logo
logo bip

     Kórnik, dnia 11 stycznia 2018 r. 

WB1-PP.6733.89.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 156/21, 156/22, 156/23, 156/24, 156/26, 156/27, 156/31, 156/17, 156/39 , położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.