logo
logo bip

    Kórnik, dnia 9 lutego 2017 r.
WB1-PP.6733.102.2017
OBWIESZCZENIE
B
urmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu ś/c,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 51/1, 53/82 , położonej w obrębie geodezyjnym Żerniki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.