logo
logo bip

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs  na  stanowisko   specjalisty  ds. związanych z transportem publicznym, z energią elektryczną i paliwami gazowymi oraz wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących dróg gminnych

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

 

 I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań

    na podobnym stanowisku,

6) preferowane  wykształcenie wyższe - kierunek: transport, drogownictwo, budownictwo,

    energetyka, administracja publiczna,

7) kandydat powinien posiadać  prawo jazdy  kat. B.

 

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:

 1)  posiada  znajomość  ustaw:  o publicznym  transporcie  zbiorowym, o  transporcie    

      drogowym, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego;  o drogach   

      publicznych, prawo energetyczne,

2)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.

    

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w

     pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) kserokopia dowodu osobistego,

9) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

    w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

    danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 29 grudnia 2016 r., w  Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. związanych z transportem publicznym, energią elektryczną i paliwami gazowymi oraz wydawaniem decyzji  administracyjnych  dotyczących dróg gminnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjne O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów  kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu do dnia 4 stycznia 2017 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik.Burmistrz  Miasta i Gminy

 

     Jerzy Lechnerowski

 

  

Kórnik, 6 grudnia 2016 roku 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu "OAZA" w Kórniku

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią

 

Danutę Paluszkiewicz

 

zamieszkałą  w  Kórniku

 

 

Rozmowę  kwalifikacyjną   przeprowadzono   z  6  kandydatkami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Danuta Paluszkiewicz posiada wykształcenie wyższe – kierunek Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz trzydziestoletni  staż  na  podobnym  stanowisku.

Wykazała się znajomością  przepisów  z zakresu  ustawy o pracownikach samorządowych, zagadnień z prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniach społecznych oraz  ustawy o zamówieniach publicznych  odpowiadając na wszystkie zadane pytania.

 

 

                                                                                     Burmistrz  Miasta i  Gminy

 

                                                                                         Jerzy Lechnerowski

 

Kórnik, dnia   16 listopada   2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i  Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko  specjalisty ds.  Kadr i Płac

w  Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” w wymiarze pełnego etatu

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub z zakresu  zarządzania personelem /licencjat/

6) posiada 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku,

7) posiada znajomość  zagadnień w zakresie prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o zamówieniach publicznych,

8) umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Widows 7, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel, Lex),

9) wysoka kultura osobista.

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:  

1)      komunikatywność,

2)      referencje z poprzednich zakładów pracy,

3)      odpowiedzialność i rzetelność,

4)      sumienność,

5)      umiejętności planowania,

6)      umiejętność pracy w zespole,

7)      mile widziana znajomość przepisów z ustawy o rachunkowości oraz doświadczenie w pracy na stanowisku księgowej  budżetowej.

 III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1.   sporządzanie  dokumentów z zakresu  prawa pracy i spraw pracowniczych,

 2.   prowadzenie akt osobowych i wszelkiej dokumentacji z tego wynikających  dla  pracowników  

      Jednostki,

 3.   organizowanie okresowych  przeglądów kadrowych  oraz ocen kwalifikacyjnych pracowników,

4.     prowadzenie spraw związanych  z realizacją zadań i celów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

5.     obsługa programu kadry oraz ewidencjonowanie, rozliczanie i  kontrolowanie czasu pracy pracowników,

6.     sporządzanie list płac  i  wszelkich dokumentów związanych z obsługą wynagrodzeń,

7.     naliczanie  zaliczek na podatek i składek ZUS, oraz sporządzanie deklaracji PIT, RP-7,deklaracji do ZUS

8.  prowadzenie rejestru kart czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracowników,

9.     załatwianie spraw emerytalno-rentowych  pracowników,

10.  kierowanie  pracowników na szkolenia  z zakresu bhp oraz na  badania  profilaktyczne i  bieżąca ich aktualizacja,

11.  przygotowanie  dokumentacji niezbędnej do sporządzania obowiązkowej sprawozdawczości pracowniczej oraz informacji z zakresu zatrudnienia,

12.  prowadzenie spraw z związanych z  dyscypliną pracy,

13.  obsługa administracyjno – biurowa zadań związanych ze stanowiskiem specjalisty ds. kadr.

14.  zastępstwo księgowej w czasie jej nieobecności.

 IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”  

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 21 października  2016 r. w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. kadr w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” .” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 24 października 2016r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

   Jerzy Lechnerowski 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

 Głównego  Księgowego  Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”

 w  Kórniku

  

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

Panią 

Monikę  Czarną 

zamieszkałą  w  Lubonieczku

  

Rozmowę  kwalifikacyjną   przeprowadzono  w  dwóch  etapach  z  6  kandydatkami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Monika Czarna  wykazała się biegłą  znajomością  przepisów z zakresu  rachunkowości budżetowej i  finansów publicznych ,  odpowiadając  na  wszystkie  zadane  pytania.

Posiada  wymagane  wykształcenie  oraz  staż, a  także  znajomość  zagadnień  na  stanowisku  Głównej  Księgowej.

 

                                                                                      Burmistrz Gminy

 

                                                                                  Jerzy Lechnerowski

Kórnik, dnia   6   października   2016 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

STRAŻNIKA MIEJSKIEGO

Straży Miejskiej w Kórniku

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w  1 stanowisko, Komisja Konkursowa wybrała:

 

  1. Kaźmierczaka Roberta  - zamieszkałego w Robakowie;

 

Na konkurs wpłynęły 4 ofert, wszystkie spełniały warunki formalne.

Rozmowy przeprowadzono z 4 osobami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W/w zaprezentował wysoki poziom wiedzy ogólnej jak również specjalistycznej  niezbędnej do wykorzystania jej w pracy strażnika miejskiego. Wykazał własną inwencję podczas prowadzonych symulowanych sytuacji z zakresu kodeksu wykroczeń i innych przepisów prawnych. 

Ponadto wykazał się bardzo dobrą znajomością topografii miasta i gminy Kórnik.

Jest osobą komunikatywną, wypowiadał się w sposób jasny, poprawny i zdecydowany. Prezentował wysoki poziom kultury osobistej i był zmotywowany do podjęcia pracy jako strażnik miejski.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

Jerzy Lechnerowski

 

 

 

Kórnik, dnia 13 września 2016r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

OPERATORA CENTRUM MONITORINGU I ZDARZEŃ

Straży Miejskiej w Kórniku

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w  4 stanowiska, Komisja Konkursowa wybrała:

 

  1. LEJMANA Jarosława          - zamieszkałego w Kórniku;
  2. OSTROWSKIEGO Pawła   - zamieszkałego w Kórniku;
  3. ROTH Katarzynę                 - zamieszkałą w Konarskim;
  4. TEMPLEWICZ Anetę         - zamieszkałą w Szczytnikach;

 

Na konkurs wpłynęło 13 ofert, wszystkie spełniały warunki formalne.

Rozmowy przeprowadzono z 13 osobami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W/w zaprezentowali wysoki poziom wiedzy ogólnej jak również informatycznej niezbędnej do wykorzystania jej w monitoringu miejskim. Wykazali własną inwencję podczas prowadzonych symulowanych sytuacji jak również wykazali się dobrą znajomością topografii miasta i gminy Kórnik.

Są osobami komunikatywnymi, wypowiadały się w sposób jasny, poprawny i zdecydowany, prezentowały wysoki poziom kultury osobistej i były zmotywowane do podjęcia pracy jako operatora monitoringu.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

Jerzy Lechnerowski

 

 

 

Kórnik, dnia 13 września 2016r.

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO KÓRNICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

KÓRNICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego jednostki budżetowej – Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.

 

1.         Warunki zatrudnienia:

A) forma zatrudnienia – umowa o pracę;

B) wymiar zatrudnienia – cały etat

2.         Wymagania stawiane kandydatowi:

A) niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

- wykształcenie (jeden z poniższych warunków):

a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

b)  średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

c) osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego;

B)        dodatkowe:

- znajomość programów finansowo-księgowych;

- znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad;

- umiejętność samodzielnej organizacji pracy;

- umiejętność analitycznego myślenia;

- umiejętność rozwiązywania problemów;

- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;

- sumienność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna, komunikatywność.

 

3.         Zakres zadań:

- prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej;

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

- kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

- kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;

- opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;

- kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów;

- dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych;

- prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej;

- prowadzenie obsługi kasowej;

- prowadzenie rozliczeń zapasów magazynowych;

- prowadzenie ewidencji majątku;

- nadzór nad rozliczaniem inwentaryzacji majątku;

- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

- wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

4.         Wymagane dokumenty:

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922)”.  

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 2 września 2016 r. w  sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.” 

Zgłoszenie można również przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

     Jerzy Lechnerowski

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

Specjalisty do Biura Obsługi Mieszkańca

 w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy   Kórnik

  

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią 

Ewelinę  Domagałę

 zamieszkałą w Kórniku

 

 Na konkurs wpłynęło   35 ofert,  wszystkie spełniały  warunki formalne. Rozmowy  przeprowadzono  z  32  osobami , 1 osoba zrezygnowała ,  2 osoby  nie  stawiły  się na  rozmowy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Pani  Ewelina Domagała  zaprezentowała  wysoki poziom wiedzy  merytorycznej  dotyczącej zadań  związanych z oferowanym stanowiskiem pracy. Jest osoba komunikatywną, wypowiada  się  w sposób  jasny,  poprawny i zdecydowany. Kandydatka  jest  osobą opanowaną, prezentuje  wysoki  poziom  kultury osobistej  jest  bardzo dobrze  zmotywowana  do  podjęcia  pracy. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej  potwierdził, iż   rzetelnie  i  w dużym  stopniu samodzielnie wykonywać będzie  zadania  na przedmiotowym stanowisku.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy

Jerzy Lechnerowski

 

Kórnik, dnia   12  sierpnia    2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji

w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań inwestycyjnych ,

6)  posiada wykształcenie wyższe - preferowany kierunek : budownictwo -specjalność sieci i instalacje sanitarne

8) kandydat powinien posiadać  prawo jazdy  kat. B,

9) posiada znajomość ustaw:

   - prawo budowlane,

   - prawo zamówień publicznych,

   - o samorządzie gminnym.

II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1)      komunikatywność

2)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) kserokopia dowodu osobistego,

9) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych    w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 26  sierpnia  2016 r. w  Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. inwestycji w Urzędzie Miasta Gminy  Kórnik.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur planowane jest do dnia 8 września 2016 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Burmistrz  Miasta i Gminy

Jerzy Lechnerowski

 

Kórnik,  10  sierpnia  2016 r.

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY: STRAŻNIK STRAŻY MIEJSKIEJ

OGŁOSZENIE O WOLNYM  STANOWISKU PRACY: STRAŻNIK STRAŻY MIEJSKIEJ - POBIERZ

OPERATORA CENTRUM MONITORINGU i ZDARZEŃ

OGŁOSZENIE O WOLNYM  STANOWISKU PRACY: OPERATORA CENTRUM MONITORINGU i ZDARZEŃ - POBIERZ

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i  Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko  samodzielnej  księgowej

w  Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

z tytułu zastępstwa  

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne/ licencjat/

6) posiada 3-letni staż pracy w księgowości,

7) posiada znajomość  zagadnień w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy  o finansach publicznych

8) umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Widows 7, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel, programy finansowo-księgowe),

9) wysoka kultura osobista.

 

II. Wymagania dodatkowe kandydata:  

1)      komunikatywność

2)      referencje z poprzednich zakładów pracy

3)      odpowiedzialność,

4)      sumienność,

5)      umiejętności analityczne

6)      umiejętność pracy w zespole.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1.  opracowywanie projektów i planu dochodów i wydatków budżetu KCRiS

 2.  przygotowanie projektów zmian  w planach dochodów i wydatków KCRiS

 3.  nadzór i kontrola nad planowaniem wydatków i dochodów w celu racjonalnego dysponowania środkami budżetowymi w KCRiS

4.     kompleksowe prowadzenie  obsługi  finansowo-księgowej KCRiS, w tym:

- realizacja wydatków rzeczowych w ramach posiadanego planu wydatków,

- realizacja dochodów budżetowych w ramach posiadanego planu,

- prowadzenie obsługi kasowej,

- prowadzenie rozliczeń zapasów magazynowych,

- prowadzenie ewidencji majątku,

- rozliczanie  inwentaryzacji majątku,

- współdziałanie z komórkami organizacyjnymi  w celu zapewnienia prawidłowego, wykonania wydatków,

- sporządzanie  sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw, zgodnie z  ustawą o finansach publicznych  oraz rozporządzenia  Ministra Finansów.          

 5. Windykacja  i rozliczenie należności i zobowiązań:

        - dochodów budżetowych

        - z kontrahentami  i odbiorcami.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922)”.  

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 8 sierpnia 2016 r. w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: 

Konkurs na stanowisko samodzielnej księgowej w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.”  

Zgłoszenie można również przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 11 sierpnia 2016r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

   Jerzy Lechnerowski

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza...

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty do Biura Obsługi Mieszkańca

w Urzędzie Miasta i Gminy w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1) komunikatywność

2) znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

  -  udzielanie informacji o sposobie załatwienia spraw interesanta,

  - obsługa interesantów w zakresie  wydawania druków, wniosków do załatwienia sprawy, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją, wydawanie przesyłek awizowanych,    

  - udzielanie informacji  o strukturze  organizacyjnej Urzędu,

  - przyjmowanie, rejestracja, rozdział i wysyłanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

  - wskazywanie kompetentnych osób i miejsca do załatwienia sprawy,

  - udostępnianie materiałów instruktażowych i promocyjnych Gminy.

 IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  1 sierpnia  2016 r., w  Sekretariacie Burmistrza w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik (I piętro) do godziny 15.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu  5 sierpnia 2016 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w Kórniku.

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

         Jerzy Lechnerowski

 

Ogłoszenie o naborze pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

ogłasza  nabór na  stanowisko 

 

Psychologa w wymiarze pełnego etatu

 

Niezbędne wymagania

1.       obywatelstwo polskie

2.       pełna zdolność do czynności prawnych

3.       korzystanie w pełni z praw publicznych

4.       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

5.       niekaralność za przestępstwa umyślne

6.       wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku psychologia

7.       co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe  na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,

4. umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi;

 

Wymagane dokumenty

1.       CV;

2.       List motywacyjny;

3.       Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;

4.       Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

5.       Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

6.       Referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji;

 

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 16 maja 2016 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku, przy ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualne rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do  15 czerwca 2016 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

 

Zakres obowiązków i uprawnień pracownika:

 

1.       udzielanie fachowej pomocy psychologicznej uczestnikom ŚDS,

2.       poradnictwo indywidualne, grupowe i rodzinne,

3.       prowadzenie grup wsparcia,

4.       wzmacnianie zdolności uczestników i ich rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz dalszego pozytywnego rozwoju rodziny,

5.       prowadzenie obserwacji uczestników,

6.       diagnoza potrzeb bytowych, socjalnych, emocjonalnych, zdrowotnych, społecznych uczestników z ustaleniem zakresu możliwości samoobsługi własnej osoby

7.       konsultowanie własnych diagnoz i spostrzeżeń ze specjalistami z zakresu psychiatrii, neurologii, rehabilitacji, pedagogiki i innych dziedzin w zależności od potrzeb uczestników,

8.       proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych uczestników,

9.       podejmowanie działań zmierzających do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego,

10.    stałe czuwanie nad respektowaniem potrzeb emocjonalnych, społecznych i poznawczych wszystkich uczestników przez personel opiekuńczy i terapeutyczny,

11.    dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność,

12.    współdziałanie z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz z innymi pracownikami przy ustalaniu indywidualnych programów,

13.    prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanym planem postępowania wspierająco – aktywizującego,

14.    ocenianie umiejętności zdobytych przez uczestników w czasie zajęć terapeutycznych;

15.    współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników;

16.    dbanie o bezpieczeństwo uczestników,

17.    życzliwy i taktowny stosunek do uczestników,

18.    karmienie uczestnika, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,

19.    pomoc uczestnikom przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia uczestnika tego wymaga,

20.    opieka nad uczestnikami w trakcie dowozów, 

21.    wzorowe promowanie Domu w społeczności lokalnej i ponad lokalnej poprzez:

udział w konkursach okolicznościowych o zasięgu ogólnopolskim, powiatowym, gminnym,

22.     współpracę, integrację z innymi Środowiskowymi Domami Samopomocy i placówkami działającymi w obszarze pomocy społecznej;

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią

Aleksandrę Pawlińską - Maćkowiak

zamieszkałą w Poznaniu

 

Na konkurs wpłynęło 5 ofert, 4 z nich spełniały wymogi formalne. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 4 kandydatkami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Doświadczenie P. Aleksandry Pawlińskiej-Maćkowiak na stanowisku psychologa w środowiskowym domu samopomocy oraz znajomość charakteru pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i niepełnosprawnymi intelektualnie miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o naborze na stanowisko psychologa.

  

Kierownik ŚDS w Kórniku

Anita Wachowiak

   

Kórnik, dnia 6 czerwca 2016 roku

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko Specjalisty ds. Płac w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

 W związku z ogłoszeniem naboru

na wolne stanowisko SPECJALISTY ds. PŁAC

w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

dyrektor Gimnazjum informuje,

że do dnia 14 czerwca 2016r. wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania

pod względem formalnym i merytorycznym.

 

Na stanowisku SPECJALISTY ds. PŁAC

w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

zostaje zatrudniona p. Karolina Krzywosz.

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie - SPECJALISTA DS. PŁAC 0,25 etatu

DYREKTOR  Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.)  


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie, ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki

NAZWA STANOWISKA PRACY:

SPECJALISTA DS. PŁAC

0,25 etatu

  

Wymagania formalne:  

- obywatelstwo polskie,  

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, 

- wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, techniczne lub średnie ekonomiczne z dwuletnim doświadczeniem zawodowym lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,

- biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,

- umiejętność sporządzania list płac (w tym naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego),

- znajomość obsługi programu „ Płatnik ”,

- znajomość przepisów podatkowych (w tym: sporządzania dokumentów PIT, VAT),

- znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, karty nauczyciela, Kodeksu Pracy, egzekucji administracyjnej, przepisów ZUS odnośnie naliczania i potrącania składek,

- znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

- umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,  


Wymagania dodatkowe:

a) preferowana osoba posiadająca doświadczenie w pracy na tym stanowisku w jednostce oświatowej,

b) komunikatywność i umiejętność współpracy.  

 

Warunki pracy i płacy:   

Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2014 poz. 1786 tekst jednolity z późn. zm.) i Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie z dnia 27 czerwca 2014r. 


Przewidywany zakres wykonywanych zadań:  

1. Zakładanie i prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników.   

2. Dokonywanie zmian po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji w zakresie: wysokości wynagrodzeń,  wypłat jednorazowych,  naliczania potrąceń,  zasiłków płatnych z ZUS.    

3. Sporządzanie list płac dla pracowników oraz potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych, wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych.  

5. Naliczanie w ustalonym terminie nagrody rocznej i innych.  

6. Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym.  

7. Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem regulacji płac pracowników.  

8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia, analiz i informacji dotyczących spraw pracowniczych.

       

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny i CV, 

2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz odpowiedni staż pracy, (mile widziane opinie i referencje).

3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 

4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Powyższe dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły przesłać na adres: 

 Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie, ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki 

z dopiskiem „NABÓR – SPECJALISTA ds. PŁAC"  w terminie do 14 czerwca 2016 roku .     

Sekretariat czynny w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.  

Uwaga: Kandydat może przedłożyć inne dodatkowe dokumenty, które jego zdaniem świadczą o jego umiejętnościach i mogą wpływać na decyzję o zatrudnieniu.  Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.  

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.kornik.pl oraz na stronie internetowej szkoły www.gimnazjumrobakowo.kornik.pl  


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Kórniku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Kórniku - pobierz

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. sprawozdawczości budżetowej w Kórniku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. sprawozdawczości budżetowej w Kórniku - pobierz

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

Ogłoszenie o konkursie

 

Burmistrz Gminy Kórnik ogłasza konkurs  na kandydata na stanowisko dyrektora

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich  w Robakowie, ul. Szkolna 3

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 

§ 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

  1)   ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej  szkole ;

 2)   ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

  3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

  4)   uzyskał:

a)  co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)  w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

  5)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  6)   nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia       1982 r. - Karta Nauczyciela ( j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.191 z późn.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

  7)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)      nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. r. poz. 168).

 

§ 2.  Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, lub szkole i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-9.

 

§ 3Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

  1)   posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

  2)   ukończyła studia magisterskie;

  3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

  4)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

  5)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6)      spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9.

 

§ 4.  Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniający wymagania określone w § 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

II. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.)  oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub przedszkola;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały  lub  poświadczone  przez  kandydata  za  zgodność  z  oryginałem   kopie  dokumentów

     potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa  w pkt. 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

    potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

    stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z

    oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

    umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t.Dz. U. z 2013 r. Nr 14, poz. 168)

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
       z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa

       państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t.Dz. U. z 2013 poz.1388 z późn. zm.),

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia

      nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub

     oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t Dz. U. z 2013 r.  poz. 191 , z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  o szkolnictwie wyższym (j.t.Dz. U.  z 2012 r., poz. 572  z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw

     publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z

     dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn.

      zm.)  w celach przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora.

 

Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej oryginały dokumentów, o których mowa w ust. II pkt. 2, 4, 5, 11 i 12 ( w przypadku gdy w ofercie przedłożono jedynie kopie poświadczone przez kandydata).  Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia (lekarz medycyny pracy).

 

III. Oferty  z w/w dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym ( także e-mail) i  dopiskiem :

 

,,Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                           ( wpisać nazwę placówki)

 

na adres: Urząd Miasta i Gminy  Kórnik , pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik w terminie do  13  maja 2016 r.  do godz. 15.30

 

Konkursy przeprowadzą  komisje konkursowe, powołane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko 
ds. sprawozdawczości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór – w drodze konkursu –
na stanowisko inspektora ds. sprawozdawczości w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2014, poz. 1202 z późniejszymi zmianami):
1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2. posiada nieposzlakowaną opinię,
3. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. wobec której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, 
6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Do zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej należeć będzie w szczególności:
1. sporządzanie sprawozdawczości wynikającej z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń Ministra Finansów,
2. sporządzanie wieloletniej prognozy finansowej,
3. przygotowywanie uchwał i zarządzeń,
4. współpraca w zakresie sprawozdawczości z jednostkami Miasta i Gminy Kórnik,
5. bieżąca analiza dochodów i wydatków,
6. analiza sprawozdawczości jednostek Miasta i Gminy Kórnik.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem inspektora ds. sprawozdawczości:
1. ogólna znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
2. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
3. 3-letni staż pracy,
4. umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Widows, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel, programy finansowo-księgowe),
5. wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem specjalisty ds. sprawozdawczości:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. komunikatywność,
3. rzetelność,
4. umiejętność samokształcenia.
  
Wymagane dokumenty i oświadczenie:
1. podanie o przyjęcie do pracy i CV wraz ze zdjęciem,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku ds. sprawozdawczości,
5. kserokopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość obsługi komputera i programów finansowo-księgowych,
6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

Kandydaci zostaną poddani 2-etapowemu konkursowi:
I etap – ocena formalna dokumentów złożonych przez kandydatów,
 
II etap – rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje i zdolności ogólne kandydata.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
 
Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową w zamkniętym opakowaniu z podaniem oznaczenia konkursu do dnia 15 kwietnia 2016 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1,
pokój nr 9 (BOM) lub w sekretariacie Burmistrza.
Ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci dopuszczeni do konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej www.bip.kornik.pl, jak również telefonicznie w przypadku udostępnienia numeru telefonu.
 
Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym pod nr 61 8972604.
 
Konkurs odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
Jerzy Lechnerowski 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty do Biura Obsługi Mieszkańców

w Urzędzie Miasta i Gminy w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6) posiada wykształcenie  minimum  średnie, mile  widziane  wyższe,

7) posiada znajomość  języka  angielskiego.

 

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1) komunikatywność

2) znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

     - udzielanie informacji o sposobie załatwienia spraw interesanta,

     - obsługa interesantów w zakresie  wydawania druków, wniosków do załatwienia sprawy, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją, wydawanie przesyłek awizowanych,    

     - udzielanie informacji  o strukturze  organizacyjnej Urzędu,

     - przyjmowanie, rejestracja , rozdział i wysyłanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

     - wskazywanie kompetentnych osób i miejsca do załatwienia sprawy,

     - udostępnianie materiałów instruktażowych i promocyjnych Gminy.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  8 kwietnia  2016 r., w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 15.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Kórniku.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami i test ze znajomości języka angielskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 12 kwietnia 2016 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy     

              Kórnik  

 

     Jerzy Lechnerowski

 

 

Kórnik, 22  marca  2016  roku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. warunków zabudowy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Kórniku

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Pana

 

Bartosza Siarkę

 

Zamieszkałego  w  Żninie

 

 

Na  konkurs wpłynęło  8 ofert.  Część  złożonych ofert  nie spełniała  wymagań  niezbędnych.

Rozmowy  przeprowadzono  z  5  kandydatami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan  Bartosz  Siarka   spełnia  wszystkie  wymagania   formalne  zawarte  w  ogłoszeniu  o naborze  jak  również  wykazał  się  dobrym  przygotowaniem merytorycznym  i  wiedzą z  zakresu  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  a  także   Kodeksu Postępowania  Administracyjnego  oraz  ustawy  o Samorządzie  Gminnym  i pozostałych wymaganych ustaw. 

Zaprezentował  się  jako  osoba  konkretna  i  kompetentna.

 

                                                                                             Burmistrz  Miasta i  Gminy

 

                                                                                                 Jerzy Lechnerowski

Kórnik, dnia   16 marca  2016 r.

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Kórniku

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią

 

Magdalenę Dziubałkę

 

Zamieszkałą  w  Robakowie

 

Na  konkurs wpłynęło  9 ofert.  Część  złożonych ofert  nie spełniała  wymagań  niezbędnych.

Rozmowy  przeprowadzono  z  5  kandydatami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Dziubałka  spełnia  wszystkie  wymagania   formalne  zawarte  w  ogłoszeniu  o naborze jak również wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą z zakresu  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  a  także  z  Kodeksu Postępowania  Administracyjnego  oraz  ustawy  o Samorządzie  Gminnym  i pozostałych wymaganych  ustaw. Zaprezentowała  się  jako  osoba  konkretna  i  kompetentna.

 

                                                                                             Burmistrz  Miasta i  Gminy

 

                                                                                                 Jerzy Lechnerowski

Kórnik, dnia   16 marca  2016 r.

 

 

Konkurs na stanowisko specjalisty d/s miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

Konkurs na stanowisko specjalisty d/s miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu - pobierz

Konkurs na stanowisko specjalisty d/s warunków zabudowy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

Konkurs na stanowisko specjalisty d/s warunków zabudowy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu - pobierz

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika obsługi kasy, odnowy biologicznej w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu "OAZA" w Kórniku

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią

 Monikę  Jóskowiak

 zamieszkałą  w  Radzewie

 

Rozmowę przeprowadzono z 2 kandydatkami

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Jóskowiak posiada wykształcenie wyższe, kierunek administracja. Wykazała się doświadczeniem w pracy na kasie oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym. Posiada znajomość obsługi kasy fiskalnej oraz sprzętu związanego z obsługą odnowy biologicznej. Pani Monika Jóskowiak zaprezentowała się jako osoba kompetentna.

 

 

                                                                                         Burmistrz  Miasta i  Gminy

 

                                                                                              Jerzy Lechnerowski

Kórnik, dnia 29 stycznia 2016 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika obsługi technicznej w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu "OAZA" w Kórniku

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Pana

 Krzysztofa Pudysiaka

 zamieszkałego w  Kórniku

 

Rozmowę z kandydatem przeprowadzono w dniu  29 stycznia 2016r.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Krzysztof Pudysiak wykazał się znajomością technologii wentylacji i klimatyzacji oraz techniki basenowej, elektryki i hydrauliki, odpowiadając na wszystkie zadane pytania. Posiada stan zdrowia i wymagane  doświadczenie zawodowe w zakresie prac  remontowo-budowlanych.

 

 

                                                                                     Burmistrz  Miasta i  Gminy

 

                                                                                          Jerzy Lechnerowski

Kórnik, dnia   29 stycznia   2016 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - pobierz

Ogłoszenie o naborze pracowników do Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu "Oaza"

Ogłoszenie o naborze pracowników do Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu "Oaza" - zobacz PDF