logo
logo bip

WB1-PP.6730.213.2020

Kórnik, dnia 19 lutego 2021 r.

WB1-PP.6730.213.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w trybie art. 104 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam Strony postępowania o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6730.213.2020, ustalającej warunki zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 45/57, położonej w obrębie geodezyjnym Konarskie, gmina Kórnik, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek Strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6730.213.2020, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji.

Sprawę prowadzi:
specjalista Monika Politowicz
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11, wew. 679

WB1-PP.6730.260.2020

Kórnik, dnia 18 lutego 2021 r.

 WB1-PP.6730.260.2020

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce oznaczonej nr ewid. 512/7, położonej w obrębiegeodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 20 listopada 2019 r. postępowanie administracyjne.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania za pośrednictwem BIP-u,
 2. UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:
specjalista Sara Birk
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 678

WB1-PP.6730.241.2020

Kórnik, dnia 18 lutego 2021 r.

WB1-PP.6730.241.2020

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce oznaczonej nr ewid. 512/6, położonej w obrębiegeodezyjnym Czmoń,gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 20 listopada 2019 r. postępowanie administracyjne.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania za pośrednictwem BIP-u,
 2. UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:
specjalista Sara Birk
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 678

WB1-PP.6730.160.2020

Kórnik, dnia 17 lutego 2021 r.

WB1-PP.6730.160.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w trybie art. 104 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam Strony postępowania o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6730.160.2020, ustalającej warunki zabudowy działki oznaczonej nr ewid 400/25, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowę budynku garażowego.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek Strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6730.160.2020, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji.

Sprawę prowadzi:
specjalista Sara Birk
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11, wew. 678

WB1-PP.6730.144.2019

Kórnik, dnia 22 lutego 2021 r.

WB1-PP.6730.144.2019

POSTANOWIENIE       

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

podejmuję z urzędu

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 21/14, położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki, gmina Kórnik, toczące się pod sygnaturą WB1-PP.6730.144.2019.

Uzasadnienie

W dniu 25 czerwca 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce oznaczonej nr ewid. 21/14, położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki, gmina Kórnik.

Z uwagi na powyższe, po uzupełnieniu wniosku przez Inwestora w dniu 31 lipca 2019 r., pismem z dnia 11 września 2019 r., działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomiono osoby będące stronami w sprawie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, a także składania wniosków i zastrzeżeń.

Objęta wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy nieruchomość dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego Rada Miejska w Kórniku podjęła Uchwałę nr XI / 112 / 2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo, gmina Kórnik.

Z tego względu, postanowieniem z dnia 18 października 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy znak: WB1-PP.6730.144.2019.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli: 1) w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo 2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

Z uwagi na upływ dopuszczalnego terminu zawieszenia przedmiotowego postępowania administracyjnego, postanowieniem z dnia 4 września 2020 r. podjęto postępowanie, informując jednocześnie o zmianie wniosku o ustalenie warunków zabudowy w zakresie zamierzenia inwestycyjnego (zmienionego na budowę dwóch budynków rekreacji indywidualnej).

W toku sprawy ustalono, iż jedna z osób będących stronami postępowania zmarła, a jej zgon nastąpił jeszcze przed wszczęciem przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 lutego 2010 r. (II SA/Gd 618/09), w przypadku powzięcia wiedzy o zgonie osób mających być stronami postępowania jeszcze przed jego wszczęciem, ewentualnymi stronami postępowania mogą być ich spadkobiercy, przy czym dowodem nabycia spadku po zmarłym może być jedynie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Skoro zatem prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy zależy od kwestii ustalenia kręgu stron postępowania, organ pierwszej instancji winien kierować się przepisem art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Z tego względu, postanowieniem z dnia 22 października 2020 r., działając na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zawiesił z urzędu przedmiotowe postępowanie administracyjne, występując jednocześnie do właściwego sądu rejonowego z prośbą o udzielenie informacji, czy nastąpiło stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej stronie, a jeśli tak, o wskazanie jej następców prawnych.

Dnia 10 lutego 2021 r. przedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy stało się jednak bezprzedmiotowe, z uwagi na wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

Z uwagi na powyższe, należało orzec jak w sentencji postanowienia, a następnie wydać decyzję o umorzeniu postępowania.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania w rozdzielniku sprawy poprzez ogłoszenie w BIP UMiG Kórnik,
 2. UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:
specjalista Bartosz Siarka
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11  wew. 598

WB1-PP.6730.144.2019

Kórnik, dnia 22 lutego 2021 r.

WB1-PP.6730.144.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

umarzam w całości postępowanie administracyjne 

w sprawie ustalenia warunków zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 21/14, położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki,gmina Kórnik, toczące się pod sygnaturą WB1-PP.6730.144.2019.

UZASADNIENIE 

W dniu 25 czerwca 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce oznaczonej nr ewid. 21/14, położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki, gmina Kórnik.

Z uwagi na powyższe, po uzupełnieniu wniosku przez Inwestora w dniu 31 lipca 2019 r., pismem z dnia 11 września 2019 r., działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomiono osoby będące stronami w sprawie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, a także składania wniosków i zastrzeżeń.

Objęta wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy nieruchomość dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła Uchwałę nr XXVII / 369 / 2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo - etap I. Dnia 26 stycznia 2021 r. uchwała nr XXVII / 369 / 2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z roku 2021 pod pozycją 802 (Dz. Urz. Woj. 2021.802), a po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, weszła w życie.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dopiero w przypadku braku planu miejscowego, jak wynika z art. 59 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czyni zatem postępowanie w sprawie ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy bezprzedmiotowym. Jak natomiast wynika z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Z uwagi na powyższe, należało orzec jak w sentencji decyzji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, zgodnie z art. 127 § 1 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Zgodnie z art. 127a. § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania poprzez publikację w BIP UMiG Kórnik,
 2. UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:
specjalista Bartosz Siarka
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 598

WB1-PP.6733.7.2021

Kórnik, dnia 19 lutego 2021 r. 

WB1-PP.6733.7.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 19 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do organów wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.7.2021 z dnia 19 lutego 2021 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działki oznaczonej nr ewid. 111, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż wyżej wymienione organy dokonują uzgodnień w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Po tym terminie, zgodnie z art. 10 § 1 przywołanej wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Strony przedmiotowego postępowania będą miały możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Następnie, zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 8 stycznia 2021 r. postępowanie administracyjne. 

WB1-PP.6733.6.2021

Kórnik, dnia 19 lutego 2021 r. 

WB1-PP.6733.6.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 19 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do organów wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.6.2021 z dnia 19 lutego 2021 r., dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV wraz ze słupami linii napowietrznej na działce oznaczonej nr ewid. 276/5, położonej w obrębie geodezyjnym Czołowo, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż wyżej wymienione organy dokonują uzgodnień w terminie do 3 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Po tym terminie, zgodnie z art. 10 § 1 przywołanej wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Strony przedmiotowego postępowania będą miały możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Następnie, zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 8 stycznia 2021 r. postępowanie administracyjne.

WB1-PP.6733.5.2021

Kórnik, dnia 19 lutego 2021 r. 

WB1-PP.6733.5.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 19 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do organów wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.5.2021 z dnia 19 lutego 2021 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid.: 247/69 i 401, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 6, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż wyżej wymienione organy dokonują uzgodnień w terminie do 3 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Po tym terminie, zgodnie z art. 10 § 1 przywołanej wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Strony przedmiotowego postępowania będą miały możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Następnie, zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 7 stycznia 2021 r. postępowanie administracyjne.

WB1-PP.6733.4.2021

Kórnik, dnia 19 lutego 2021 r. 

WB1-PP.6733.4.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 19 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do organów wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.4.2021 z dnia 19 lutego 2021 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN-15 kV na części działki oznaczonej nr ewid. 111/12, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż wyżej wymienione organy dokonują uzgodnień w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Po tym terminie, zgodnie z art. 10 § 1 przywołanej wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Strony przedmiotowego postępowania będą miały możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Następnie, zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 7 stycznia 2021 r. postępowanie administracyjne.

WB1-PP.6733.102.2020

Kórnik, dnia 17 lutego 2021 r.

WB1-PP.6733.102.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.102.2020 z dnia 17 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu telekomunikacyjnego nr 66341 PPO_KORNIK_SZCZYTNIKI (84748) - wieży stalowej o wysokości do 35 m wraz z systemem antenowym (anteny sektorowe i radioliniowe) oraz szafami telekomunikacyjnymi na działkach oznaczonych nr ewid. 175/2, 179/7 i 180/2, położonych w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6730.234.2020

   Kórnik, dnia 25 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6730.234.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.249.2020, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 293 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.234.2020 z dnia 25 stycznia 2021 r., dla inwestycji obejmującej budowie dwóch budynków usługowo - handlowych na działce oznaczonej nr ewid. 334/27 i 334/28, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6730.130.2020

Kórnik, dnia 16 lutego 2021 r.

WB1-PP.6730.130.2020

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 1118 i 1119, położonych w obrębie geodezyjnym Kamionki,gmina Kórnik, zostało zakończone.

Jednocześnie informuję, iż zmianie uległ załącznik graficzny do decyzji w stosunku do projektu z dnia 17 listopada 2020 r.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuję, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 8 lipca 2020 r. postępowanie administracyjne.

W załączeniu: aktualny załącznik graficzny do projektu decyzji.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania poprzez publikację w BIP UMiG Kórnik,
 2. UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:
specjalista Bartosz Siarka
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 598

WB1-PP.6733.15.2021

Kórnik, dnia 15 lutego 2021 r.

WB1-PP.6733.15.2021                                           

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 1 lutego 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce oznaczonej nr ewid. 147/2,położonej w obrębie geodezyjnym Runowo, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do akt sprawy oraz zgłaszania wniosków i uwag.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.8.2021

Kórnik, dnia 15 lutego 2021 r. 

WB1-PP.6733.8.2021 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 15 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do organów wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.8.2021 z dnia 15 lutego 2021 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na części działki oznaczonej nr ewid. 39,położonej w obrębie geodezyjnym Dziećmierowo, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż wyżej wymienione organy dokonują uzgodnień w terminie do 3 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Po tym terminie, zgodnie z art. 10 § 1 przywołanej wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Strony przedmiotowego postępowania będą miały możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Następnie, zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 5 stycznia 2021 r. postępowanie administracyjne.

WB1-PP.6733.109.2020

Kórnik, dnia 15 lutego 2021 r.

WB1-PP.6733.109.2020 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.109.2020 z dnia 15 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki oznaczonej nr ewid. 283 oraz na działkach nr ewid.: 278/28 i 278/27,położonych w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.108.2020

Kórnik, dnia 15 lutego 2021 r.

WB1-PP.6733.108.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.108.2020 z dnia 15 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach oznaczonych nr ewid. 427, 442, 441, 468/1 i 468/2, położonych w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.106.2020

Kórnik, dnia 15 lutego 2021 r.

WB1-PP.6733.106.2020 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.106.2020 z dnia 15 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV oraz słupów linii napowietrznej nN 0,4 kV na części działek oznaczonych nr ewid.: 136, 179 i 197, położonych w obrębie geodezyjnym Konarskie, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.105.2020

Kórnik, dnia 15 lutego 2021 r.

WB1-PP.6733.105.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.105.2020 z dnia 15 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na części działki oznaczonej nr ewid. 293, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin oraz na części działki oznaczonej nr ewid. 175/1,położonej w obrębie geodezyjnym Czołowo, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6730.128.2020

Kórnik, dnia 9 lutego 2021 r.

WB1-PP.6730.128.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w trybie art. 104 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6730.128.2020, ustalającej warunki zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 45/22, położonej w obrębie geodezyjnym Konarskie, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6730.128.2020, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji.

Sprawę prowadzi:
specjalista Bartosz Siarka
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11, wew. 598

WB1-PP.6730.207.2020

Kórnik, dnia 15 lutego 2021 r.

WB1-PP.6730.207.2020

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej nabudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 35/98, położonej w obrębie geodezyjnym Konarskie, gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie
w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte 8 października 2020 r. postępowanie administracyjne.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg rozdzielnika sprawy za pośrednictwem BIP-u,
 2. UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:
specjalista Monika Politowicz  
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 679

WB-PP.6722.3.2019

WB-PP.6722.3.2019 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Klonowej w obrębie geodezyjnym Borówiec oraz ulicy Leśnej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr XIII/142/2015 z dnia 23 września 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegow rejonie ulicy Szkolnej i Klonowej w obrębie geodezyjnym Borówiec oraz ulicy Leśnej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale "Aktualności" w zakładce "projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu" oraz na platformie konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 marca 2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online będzie można wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 17 marca 2021 r. na adres email: dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie maila wpisując: BORÓWIEC/SKRZYNKI-1. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny przed dyskusją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2021 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - preferowane wcześniejsze umówienie się telefoniczne

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman,  e - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej.

WB-PP.6722.11.2015

WB-PP.6722.11.2015 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko ? etap II, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr XIII/142/2015 z dnia 23 września 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko - etap II, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale "Aktualności" w zakładce "projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu" oraz na platformie konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 marca 2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online będzie można wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 16 marca 2021 r. na adres email: dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie maila wpisując: BŁAŻEJEWKO-2. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny przed dyskusją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2021 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - preferowane wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman,  e - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej.

WB1-PP.6722.15.2017

WB1-PP.6722.15.2017

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr XL/532/2017 z dnia 25 października 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale "Aktualności" w zakładce "projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu" oraz na platformie konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 marca 2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online będzie można wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 15 marca 2021 r. na adres email: dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie maila wpisując: CZMOŃ-1. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny przed dyskusją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2021 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - preferowane wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman,  e - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej.

WB1-PP.6722.9.2019

WB1-PP.6722.9.2019 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żerniki na północ od autostrady A2 i na zachód od drogi powiatowej 2489P, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr XIII/142/2015 z dnia 23 września 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żerniki na północ od autostrady A2 i na zachód od drogi powiatowej 2489P, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale "Aktualności" w zakładce "projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu" oraz na platformie konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 marca 2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online będzie można wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 18 marca 2021 r. na adres email: dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie maila wpisując: ŻERNIKI-1. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny przed dyskusją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2021 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - preferowane wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman,  e - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej.

WB1-PP.6730.247.2020

Kórnik, dnia 9 lutego 2021 r.

WB1-PP.6730.247.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w trybie art. 104 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam Strony postępowania o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6730.247.2020, ustalającej warunki zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 35/158, położonej w obrębie geodezyjnym Konarskie, gmina Kórnik, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek Strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6730.247.2020, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji.

WB1-PP.6733.3.2021

Kórnik, dnia 5 lutego 2021 r. 

WB1-PP.6733.3.2021 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 5 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do organów wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.3.2021 z dnia 5 lutego 2021 r., dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej ul. Szerokiej w Robakowie na działkach oznaczonych nr ewid. 188/1 i 188/2, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo oraz na części działki nr ewid. 159, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż wyżej wymienione organy dokonują uzgodnień w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Po tym terminie, zgodnie z art. 10 § 1 przywołanej wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Strony przedmiotowego postępowania będą miały możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Następnie, zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 5 stycznia 2021 r. postępowanie administracyjne.

WB1-PP.6733.2.2021

Kórnik, dnia 5 lutego 2021 r. 

WB1-PP.6733.2.2021 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 5 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do organów wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.2.2021 z dnia 5 lutego 2021 r., dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w związku z budową ul. Stokrotkowej na części działek oznaczonych nr ewid. 2/6 i 18/1, położonych w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż wyżej wymienione organy dokonują uzgodnień w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Po tym terminie, zgodnie z art. 10 § 1 przywołanej wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Strony przedmiotowego postępowania będą miały możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Następnie, zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 5 stycznia 2021 r. postępowanie administracyjne.

WB1-PP.6733.104.2020

Kórnik, dnia 8 lutego 2021 r. 

WB1-PP.6733.104.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.104.2020 z dnia 8 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr ewid. 192 oraz na działce oznaczonej nr ewid. 195/1, położonych w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.103.2020

Kórnik, dnia 8 lutego 2021 r.

WB1-PP.6733.103.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.103.2020 z dnia 8 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działce oznaczonej nr ewid. 490/6, położonej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.12.2021

Kórnik, dnia 2 lutego 2021 r.

WB1-PP.6733.12.2021                                            

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 22 stycznia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr ewid.: 27, 43/5, 43/7 i 43/23, położonych w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do akt sprawy oraz zgłaszania wniosków i uwag.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.13.2021

Kórnik, dnia 2 lutego 2021 r.

WB1-PP.6733.13.2021                                           

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 26 stycznia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek oznaczonych nr ewid.: 514, 515 i 126/5, położonych w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do akt sprawy oraz zgłaszania wniosków i uwag.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.102.2020

Kórnik, dnia 3 lutego 2021 r.

WB1-PP.6733.102.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu telekomunikacyjnego nr 66341 PPO_KORNIK_SZCZYTNIKI (84748) - wieży stalowej o wysokości do 35 m wraz z systemem antenowym (anteny sektorowe i radioliniowe) oraz szafami telekomunikacyjnymi na działkach oznaczonych nr ewid. 175/2, 179/7 i 180/2,położonych w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuję, iż w ciągu 7 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Kórnik, osoby, którym przyznano status strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 27 listopada 2020 r. postępowanie administracyjne. 

WB1-PP.6733.107.2020

Kórnik, dnia 4 lutego 2021 r.

WB1-PP.6733.107.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.107.2020 z dnia 4 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przedszkola publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 181/4, 179/23 oraz na części działki nr ewid. 174/4, położonych w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.14.2021

Kórnik, dnia 2 lutego 2021 r.

WB1-PP.6733.14.2021                                            

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 26 stycznia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Poznańskiej w Skrzynkach w zakresie budowy przystanku autobusowego w miejscowości Skrzynki - strona prawa na działce oznaczonej nr ewid. 188/3,położonej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do akt sprawy oraz zgłaszania wniosków i uwag.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6730.253.2020

Kórnik, dnia 1 lutego 2021 r.

WB1-PP.6730.253.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), jak i art. 101 § 1 i 3 oraz art. 123-124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

postanawiam zawiesić z urzędu

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy działek oznaczonych nr ewid. 107/57 i 107/58,  położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa,gmina Kórnik, toczące się pod sygnaturą WB1-PP.6730.253.2020, w związku z podjęciem Uchwały nr XXI/276/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/399/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 21 czerwca 2013 r.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków garażowych na działkach oznaczonych nr ewid.107/57 i 107/58,położonych w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

Z uwagi na powyższe, pismem z dnia 16 listopada 2020 r. - działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomiono osoby będące stronami w sprawie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, a także składania wniosków i zastrzeżeń.

Objęta wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy nieruchomość dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego Rada Miejska w Kórniku podjęła Uchwałę nr XXIV/276/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik, zmienioną Uchwałą Nr XXXVI/399/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 marca 2014 r. (IV SA/Po 941/13), zastosowana w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) konstrukcja procesowa zawieszenia postępowania upoważnia organ prowadzący postępowanie do jego zawieszenia z urzędu, nie stanowiąc żadnych dodatkowych wymogów co do przesłanek zawieszenia. Jeżeli istnieje realne niebezpieczeństwo sprzeczności pomiędzy zamierzonym zagospodarowaniem terenu a koncepcją przyjmowaną w projekcie planu miejscowego, wskazane jest zawieszenie postępowania.

Przesłanką do podjęcia Uchwały nr XXI /276/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. jest określenie zasad zagospodarowania, uporządkowanie i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej dynamicznie rozwijającej się części gminy Kórnik. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik - etap IV przeznacza działki nr ewid. 107/57 i 107/58,  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gmina Kórnik - przeznacza działki nr ewid.: 107/57 i 107/58 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z dopuszczeniem na działce jednego budynku gospodarczo-garażowego o powierzchni nieprzekraczającej 50 m2 i wysokości nie większej niż 6  m. We wniosku z dnia 16 października 2020 r. przewidziano budowę dwóch budynków garażowych w granicy działek. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje możliwości lokalizacji budynków w granicy działki lub jej przybliżeniu. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dopuszcza się lokalizację budynku w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość. Zatem realizacja planowanej inwestycji, będącej przedmiotem wniosku jest niezgodna z ustaleniami projektu planu.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli: 1) w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo 2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg rozdzielnika sprawy za pośrednictwem BIP-u,
 2. UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:
specjalista Sara Birk
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 678

WB1-PP.6730.262.2020

Kórnik, dnia 3 lutego 2021 r.

WB1-PP.6730.262.2020 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.262.2020, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.262.2020 z dnia 3 lutego 2021 r., dla inwestycji polegającej budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 35/155, położonej w obrębie geodezyjnym Konarskie, gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6730.288.2017

Kórnik, dnia 1 lutego 2021 r.

WB1-PP.6730.288.2017

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

Zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.288.2017, iż zbieranie materiałów dowodowych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz budynku usługowego na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 320/6 i 321/17,położonej  w obrębiegeodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie w ww. sprawie wydana decyzja, kończąca wszczęte dnia 7 listopada 2017 r. postępowanie administracyjne.

Otrzymują:

1.       Strony postępowania poprzez biuletyn informacji publicznej,

2.       UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:
Mariusz Stodolniak
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel.: (61) 8-170-411  wew. 592

WB1-PP.6730.184.2020

   Kórnik, dnia 28 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6730.184.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.184.2020, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.184.2020 z dnia 28 stycznia 2021 r., dla inwestycji polegającej budowie budynku garażowego na działce oznaczonej nr ewid. 301/61, położonej w obrębie geodezyjnym Błażejewko,gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.70.2020

Kórnik, dnia 29 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6733.70.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik postanowienia znak: WB1-PP.6733.70.2020 z dnia 29 stycznia 2021 r. o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach oznaczonych nr ewid.: 53/102, 51/2, 1/12 i 1/22, położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.70.2020

Kórnik, dnia 1 lutego 2021 r.

WB1-PP.6733.70.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.70.2020 z dnia 1 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach oznaczonych nr ewid.: 53/102, 51/2, 1/12 i 1/22, położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.110.2020

Kórnik, dnia 1 lutego 2021 r. 

WB1-PP.6733.110.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 1 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do organów wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.110.2020 z dnia 1 lutego 2021 r., dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia oraz przyłącza gazowego na działkach oznaczonych nr ewid. 351/6, 351/3 i 386, położonych w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż wyżej wymienione organy dokonują uzgodnień w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Po tym terminie, zgodnie z art. 10 § 1 przywołanej wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Strony przedmiotowego postępowania będą miały możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Następnie, zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 31 grudnia 2020 r. postępowanie administracyjne.

WB1-PP.6722.8.2018

WB1-PP.6722.8.2018 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Borówiec, w rejonie ulicy Czereśniowej
i Malinowej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr XLIX/668/2018 z dnia 25 lipca 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Borówiec, w rejonie ulicy Czereśniowej i Malinowej, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 lutego 2021 r. do 8 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale "Aktualności" w zakładce "projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu" oraz na platformie konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 marca 2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online będzie można wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 4 marca 2021 r. na adres email: dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie maila wpisując: BORÓWIEC-1. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny przed dyskusją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2021 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - preferowane wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman, e-mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej.

WB1-PP.6722.12.2018

WB1-PP.6722.12.2018 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Radzewo, w rejonie ulicy Mazurskiej i ulicy Świętego Mikołaja, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr L/696/2018 z dnia 26 września 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Radzewo, w rejonie ulicy Mazurskiej i ulicy Świętego Mikołaja, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 lutego 2021 r. do 8 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale "Aktualności" w zakładce "projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu" oraz na platformie konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 marca 2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online będzie można wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 3 marca 2021 r. na adres email: dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie maila wpisując: RADZEWO-1. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny przed dyskusją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2021 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - preferowane wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman, e-mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej.

WB1-PP.6722.5.2019

WB1-PP.6722.5.2019

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bnin w rejonie ulic: Śremskiej, Lipowej i Błażejewskiej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr X/109/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bnin w rejonie ulic: Śremskiej, Lipowej i Błażejewskiej, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 lutego 2021 r. do 8 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale Aktualności w zakładce projekty mpzp wyłożone do publicznego wgląd"
 oraz na platformie konsultacyjnej
kornik.konsultacjejst.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online będzie można wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 25 lutego 2021 r. na adres email: dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie maila wpisując: BNIN-1. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny przed dyskusją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2021 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - preferowane wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman, e-mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej.

WB-PP.6722.10.2016

WB-PP.6722.10.2016 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy drogą S11 a osiedlem Owocowe Wzgórze, obręb Skrzynki, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr XXII/280/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy drogą ekspresową S11 a osiedlem Owocowe Wzgórze, obręb Skrzynki, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 lutego 2021 r. do 8 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale "Aktualności" w zakładce "projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu" oraz na platformie konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online będzie można wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 22 lutego 2021 r. na adres email: dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie maila wpisując: SKRZYNKI-1. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny przed dyskusją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2021 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - preferowane wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman, e-mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej.

WB1-PP.6722.6.2018

WB1-PP.6722.6.2018 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Szczytniki, położonego na zachód od ul. Cichej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr XLVII/631/2018 z dnia 30 maja 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Szczytniki, położonego na zachód od ul. Cichej, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 lutego 2021 r. do 8 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale "Aktualności" w zakładce "projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu" oraz na platformie konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 marca 2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online będzie można wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 8 marca 2021 r. na adres email: dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie maila wpisując: SZCZYTNIKI-1. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny przed dyskusją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2021 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - preferowane wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman, e-mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej.

WB1-PP.6722.1.2019

WB1-PP.6722.1.2019 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 621 oraz na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 453 w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr VI/50/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 621 oraz na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 453 w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 lutego 2021 r. do 8 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale "Aktualności" w zakładce "projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu" oraz na platformie konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 marca 2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online będzie można wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 1 marca 2021 r. na adres email: dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie maila wpisując: BŁAŻEJEWKO-1. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny przed dyskusją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2021 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - preferowane wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman, e-mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej.

WB1-PP.6733.11.2021

Kórnik, dnia 27 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6733.11.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 19 stycznia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV oraz słupów oświetlenia drogowego wraz z szafką kablową SO na działkach oznaczonych nr ewid.: 27, 35/13, 34 i 35/9, położonych w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do akt sprawy oraz zgłaszania wniosków i uwag.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.9.2021

Kórnik, dnia 27 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6733.9.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 18 stycznia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek oznaczonych nr ewid.: 110 i 109/1 oraz na działce nr ewid. 308, położonych w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) ? strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do akt sprawy oraz zgłaszania wniosków i uwag.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.101.2020

Kórnik, dnia 27 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6733.101.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.101.2020 z dnia 27 stycznia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie, przebudowie i rozbudowie budynku użyteczności publicznej - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku na działce oznaczonej nr ewid. 861/12,położonej w obrębie geodezyjnym Kórnik,gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.100.2020

Kórnik, dnia 27 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6733.100.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.100.2020 z dnia 27 stycznia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek oznaczonych nr ewid. 91 i 87/4, położonych w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6730.213.2020

Kórnik, dnia 20 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6730.213.2020

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 45/57, położonej w obrębie geodezyjnym Konarskie, gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte 28 września 2020 r. postępowanie administracyjne.

Otrzymują:

- Strony postępowania wg rozdzielnika sprawy za pośrednictwem BIP-u,
- UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:
specjalista Monika Politowicz
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 679

 

WB1-PP.6730.214.2020

Kórnik, dnia 19 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6730.214.2020

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej nabudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działkach oznaczonych nr ewid. 318/4 i 318/5,położonych w obrębie geodezyjnym Konarskie, gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte  3 września 2020 r. postępowanie administracyjne.

Otrzymują:

- Strony postępowania wg rozdzielnika sprawy za pośrednictwem BIP-u,
- UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:
specjalista Monika Politowicz
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 679

 

WB1-PP.6730.182.2020

Kórnik, dnia 18 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6730.182.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w trybie art. 104 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam Strony postępowania o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6730.182.2020, ustalającej warunki zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 35/136, położonej w obrębie geodezyjnym Konarskie, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek Strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6730.182.2020, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji.

Sprawę prowadzi:
specjalista Sara Birk
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11, wew. 678

WB1-PP.6733.109.2020

Kórnik, dnia 20 stycznia 2021 r. 

WB1-PP.6733.109.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 20 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do organów wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.109.2020 z dnia 20 stycznia 2021 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki oznaczonej nr ewid. 283 oraz na działkach nr ewid.: 278/28 i 278/27, położonych w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż wyżej wymienione organy dokonują uzgodnień w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Po tym terminie, zgodnie z art. 10 § 1 przywołanej wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Strony przedmiotowego postępowania będą miały możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Następnie, zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 16 grudnia 2020 r. postępowanie administracyjne. 

WB1-PP.6730.176.2020

Kórnik, dnia 19 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6730.176.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w trybie art. 104 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam Strony postępowania o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6730.176.2020, ustalającej warunki zabudowy nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid: 314 i 322, położonej w obrębie geodezyjnym Konarskie, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek Strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6730.182.2020, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji.

Sprawę prowadzi:
specjalista Sara Birk
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11, wew. 678

WB1-PP.6730.134.2020

Kórnik, dnia 20 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6730.134.2020

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 145/9, położonej w obrębiegeodezyjnym Dachowa,gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuję, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 22 maja 2020 r. postępowanie administracyjne.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania poprzez publikację w BIP UMiG Kórnik,
 2. UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:
specjalista Bartosz Siarka
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 598

WB1-PP.6730.132.2020

Kórnik, dnia 20 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6730.132.2020

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 35/32,położonej w obrębiegeodezyjnym Konarskie,gmina Kórnik, zostało zakończone.

Jednocześnie informuję, iż na wniosek Inwestorów z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniono kąt nachylenia głównych połaci dachu - względem projektu decyzji z dnia 30 października 2020 r. - dopuszczając przedział od 25? do 45?.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuję, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 14 lipca 2020 r. postępowanie administracyjne.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania poprzez publikację w BIP UMiG Kórnik,
 2. UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:
specjalista Bartosz Siarka
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 598

WB1-PP.6730.89.2020

Kórnik, dnia 12 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6730.89.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w trybie art. 104 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6730.89.2020, ustalającej warunki zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 78/2, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6730.89.2020, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji.

Sprawę prowadzi:
specjalista Bartosz Siarka
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11, wew. 598

WB1-PP.6730.160.2020

Kórnik, dnia 21 stycznia 2021 r.

 WB1-PP.6730.160.2020

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego na działce oznaczonej nr ewid. 400/25, położonej w obrębiegeodezyjnym Radzewo,gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 24 czerwca 2020 r. postępowanie administracyjne.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania za pośrednictwem BIP-u,
 2. UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:
specjalista Sara Birk
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 678

WB1-PP.6733.8.2021

Kórnik, dnia 15 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6733.8.2021                                     

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 5 stycznia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na części działki oznaczonej nr ewid. 39, położonej w obrębie geodezyjnym Dziećmierowo, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do akt sprawy oraz zgłaszania wniosków i uwag.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.7.2021

Kórnik, dnia 18 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6733.7.2021                                     

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 8 stycznia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działki oznaczonej nr ewid. 111, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do akt sprawy oraz zgłaszania wniosków i uwag.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.6.2021

Kórnik, dnia 15 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6733.6.2021                                     

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 8 stycznia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV wraz ze słupami linii napowietrznej na działce oznaczonej nr ewid. 276/5, położonej w obrębie geodezyjnym Czołowo, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do akt sprawy oraz zgłaszania wniosków i uwag.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.5.2021

Kórnik, dnia 15 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6733.5.2021                                     

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 7 stycznia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid.: 247/69 i 401, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 6, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do akt sprawy oraz zgłaszania wniosków i uwag.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.4.2021

Kórnik, dnia 15 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6733.4.2021                                     

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 7 stycznia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - budowie linii kablowej SN-15 kV na działce oznaczonej nr ewid. 111/12, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do akt sprawy oraz zgłaszania wniosków i uwag.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6730.247.2020

Kórnik, dnia 15 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6730.247.2020

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej nabudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 35/158,położonej w obrębie geodezyjnym Konarskie, gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte 8 października 2020 r. postępowanie administracyjne.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg rozdzielnika sprawy za pośrednictwem BIP-u,
 2. UMiG Kórnik do akt.

Sprawę prowadzi:
specjalista Monika Politowicz
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 211, II piętro, tel. (61) 817 04 11 wew. 679

WB1-PP.6730.203.2020

Kórnik, dnia 11 stycznia 2021 r. 

WB1-PP.6730.203.2020 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.203.2020, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.203.2020 z dnia 11 stycznia 2021 r., dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 455/81,  położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki,gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6730.249.2020

Kórnik, dnia 11 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6730.249.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.249.2020, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.249.2020 z dnia 11 stycznia 2020 r., dla inwestycji obejmującej budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 455/76, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

WB1-PP.6733.3.2021

Kórnik, dnia 13 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6733.3.2021                                            

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 5 stycznia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej ul. Szerokiej
w Robakowie
na działkach oznaczonych nr ewid. 188/1 i 188/2,położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo oraz na części działki nr ewid. 159, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do akt sprawy oraz zgłaszania wniosków i uwag.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.2.2021

Kórnik, dnia 13 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6733.2.2021                                            

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 5 stycznia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej
w związku z budową ul. Stokrotkowej
na części działek oznaczonych nr ewid. 2/6 i 18/1, położonych w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do akt sprawy oraz zgłaszania wniosków i uwag.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.110.2020

Kórnik, dnia 8 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6733.110.2020                                                   

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 31 grudnia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia oraz przyłącza gazowego na działkach oznaczonych nr ewid. 351/6, 351/3 i 386,położonych w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do akt sprawy oraz zgłaszania wniosków i uwag.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.108.2020

Kórnik, dnia 12 stycznia 2021 r. 

WB1-PP.6733.108.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 12 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do organów wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.108.2020 z dnia 12 stycznia 2021 r., dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach oznaczonych nr ewid. 427, 442, 441, 468/1 i 468/2, położonych w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż wyżej wymienione organy dokonują uzgodnień w terminie do 3 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Po tym terminie, zgodnie z art. 10 § 1 przywołanej wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Strony przedmiotowego postępowania będą miały możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Następnie, zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 8 grudnia 2020 r. postępowanie administracyjne.

WB1-PP.6733.107.2020

Kórnik, dnia 8 stycznia 2021 r. 

WB1-PP.6733.107.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 8 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do organów wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.107.2020 z dnia 8 stycznia 2021 r., dla inwestycji polegającej na budowie przedszkola publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 181/4, 179/23 oraz na części działki nr ewid. 174/4, położonych w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż wyżej wymienione organy dokonują uzgodnień w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Po tym terminie, zgodnie z art. 10 § 1 przywołanej wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Strony przedmiotowego postępowania będą miały możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Następnie, zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 7 grudnia 2020 r. postępowanie administracyjne.

WB1-PP.6733.99.2020

Kórnik, dnia 13 stycznia 2021 r.

WB1-PP.6733.99.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.99.2020 z dnia 13 stycznia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.: 31/11 i 31/13,położonych w obrębie geodezyjnym Gądki, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.