadań opiekunki  należy w szczególności:
- czynności pielęgnacyjno-higieniczne,

- czynności gospodarcze,

- czynności opiekuńcze, 

-  przygotowanie lub dostarczenie posiłku podopiecznemu

 • karmienie
 • współpraca z pracownikami socjalnymi oraz innymi instytucjami w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji usług opiekuńczych
 • inne zadania zlecone przez dyrektora/koordynatora usług opiekuńczych

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 Praca na terenie Miasta i Gminy Kórnik, w mieszkaniach osób starszych. 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys (CV)

      - dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy - kopie świadectw pracy;
       - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);

      - kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 

- inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;

- oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku opiekuna;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy agnieszkam@ops.kornik.pl w terminie do 23.02.2018 r. z dopiskiem : opiekun

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby na stanowisko pomocnicze umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

   Głównej księgowej w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

  Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 Panią Marzenę Nowik - Dziamską

zamieszkałą  w  Markowicach  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marzena Nowik-Dziamska  posiada  wykształcenie wyższe, kierunek finanse i rachunkowość. Wcześniej zajmowane stanowiska pracy i wykonywane obowiązki  pozwoliły jej zdobyć doświadczenie z zakresu księgowości ogółem a także księgowości budżetowej.  Jest osobą komunikatywną, wypowiadała  się w sposób jasny, poprawny i zdecydowany. Odpowiedziała poprawnie na wszystkie zadane pytania.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Bibliotece Publicznej w Kórniku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Głównego Księgowego

 w Bibliotece Publicznej w Kórniku

  

Określenie stanowiska: Główny Księgowy

Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu od dnia 01.03.2018 r.

 

Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art.54 ust. 2 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), następujące niezbędne wymagania:

 1. Ma obywatelstwo polskie;
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. Osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

e) zna ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, kodeksu pracy, prawa zamówień publicznych, płacowych, ZUS oraz prawa podatkowego;

f) umiejętność obsługi programów komputerowych (Płatnik, pakiet biurowy Microsoft Office lub Open Office), programu kadrowo-płacowego, programu księgowego oraz sprzętu biurowego.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy;
 2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury;
 3. Znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych środków finansowych;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Biblioteki Publicznej w Kórniku zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami;
 3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 4. Sprawowanie kontroli merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe oraz zapewnienie kontroli formalno-prawnej;
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku Biblioteki z uwzględnieniem terminowego regulowania zobowiązań;
 6. Organizacja i prowadzenie ewidencji księgowej techniką komputerową;
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Biblioteki oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 8. Sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykorzystania środków budżetowych z uwzględnieniem zasady gospodarności i celowości wydatków;
 9. Przygotowywanie projektów budżetu Biblioteki;
 10. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt;
 11. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej, statystycznej instytucji oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami;
 12. Zapewnienie terminowości i zgodności sprawozdań finansowych i statystycznych składanych przez Bibliotekę;
 13. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie;
 14. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury;
 15. Obsługa programów komputerowych finansowych w tym m.in. sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji;
 16. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;
 17. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych;
 18. Prowadzenie ewidencji księgowej, wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 19. Prowadzenie akt osobowych i wszelkiej dokumentacji z tego wynikającej dla pracowników Biblioteki;
 20. Ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrolowanie czasu pracy pracowników;
 21. Prowadzenie rejestru kart czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracowników.
 22. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań , które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe staż (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 5. Kserokopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 6. Oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,  korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;
 8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r. poz. 922)."

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  składać osobiście  w Bibliotece Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65 lub przesłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik w nieprzekraczalnym terminie

 

do dnia 13 lutego 2018 r. do godziny 18.30

(decyduje data wpływu do Biblioteki Publicznej w Kórniku)

 

wzamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego".

 

Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

W wyniku analizy otrzymanych dokumentów przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kórniku zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Bibliotece Publicznej w Kórniku.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie do 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w Przedszkolu i Żłobku w Kamionkach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

specjalisty ds. kadr i płac  w Przedszkolu i Żłobku w Kamionkach

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani

Alicja Grabowska zamieszkała w Czapurach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne.  

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO KÓRNICKIEGO OŚRODKA KULTURY W KÓRNIKU

 Dyrektor Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego instytucji  kultury Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku

 

1.Warunki zatrudnienia:

A) forma zatrudnienia  umowa o pracę;

B) wymiar zatrudnienia 1/2 etatu oraz 1/2 etatu na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego

2.Wymagania stawiane kandydatowi:

A) niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

- wykształcenie (jeden z poniższych warunków):

a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

b) średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

c) osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego;

B) dodatkowe:

1)  biegła znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, a w szczególności przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury,

2) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,

3) znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych środków finansowych,

4) zaawansowana umiejętność obsługi komputera, znajomość programów finansowo-księgowych,

5) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

6) znajomość procedur kontroli zarządczej

7) samodzielność, kreatywność, sumienność, rzetelność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.

3) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności: operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4) Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań z realizacji planu finansowego.

5) Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury.

6) Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.

7) Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.

8) Prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowego ich przekazywania.

9) Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.

10) Obsługa programów komputerowych finansowych ? w tym m.in. sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS, obsługa programu.

11) Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS, US i Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.

12) Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

13) Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych.

14) Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15) Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.

16) Wykonywanie czynności administracyjnych oraz innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

17)Prowadzenie spraw kadrowych KOK.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku administracyjno-biurowym:

- administrowanie i obsługa biura,

- prowadzenie sekretariatu,

- przygotowywanie dokumentacji,

- organizacja i kontrola obiegu dokumentów,

- archiwizacja dokumentów,

- sporządzanie raportów i zestawień,

- pomoc przy organizacji i prowadzeniu imprez KOK

 

4.Wymagane dokumenty:

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922).  

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 5 lutego 2018 r. w  biurze KOK ul. Prowent 6 do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Kórnickim Ośrodku Kultury.

Zgłoszenie można również przesłać pocztą na adres Kórnicki Ośrodek Kultury ul. Prowent 6, 62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do KOK po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz na stronie internetowej KOK: www.kornickiosrodekkultury.pl

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią

Dobrawę Bącelę

zamieszkałą w Gnieźnie

 

Na konkurs wpłynęło 11 ofert, 4 z nich nie spełniały wymogów formalnych. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 6 kandydatkami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Doświadczenie P. Dobrawy Bąceli na stanowisku psychologa, znajomość charakteru pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i z niepełnosprawnością intelektualną oraz umiejętność nawiązywania relacji z osobami z zaburzeniami zachowania miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o naborze na stanowisko psychologa.

  

Kierownik ŚDS w Kórniku

Anita Wachowiak

   

Kórnik, dnia 5 stycznia 2018 roku

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO KÓRNICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

KÓRNICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA

 

Dyrektor Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego jednostki budżetowej Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA

 

1.         Warunki zatrudnienia:

A) forma zatrudnienia  umowa o pracę;

B) wymiar zatrudnienia cały etat

2.         Wymagania stawiane kandydatowi:

A) niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

- wykształcenie (jeden z poniższych warunków):

a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

b)  średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

c) osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego;

B)        dodatkowe:

- znajomość programów finansowo-księgowych;

- znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad;

- umiejętność samodzielnej organizacji pracy;

- umiejętność analitycznego myślenia;

- umiejętność rozwiązywania problemów;

- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;

- sumienność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna, komunikatywność.

- mile widziane doświadczenie w prowadzeniu księgowości budżetowej.

3.         Zakres zadań:

- prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej;

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

- kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

- kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;

- opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;

- kompletowanie dokumentów finansowo  księgowych, dokonywanie przelewów;

- dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych;

- prowadzenie ewidencji finansowo księgowej;

- prowadzenie obsługi kasowej;

- prowadzenie rozliczeń zapasów magazynowych;

- prowadzenie ewidencji majątku;

- nadzór nad rozliczaniem inwentaryzacji majątku;

- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

- wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

4.         Wymagane dokumenty:

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922).  

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24 stycznia 2018 r. w  sekretariacie KCRiS ?OAZA? ul. Ignacego Krasickiego 1 (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.

Zgłoszenie można również przesłać pocztą na adres Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku, ul. I. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do KCRiS OAZA  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz na stronie internetowej KCRiS ?OAZA? Kórnik

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

specjalisty ds. kadr i płac  w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani

Alicja Grabowska zamieszkała w Czapurach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszego referenta ds. płac w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

starszego referenta ds. płac

w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Pani Danuta Paluszkiewicz

zamieszkała w Kórniku

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne.

 

Dyrektor przedszkola

Barbara Zarzeczna