logo
logo bip

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO W PRZEDSZKOLU NR 1 IM. MISIA USZATKA W KÓRNIKU

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO

W PRZEDSZKOLU NR 1 IM. MISIA USZATKA W KÓRNIKU

 

Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia ? umowa o pracę,

b)        wymiar zatrudnienia ? 3/4 etatu.

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • wykształcenie  co najmniej zawodowe,

b) dodatkowe:

 • uprawnienia do pracy na wysokościach

 3. Zakres zadań:

a) utrzymanie porządku wokół budynku w tym:

 • codzienne sprawdzanie terenu wokół budynku, w szczególności na placu zabaw pod kątem bezpieczeństwa,
 • koszenie trawy w okresie wiosenno-jesiennym,
 • utrzymanie zieleni,
 • odśnieżanie,

b) kontrola sprawności powierzonych urządzeń,

c) drobne prace naprawcze na terenie obiektu,

d) pomoc w pracach porządkowych w pomieszczeniach przedszkola.

4. Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • świadectwa pracy;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika gospodarczego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 30 marca 2018 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta pracy ? pracownik gospodarczy? w administracji Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres przedszkola z wyżej wymienionym dopiskiem.

Rozpatrywanie ofert obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu  rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl

NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA-DIETETYKA W PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU W KAMIONKACH

NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA-DIETETYKA W PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU

W KAMIONKACH

Dyrektor Przedszkola i Żłobka w Kamionkach ogłasza nabór na stanowisko intendenta-dietetyka 

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia ? umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia ? 1 etat.  

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • wykształcenie średnie;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku intendenta.

b)        dodatkowe:

 • znajomość przepisów HACCP;
 • znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości i księgowania;
 • umiejętność wykorzystania  zasad żywienia i norm żywieniowych do układania jadłospisów;
 • znajomość przepisów oświatowych dotyczących działalności przedszkola;
 • umiejętność wykorzystywania programów informatycznych (oprogramowanie biurowe oraz programy wspomagające obsługę magazynową);
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność organizacji i planowania pracy;
 • obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność; 

3.         Zakres zadań:

 • sporządzanie codziennych raportów żywnościowych i dostarczanie ich do akceptacji dyrektorowi przedszkola;
 • sporządzanie jadłospisów z uwzględnieniem kaloryczności i gramatury potraw;
 • wywieszanie jadłospisów na tablicy w holu przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola;
 • prowadzenie dokumentacji - kartoteki żywnościowe, raporty obiadowe z rozliczeniem ceny obiadu;
 • uzgadnianie sald z księgowością dwa razy w roku;
 • podawanie kucharzowi liczby konsumentów w danym dniu;
 • prowadzenie magazynów żywnościowych, rozliczanie przyjętych i wydanych artykułów żywnościowych;
 • materialna odpowiedzialność za przechowywaną żywność;
 • wydawanie artykułów żywnościowych zgodnie ze sporządzonym raportem;
 • stałe utrzymanie porządku i wymogów sanitarnych (zgodnie z systemem HACCP) w magazynach żywnościowych;
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCP;
 • realizacja zakupów artykułów żywnościowych, środków czystości oraz niezbędnego sprzętu do przedszkolnej kuchni;
 • prowadzenie ewidencji inwentarza kuchni oraz sprawowanie opieki nad sprzętem i naczyniami kuchennymi;
 • wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola, poleconych przez dyrektora. 

4.         Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  i umiejętności zawodowe;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku intendenta
 • oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko intendenta. 

Oferty należy składać w sekretariacie Przedszkola i Żłobka w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2 lub przesłać pocztą na ten sam adres.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kórnik (http://bip.kornik.pl)

 

Informacja o wynikach ponownie przeprowadzonej procedury wyboru na stanowisko

Informacja o  wynikach  ponownie przeprowadzonej procedury wyboru na stanowisko 

   Głównej księgowej w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

 Informuję, że  w wyniku rezygnacji z zatrudnienia Pani Marzeny Nowik Dziamskiej, wyłonionej w drodze naboru na stanowisko głównej księgowej komisja konkursowa ponownie dokonała procedury wyboru na w/w stanowisko i wybrała :

 Panią Małgorzatę Szewczyk

zamieszkałą  w  Mościenicy 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Szewczyk  posiada  wykształcenie wyższe, kierunek finanse i bankowość oraz rachunkowość. Wcześniej, od 2006 roku, zajmowała  stanowisko głównej księgowej w różnych firmach obecnie w instytucji kultury.  Jest osobą komunikatywną. Podczas wcześniej przeprowadzanej rozmowy kwalifikacyjnej  wypowiadała  się w sposób jasny, poprawny i zdecydowany. Odpowiedziała poprawnie na wszystkie zadane pytania. Podczas pierwszej rekrutacji była kandydatką nr 2 spośród wszystkich aplikujących. Ponownie wyraziła chęć współpracy.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Głównego Księgowego w Bibliotece Publicznej w Kórniku w wymiarze 1/2 etatu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

Komisja rekrutacyjna wybrała:

Pana Michała Andrzejewskiego

zamieszkałego w Biernatkach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Michał Andrzejewski spełnił wszystkie kryteria wymagane w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dużą znajomością zagadnień z zakresu finansów publicznych, rachunkowości       i księgowości. Odpowiedział poprawnie na wszystkie zadane pytania. 

                                                                                                          Elżbieta Duszczak

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - KOK

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

głównej księgowej w Kórnickim Ośrodku Kultury w Kórniku w wymiarze  1/2 etatu oraz na stanowisko administracyjno-biurowe w wymiarze 1/2 etatu.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

Komisja Konkursowa wybrała :

Panią Annę Andrzejewską

zamieszkałą w Biernatkach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Andrzejewska  posiada  wykształcenie wyższe, kierunek  ekonomia. Wcześniej zajmowane stanowiska pracy i wykonywane obowiązki  pozwoliły jej zdobyć doświadczenie z zakresu księgowości ogółem a także księgowości budżetowej.  Jest osobą komunikatywną, wypowiadała  się w sposób jasny, poprawny i zdecydowany. Odpowiedziała poprawnie na wszystkie zadane pytania.

 

                                                                                                          Sławomir Animucki

Ogłoszenie OPS.110.1.2018

Ogłoszenie OPS.110.1.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a do wykonywania usług opiekuńczych nad osobami starszymi.

Na opiekun,

Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony lub umowa zlecenie.

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osób chorych

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;

 • Minimum wykształcenie podstawowe


2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż
 • ukończony kurs opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej
 • prawo jazdy kat. B

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Do zadań opiekunki  należy w szczególności:
- czynności pielęgnacyjno-higieniczne,

- czynności gospodarcze,

- czynności opiekuńcze, 

-  przygotowanie lub dostarczenie posiłku podopiecznemu

 • karmienie
 • współpraca z pracownikami socjalnymi oraz innymi instytucjami w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji usług opiekuńczych
 • inne zadania zlecone przez dyrektora/koordynatora usług opiekuńczych

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 Praca na terenie Miasta i Gminy Kórnik, w mieszkaniach osób starszych. 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys (CV)

      - dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy - kopie świadectw pracy;
       - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);

      - kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 

- inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;

- oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku opiekuna;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy agnieszkam@ops.kornik.pl w terminie do 23.02.2018 r. z dopiskiem : opiekun

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby na stanowisko pomocnicze umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

   Głównej księgowej w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

  Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 Panią Marzenę Nowik - Dziamską

zamieszkałą  w  Markowicach  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marzena Nowik-Dziamska  posiada  wykształcenie wyższe, kierunek finanse i rachunkowość. Wcześniej zajmowane stanowiska pracy i wykonywane obowiązki  pozwoliły jej zdobyć doświadczenie z zakresu księgowości ogółem a także księgowości budżetowej.  Jest osobą komunikatywną, wypowiadała  się w sposób jasny, poprawny i zdecydowany. Odpowiedziała poprawnie na wszystkie zadane pytania.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Bibliotece Publicznej w Kórniku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Głównego Księgowego

 w Bibliotece Publicznej w Kórniku

  

Określenie stanowiska: Główny Księgowy

Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu od dnia 01.03.2018 r.

 

Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art.54 ust. 2 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), następujące niezbędne wymagania:

 1. Ma obywatelstwo polskie;
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. Osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

e) zna ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, kodeksu pracy, prawa zamówień publicznych, płacowych, ZUS oraz prawa podatkowego;

f) umiejętność obsługi programów komputerowych (Płatnik, pakiet biurowy Microsoft Office lub Open Office), programu kadrowo-płacowego, programu księgowego oraz sprzętu biurowego.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy;
 2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury;
 3. Znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych środków finansowych;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Biblioteki Publicznej w Kórniku zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami;
 3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 4. Sprawowanie kontroli merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe oraz zapewnienie kontroli formalno-prawnej;
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku Biblioteki z uwzględnieniem terminowego regulowania zobowiązań;
 6. Organizacja i prowadzenie ewidencji księgowej techniką komputerową;
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Biblioteki oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 8. Sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykorzystania środków budżetowych z uwzględnieniem zasady gospodarności i celowości wydatków;
 9. Przygotowywanie projektów budżetu Biblioteki;
 10. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt;
 11. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej, statystycznej instytucji oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami;
 12. Zapewnienie terminowości i zgodności sprawozdań finansowych i statystycznych składanych przez Bibliotekę;
 13. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie;
 14. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury;
 15. Obsługa programów komputerowych finansowych w tym m.in. sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji;
 16. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;
 17. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych;
 18. Prowadzenie ewidencji księgowej, wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 19. Prowadzenie akt osobowych i wszelkiej dokumentacji z tego wynikającej dla pracowników Biblioteki;
 20. Ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrolowanie czasu pracy pracowników;
 21. Prowadzenie rejestru kart czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracowników.
 22. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań , które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe staż (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 5. Kserokopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 6. Oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,  korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;
 8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r. poz. 922)."

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  składać osobiście  w Bibliotece Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65 lub przesłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik w nieprzekraczalnym terminie

 

do dnia 13 lutego 2018 r. do godziny 18.30

(decyduje data wpływu do Biblioteki Publicznej w Kórniku)

 

wzamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego".

 

Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

W wyniku analizy otrzymanych dokumentów przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kórniku zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Bibliotece Publicznej w Kórniku.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie do 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w Przedszkolu i Żłobku w Kamionkach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

specjalisty ds. kadr i płac  w Przedszkolu i Żłobku w Kamionkach

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani

Alicja Grabowska zamieszkała w Czapurach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne.  

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO KÓRNICKIEGO OŚRODKA KULTURY W KÓRNIKU

 Dyrektor Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego instytucji  kultury Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku

 

1.Warunki zatrudnienia:

A) forma zatrudnienia  umowa o pracę;

B) wymiar zatrudnienia 1/2 etatu oraz 1/2 etatu na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego

2.Wymagania stawiane kandydatowi:

A) niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

- wykształcenie (jeden z poniższych warunków):

a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

b) średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

c) osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego;

B) dodatkowe:

1)  biegła znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, a w szczególności przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury,

2) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,

3) znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych środków finansowych,

4) zaawansowana umiejętność obsługi komputera, znajomość programów finansowo-księgowych,

5) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

6) znajomość procedur kontroli zarządczej

7) samodzielność, kreatywność, sumienność, rzetelność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.

3) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności: operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4) Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań z realizacji planu finansowego.

5) Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury.

6) Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.

7) Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.

8) Prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowego ich przekazywania.

9) Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.

10) Obsługa programów komputerowych finansowych ? w tym m.in. sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS, obsługa programu.

11) Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS, US i Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.

12) Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

13) Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych.

14) Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15) Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.

16) Wykonywanie czynności administracyjnych oraz innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

17)Prowadzenie spraw kadrowych KOK.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku administracyjno-biurowym:

- administrowanie i obsługa biura,

- prowadzenie sekretariatu,

- przygotowywanie dokumentacji,

- organizacja i kontrola obiegu dokumentów,

- archiwizacja dokumentów,

- sporządzanie raportów i zestawień,

- pomoc przy organizacji i prowadzeniu imprez KOK

 

4.Wymagane dokumenty:

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922).  

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 5 lutego 2018 r. w  biurze KOK ul. Prowent 6 do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Kórnickim Ośrodku Kultury.

Zgłoszenie można również przesłać pocztą na adres Kórnicki Ośrodek Kultury ul. Prowent 6, 62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do KOK po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz na stronie internetowej KOK: www.kornickiosrodekkultury.pl

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią

Dobrawę Bącelę

zamieszkałą w Gnieźnie

 

Na konkurs wpłynęło 11 ofert, 4 z nich nie spełniały wymogów formalnych. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 6 kandydatkami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Doświadczenie P. Dobrawy Bąceli na stanowisku psychologa, znajomość charakteru pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i z niepełnosprawnością intelektualną oraz umiejętność nawiązywania relacji z osobami z zaburzeniami zachowania miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o naborze na stanowisko psychologa.

  

Kierownik ŚDS w Kórniku

Anita Wachowiak

   

Kórnik, dnia 5 stycznia 2018 roku

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO KÓRNICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

KÓRNICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA

 

Dyrektor Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego jednostki budżetowej Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA

 

1.         Warunki zatrudnienia:

A) forma zatrudnienia  umowa o pracę;

B) wymiar zatrudnienia cały etat

2.         Wymagania stawiane kandydatowi:

A) niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

- wykształcenie (jeden z poniższych warunków):

a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

b)  średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

c) osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego;

B)        dodatkowe:

- znajomość programów finansowo-księgowych;

- znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad;

- umiejętność samodzielnej organizacji pracy;

- umiejętność analitycznego myślenia;

- umiejętność rozwiązywania problemów;

- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;

- sumienność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna, komunikatywność.

- mile widziane doświadczenie w prowadzeniu księgowości budżetowej.

3.         Zakres zadań:

- prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej;

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

- kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

- kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;

- opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;

- kompletowanie dokumentów finansowo  księgowych, dokonywanie przelewów;

- dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych;

- prowadzenie ewidencji finansowo księgowej;

- prowadzenie obsługi kasowej;

- prowadzenie rozliczeń zapasów magazynowych;

- prowadzenie ewidencji majątku;

- nadzór nad rozliczaniem inwentaryzacji majątku;

- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

- wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

4.         Wymagane dokumenty:

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922).  

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24 stycznia 2018 r. w  sekretariacie KCRiS ?OAZA? ul. Ignacego Krasickiego 1 (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.

Zgłoszenie można również przesłać pocztą na adres Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku, ul. I. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do KCRiS OAZA  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz na stronie internetowej KCRiS ?OAZA? Kórnik

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

specjalisty ds. kadr i płac  w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani

Alicja Grabowska zamieszkała w Czapurach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszego referenta ds. płac w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

starszego referenta ds. płac

w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Pani Danuta Paluszkiewicz

zamieszkała w Kórniku

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne.

 

Dyrektor przedszkola

Barbara Zarzeczna