logo
logo bip

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018

 Nazwa sprawy:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
w roku szkolnym 2017/2018

 

 Podstawa prawna:

 

  • art. 14a ust. 4, art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września
    1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)

 

 Wymagane dokumenty:

Wniosek rodziców - PDF     DOC  (opiekunów prawnych) w sprawie dowozu dziecka/ucznia do placówki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018

Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

 

Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych)

Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły lub ośrodka

Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu

Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC/NW

Kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem

Pisemne upoważnienie dla opiekuna od rodziców lub opiekunów prawnych ucznia niepełnosprawnego do realizacji dowożenia

 

 

Termin odpowiedzi: 

 

w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

 

 Miejsce załatwienia: 

Urząd Miasta i Gminy Kórnik  - Biuro Obsługi Mieszkańca,
Plac Niepodległości 1

 

 Jednostka odpowiedzialna: 

 Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
 ul. Rynek 1, (tel. 61-8-301-014)

 

 Tryb odwoławczy:

 Zgodnie z zapisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

 

 

 

Termin składania wniosków:

Wniosek, dotyczący zapewnienia dziecku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówki w roku szkolnym 2017/2018 transportem zorganizowanym należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - Biurze Obsługi Mieszkańca, Plac Niepodległości 1, w terminie do 30.07.2017 r. Wniosek dotyczący zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna (na podstawie umowy) należy złożyć do końca sierpnia 2017 r.