W sprawie zmiana budżetu na 2018r.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji

Lista załączników