logo
logo bip

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik oparta jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr XXXI/381/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów publicznych szkół podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym. Uchwała dotyczy kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej, niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu. Wniosek, oraz dokumenty potwierdzające ww. kryteria dostępne będą w każdej szkole. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 określa zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik  z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 


Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik

 Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

§1.1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik.

§3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jerzy Lechnerowski


 

Uzasadnienie do Zarządzenia nr  12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik        

Niniejsze zarządzenie jest realizacją zapisu ustawy Prawo Oświatowe. Zgodnie z ww. terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych, określa do końca stycznia organ prowadzący publiczną szkołę podstawową.


Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr  12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik. 

1 

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

 

 

Data zakończenia

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14.03.2018 r.

30.03.2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

14.03.2018 r.

03.04.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

25.04.2018 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

25.04.2018 r.

07.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

08.05.2018 r.

Postępowanie uzupełniające

Publikacja wolnych miejsc

09.05.2018 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.05.2018 r.

17.05.2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.05.2018 r.

18.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

04.06.2018 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

04.06.2018 r.

08.06.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.06.2018 r.

Publikacja wolnych miejsc

Od 12 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

 


UCHWAŁA NR XXXI / 381 / 2017RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów publicznych szkół podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym. - pobierz