logo
logo bip

Kórnik, dnia 9 lutego 2018 r.
WB1-PP.6733.104.2017
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na zaplecze gospodarcze,na działce oznaczonej nr ewid. 25,położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.