logo
logo bip

     Kórnik, dnia 11 stycznia 2018 r. 

WB1-PP.6733.93.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 15 kV,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 275, 242,położonej w obrębie geodezyjnym Czołowo, gmina Kórnik oraz nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 365/1, 470, 364/1, 364/2, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.