logo
logo bip

Zasady rejestracji, zmian w rejestrze i wykreślenia z rejestru żłobka i klubu dziecięcego prowadzonego przez osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r., poz. 1457) 

Informacje ogólne:

 ·         Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej;

·         Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

·         Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi Burmistrz Gminy Kórnik;

·         Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku na stronie www.bip.kornik.pl;

·         Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013, poz. 1457) wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć pisemny wniosek.

Sposób postępowania podczas rejestracji:

1)    W celu rejestracji żłobka lub klubu dziecięcego należy złożyć wypełniony wniosek o wpis do Rejestru, 

2)    Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu: 

þ dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;

þ w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

þ  dowód dokonania opłaty, o której mowa w art. 33, lub składa jego kopię,

þ  odpis z odpowiedniego rejestru – dotyczy podmiotów będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

þ  opinię komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą standarów lokalu, którym będzie prowadzony żłobek / klub dziecięcy,

þ  opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego dotyczącą standarów lokalu, którym będzie prowadzony żłobek / klub dziecięcy.  

3)  Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kórniku Nr IX/85/2011 z dnia 31 maja 2011 r.  podlega opłacie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za  pracę. 

Opłatę za wpis do rejestru należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Kórniku lub na rachunek bankowy:
BS 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002

Miejsce złożenia dokumentów:  Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego  w Kórniku, Plac Niepodległości 1 , 62-035 Kórnik

Procedura załatwienia sprawy:

Przed dokonaniem wpisu do rejestru pracownicy Urzędu Miejskiego w Kórniku wizytacji lokalu, aby ustalić, czy żłobek lub klub dziecięcy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.  

Po dokonaniu wpisu do rejestru - wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru. 

Odmowa wpisu następuje w przypadku gdy: 

·         podmiot nie spełnienia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego;

·         wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem 

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze: 

Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego Rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian (załącznik); 

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru: 

Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku: 

·         złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie (załącznik)

·         nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości
w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

·         przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są z mocy ustawy zwolnione z opłaty.