logo
logo bip
Inne

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - PDF

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 marca 2021 r.


Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 marca 2021 r. - PDF

Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2021 r.


Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2021 r. - PDF

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 19 marca 2021r. o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 19 marca 2021r. o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - PDF

Obwieszczanie Starosty Poznańskiego z dnia 19 marca 2021 r.


Obwieszczanie Starosty Poznańskiego z dnia 19 marca 2021r. o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - PDF

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17 marca 2021 r. (PGW)


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17 marca 2021 r. (PGW) - PDF

Obwieszczanie o wydanej decyzji z dnia 10 marca 2021 r. (PGW)


Obwieszczanie o wydanej decyzji z dnia 10 marca 2021 r. (PGW) - PDF

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2021 r.


Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2021 r. - PDF

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 35, zlokalizowanego na III piętrze wielorodzinnego budynku, położonego w Kórniku przy ul. Staszica 1


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 35, zlokalizowanego na III piętrze wielorodzinnego budynku, położonego w Kórniku przy ul. Staszica 1 -  PDF

Obwieszczenie Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na podwieszeniu drugiego toru 400 kV na linii Ostrów - Kromolice 

WOO-II.420.56.2020.JC.12 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 34, art. 79 ust. 1, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Poznaniu

podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na podwieszeniu drugiego toru 400 kV na linii Ostrów ? Kromolice.

Jednocześnie informuję, że:

1. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni, tj. od 9.02.2021 r. do 10.03.2021 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań,
2) ustnie do protokołu w godzinach przyjmowania interesantów - piętro XI, pok. 1106,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

2. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w godzinach przyjmowania interesantów, tj.:
- poniedziałek w godz. 8:30 - 16:00,
- od wtorku do piątku w godz. 8:15  15:00
w terminie określonym w pkt. 1 niniejszego obwieszczenia.
Zapoznanie z aktami sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z tutejszym organem, w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: joanna.czeczott.poznan@rdos.gov.pl,  kom. 783 921 032 (lub 691 445 955).

3. Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, jak i do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

5. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- zamieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w gminach właściwych ze względu na przedmiot postępowania, tj. gminie Kórnik, gminie Środa Wielkopolska, gminie Zaniemyśl, gminie Krzykosy, gminie Książ Wielkopolski, gminie Nowe Miasto nad Wartą, gminie Jaraczewo, gminie Jarocin, gminie Koźmin Wielkopolski, gminie Dobrzyca, gminie Krotoszyn, gminie Raszków, gminie Ostrów Wielkopolski, gminie Odolanów  i gminie Przygodzice.

z up. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zbigniew Gołębiewski

Kierownik Oddziału

Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

I Przedsięwzięć Liniowych

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO  - z dnia 26 stycznia 2021 r. - PDF

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 stycznia 2021 r.

 

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. (PDF)

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021

Dnia 25 stycznia 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik - Gminny Komisarz Spisowy
w Kórniku
 

OGŁASZA

otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych
z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Nabór odbywać się będzie w terminie:

od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: koordynator@kornik.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:

a)     w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera - data dostarczenia do urzędu,

b)     w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu - data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),

c)     w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP - data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),

d)     w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską - data stempla pocztowego.

 1. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Kórniku - nr tel. 61-8170-411 wew. 612 e-mail: koordynator@kornik.pl

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Kórnik. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrzazobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego - jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

a)   jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,

b)  format pliku - JPG,

c)   rozmiar rzeczywisty zdjęcia ? 23x30mm, co odpowiada:

 • ? przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
 • ? przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1)     przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;

2)     zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.

3)     przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):

 1. Zgłoszenie zawierające:

a)     imię (imiona) i nazwisko,

b)     data urodzenia,

c)     adres zamieszkania,

d)     numer telefonu,

e)     adres e-mail.

 1. Oświadczenie zawierające informację o:

a)   posiadaniu obywatelstwa polskiego;

b)   korzystaniu z pełni praw obywatelskich;

c)   nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;

d)   posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;

e)   znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;

f)    zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.

g)   o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

 

 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) "RODO", administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 I.    Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

II.    Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: abi@umig.kornik.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III.    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.), dalej "ustawa o NSP 2021".

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

IV.    Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

V.    Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.

VI.    Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

- sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych,

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII.    Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.

VIII.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 listopada 2020 r.


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 listopada 2020 r. - PDF

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 stycznia 2021 r.


Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 stycznia 2021 r. - PDF

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 3 listopada 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 3 listopada 2020 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO Z dnia 22 września 2020r.

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO Z dnia 22 września 2020r.

Zawiadomienie WD.6740.25.2020.EK

ZAWIADOMIENIE 

Działając na podstawie art. lic, art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych / zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363), w związku 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. 256) - zwanej dalej "k.p.a."

ponownie zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20.07.2020r. (data wpływu), uzupełniony w dniu 24.08.2020r., 22.09.2020r. (data wpływu), dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 332032P w miejscowości Czmoniec na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 do drogi powiatowej nr 2464 P (WD.6740.25.2020.EK), po uzupełnieniu dokumentacji w dniu 9.12.2020r, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 14.12.2020r., tj. od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu, urzędu gminy właściwego ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań (I piętro, pokój 142, tel.61-8410-742), w godzinach pracy Urzędu.
Z aktami sprawy można zapoznać się po wcześniejszym kontakcie w celu ustalenia wizyty: telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail: karolina.eppel-kaczmarek(a)powiat.poznan.pl.

Ewentualne wnioski, uwagi można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, pocztą tradycyjną bądź za pośrednictwem platformy ePUAP, do dnia 29 grudnia 2020r.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 i 79a ww. ustawy k.p.a.

 

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. lic , art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363), w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. 256 z późn. zm.) - zwanej dalej "k.p.a."

ponownie zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20.07.2020r. (data wpływu), uzupełniony w dniu 24.08.2020r., 22.09.2020r. (data wpływu), dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 332032P w miejscowości Czmoniec na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 do drogi powiatowej nr 2464 P (WD.6740.25.2020.EK), po uzupełnieniu dokumentacji w dniu 9.12.2020r, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 14.12.2020r., tj. od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu, urzędu gminy właściwego ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań (I piętro, pokój 142, tel.61-8410-742), w godzinach pracy Urzędu.

Z aktami sprawy można zapoznać się po wcześniejszym kontakcie w celu ustalenia wizyty: telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail: karolina.eppel-kaczmarek@powiat.poznan.pl.

Ewentualne wnioski, uwagi można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, pocztą tradycyjną bądź za pośrednictwem platformy ePUAP, do dnia 29 grudnia 2020 r.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 i 79a ww. ustawy k.p.a.

Z up. Starosty Poznańskiego Maciej Andraszyk Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej
(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO
Z dnia 17 grudnia 2020r.

Działając na podstawie art.11a ust.1, art.11d ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363), oraz na podstawie art.49 i art.61 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek pełnomocnika Pana Tomasza Szabelskiego, działającego z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, działającego w imieniu Zarządu Powiatu w Poznaniu, z dnia 03.11.2020r. (data wpływu), uzupełniony w dniu 10.12.2020r. (data wpływu), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P na odcinku od pętli autobusowej na węźle Koninko do ronda w rejonie miejscowości Żerniki" (znak sprawy: WD.6740.44.2020.MA).

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;
- pogrubionym drukiem zaznaczono działki niezbędne dla realizacji inwestycji.
- podkreśleniem oznaczono nr działek, dla których przedłożono oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
-oznaczona "*" zajęta pod inną drogę publiczną, objęta liniami rozgraniczającymi i wskazana we wniosku.

Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
- gmina Kórnik, obręb Żerniki, ark. 1, dz. o nr ewid. 33/11, 33/10, 31/73, 31/33 (31/89, 31/90), 31/35 (31/85, 31/86), 31/74 (31/87, 31/88), 55/2 (55/3, 55/4).

Postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji objęte są również nieruchomości, lub ich części na których zostanie przeprowadzona budowa/ przebudowa sieci uzbrojenia terenu (budowa kanału technologicznego) i w przypadku których nie następuje zmiana właściciela:
- gmina Kórnik, obręb Żerniki, ark. 1, dz. o nr ewid. 55/1.

Postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji objęte są również nieruchomości, lub ich części, na których zostanie przeprowadzona przebudowa innych dróg publicznych- przebudowa pasa drogi ekspresowej S11 (, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela:
- gmina Kórnik, obręb Żerniki, ark. 1, dz. o nr ewid. 55/1, 33/7.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie zatwierdzać projekt budowlany i zatwierdzać podział nieruchomości.
Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 21.12.2020r., tj. od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu, urzędu gminy właściwego ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań (I piętro, pokój 142, tel.61-8410-652), w godzinach pracy Urzędu.

Z aktami sprawy można zapoznać się po wcześniejszym kontakcie w celu ustalenia wizyty: telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail: anna.malec@powiat.poznan.pl. Ewentualne wnioski, uwagi można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, pocztą tradycyjną bądź za pośrednictwem platformy ePUAP, do dnia 04 stycznia 2021r.

Z up. Starosty Poznańskiego Joanna Kostrzewska Z- ca Dyrektora Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:
1. Tablica ogłoszeń i BIP Starostwa Powiatowego w Poznaniu
2. Tablica ogłoszeń i BIP właściwego Urzędu Gminy
3. Prasa lokalna
4. WD - a/a

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o aukcji na sprzedaż samochodu osobowego

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o aukcji na sprzedaż samochodu osobowego

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 w związku z § 27 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004) Miasto i Gmina Kórnik z siedzibą przy Placu Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Sprzeda:

Samochód straży pożarnej marki STAR poj. skokowa 11100 cm3, rok produkcji 1972, nr rejestracyjny PZ 70617, przebieg 34 190 km.

Cena wywoławcza - 5000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy złotych), przy czym cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.

Samochód można oglądać po wcześniejszym umówieniu (nr tel. 608 529 606) w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku przy ul. 20 Października 93, 62-035 Kórnik.

Aukcja odbywać się będzie za pośrednictwem strony https://allegro.pl/ogloszenie/star-244-samochod-strazy-pozarnej-9700335855.

Aukcja zakończy się 15 października 2020r. o godz. 8:13.

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia upływu terminu zakończenia aukcji.

Podmiot wyłoniony w wyniku przeprowadzonej aukcji zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w terminie określonym przez sprzedającego nie dłuższym niż 14 dni od daty rozstrzygnięcia aukcji.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy.

Składniki majątku ruchomego objętego aukcją zostaną przekazane wybranemu oferentowi po wpłaceniu przez niego zaoferowanej ceny na konto  bankowe Miasta i Gminy Kórnik nr 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.

Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez rozstrzygnięcia.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - PDF

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r.


Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Żerniki, Gmina Kórnik, powiat poznański, woj. wielkopolskie

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Żerniki, Gmina Kórnik, powiat poznański, woj. wielkopolskie - PDF (790 KB)

Obwieszczenie w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Obwieszczenie w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego - PDF

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 lutego 2020 r.

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 lutego 2020 r. - PDF

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie decyzji nr 6614/19 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Miastu i Gminie KÓRNIK

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie decyzji nr 6614/19 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Miastu i Gminie KÓRNIK - PDF

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina - PDF

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2019 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2019 r. o poinformowaniu Stron postępowania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pismem znak: DSR-I.7430.33.2019 z dnia 29 lipca 2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. zatwierdzenia ?Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych dla projektowanej drogi ekspresowej S11 Kórnik ? Ostrów Wielkopolski, ODCINEK A, Kórnik ? Jarocin" - pobierz

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. o wystąpieniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pismem znak: DSR-I.7430.33.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, Wójta Gminy Zaniemyśl, Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska, Wójta Gminy Krzykosy, Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą, o zaopiniowanie "Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych dla projektowanej drogi ekspresowej S11 Kórnik - Ostrów Wielkopolski, ODCINEK A, Kórnik - Jarocin" - pobierz

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin - granica województwa) oraz o poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin - granica województwa) oraz o poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa - PDF

 

Terminy przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 +) oraz świadczenia Dobry Start (300 +)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  (500 +) oraz świadczenia Dobry Start (300 +) będą przyjmowane :

- od 1.07.2019 w formie elektronicznej (bankowość elektroniczna, Portal Emp@tia, PUE ZUS)

- od 1.08.2019 w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a w godz. 8.00 do 15.00

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w części decyzję Starosty Poznańskiego Nr 20/2017 z dnia 14.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477 Gądki-Szczodrzykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie, i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy - pobierz

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 30 maja 2019 roku

dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2489P wraz z przepustem na rzece Głuszynka, gmina Kórnik, znak sprawy: WD.6740.25.2019.ST. - pobierz PDF

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza - pobierz PDF

 

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Poznania

Dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinka linii jednotorowej na dwutorowy 110kV oraz budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Nagradowice - Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice - słup nr 49 (tor 1-2-92) / nr 44 (tor 1-2-65)), Kromolice - Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice - słup nr 49 (tor 1-2-92) / nr 44 (tor 1-2-65))" w ramach zadania: Przebudowa linii napowietrznej 110kV Kromolice - Nagradowice - Kromolice - Swarzędz oraz Kromolice - Gądki wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice - RS Garaszewo.

Obwieszczenie z dnia 29.11.2018 r. - pobierz PDF
Obwieszczenie z dnia 20.12.2018 r. - pobierz PDF
Obwieszczenie z dnia 31.01.2019 r. - pobierz PDF

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2019 roku

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - pobierz PDF

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 4 lutego 2019 r.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 4 lutego 2019 r. znak sprawy : SKO.OŚ.405.443.218, utrzymujące w całości w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20 września 2018 r., znak sprawy WB1-OSR.6220.24.2018 - pobierz PDF

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 listopada 2018 r.

Obwieszczenie dot. wydania decyzji Starosty Poznańskiego nr 30/2018 z dnia 14.11.2018 r. o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę scieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2476P na odcinku droga wojewódzka nr 434 - Runowo - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - pobierz PDF

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 20/2017 z dnia 14.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477 Gądki-Szczodrzykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie - pobierz PDF

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 października 2018 r.

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 października 2018 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie  wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2476P na odcinku droga wojewódzka nr 434 - Runowo - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - pobierz PDF

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu ochrony środowiska przed hałasem oraz o ich poddaniu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu ochrony środowiska przed hałasem oraz o ich poddaniu procedurze  zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa  - pobierz

Dobry Start 300 dla ucznia

W związku z realizacją rządowego  programu Dobry Start informuję, że zgodnie z zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 istnieje możliwość składania wniosku o przyznanie świadczenia  drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, czyli przy pomocy Platformy Informacyjno ? Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , na stronie

www.empatia.mrpips.gov.pl, od dnia 1.07.2018 r.

Ponadto istnieje możliwość składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną ? na analogicznych zasadach jak wnioski o świadczenie wychowawcze.

Zgodnie z § 28 ust.1 i 2 rozporządzenia, wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia  dobry start w formie papierowej  przyjmowane są  od dnia

1.08.2018 do dnia 30.11.2018 .

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

OBWIESZCZENIE - WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Pobierz dokument - PDF


 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 11c i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.; w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2017 r.), zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 20/2017 z dnia 14.09.2017 r. (znak WD.6740.35.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477 Gądki-Szczodrzykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 104 (tel. 61-8541291) w następujących godzinach: poniedziałek od 8.15 do 16.00, środa, piątek od 8.15 do 15.15, wtorek, czwartek od 12.00 do 15.15., i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, do dnia 15 czerwca 2018 r.
Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Marcin Karpiński
Kierownik Oddziału
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z 8 stycznia 2018 r.

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z 8 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji inwestycji drogowej ul. Krasickiego i Staszica w Kórniki - pobierz 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r.

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pobierz PDF

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - pobierz PDF

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie dot. odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego nr 20/2017 z dnia 14 września 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477 Gądki - Szczodrzykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności - PDF

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Gądkach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżkami rowerowymi, ciągami komunikacyjnymi, remontem dworca oraz zakupem środków transportu publicznego realizowanej w ramach programu "Poznańska Kolej Metropolitalna"- pobierz PDF

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego nr 20/2017 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej podlegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477 Gądki - Szczodrzykowo. 

Zapoznaj się z pełną treścią obwieszczenie - kliknij TUTAJ 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - PDF

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.

 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477 Gądki-Szczodrzykowo - PDF

Likwidacja wyrobów zawierających azbest w roku 2017

Informujemy, iż od dnia 27 lutego br. można składać w urzędach gmin powiatu poznańskiego właściwego dla położenia danej nieruchomości wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (kserokopię aktu notarialnego, odpisu z księgi wieczystej lub inne, na której potwierdzono przez gminę okazanie oryginału do wglądu lub oryginał tych dokumentów).

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 1511/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku.

Powiat Poznański pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi - obowiązkowo należy wypełnić odpowiednie oświadczenie oraz formularz informacyjny.

Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku złożenia do Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej tut. Starostwa zgłoszenia przed realizacją prac związanych z demontażem azbestu.

Termin składania wniosków do urzędów gmin mija 16 sierpnia br.

Formularz informacyjny dot. pomocy de minimis (wersja obsługiwana przez czytnik ekranu)

Źródło: http://www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest 

 

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025 - przejdź na stronę projektu

ZAWIADOMIENIE STOWARZYSZENIA METROPOLII POZNAŃ

ZAWIADOMIENIE

STOWARZYSZENIA METROPOLII POZNAŃ

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672. ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.), Stowarzyszenie Metropolia Poznań

podaje do publicznej wiadomości

następujące informacje: 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań przystąpiło do opracowywania projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. 

Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania ma na celu m.in. stworzenie zintegrowanego podejścia do zagadnień transportowych na terenie MOF oraz spójne planowanie inwestycji w tym zakresie we wszystkich dwudziestu dwóch gminach współtworzących obszar Metropolii.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionych projektów dokumentów  w terminie od dnia 11.10.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.:

·      w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań,

·      w Urzędach Gmin współtworzących obszar Metropolii Poznań,

·     na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędów Gmin współtworzących obszar Metropolii Poznań,

·     na stronie internetowej: mobilnosc@metropoliapoznan.pl.

Uwagi i opinie do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w w/w terminie w następujące sposoby:

·     pocztą tradycyjną na adres: ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole,

·    osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Metropolii Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań lub w trakcie spotkań konsultacyjnych w gminach,

·    w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez formularz uwag online zamieszczony na stronie internetowej: mobilnosc@metropoliapoznan.pl

W ramach konsultacji społecznych w dwudziestu dwóch gminach Metropolii Poznań przeprowadzone zostaną spotkania konsultacyjne. Harmonogram spotkań przedstawiono poniżej:

Lp.

Gmina

Miejsce konsultacji

Data konsultacji

Godzina spotkania

1

Szamotuły

Sala sesyjna (nr 28) I piętro w budynku Miasta i Gminy Szamotuły, wejście od ul. Wojska Polskiego

2016-10-12

16.30

2

Oborniki

Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76

2016-10-12

15.00

3

Suchy Las

Sala konferencyjna / sesyjna w Parku Wodnym OCTOPUS, ul. Szkolna 18

2016-10-12

17:00

4

Skoki

Sala sesyjna UMiG Skoki, ul. Ciastowicza 11 w Skokach

2016-10-13

16.30

5

Murowana Goślina

 

2016-10-13

16.30

6

Czerwonak

Sala konferencyjna Urzędu Gminy Czerwonak

2016-10-13

16.30

7

Pobiedziska

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska

2016-10-17

15.30

8

Swarzędz

Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (wejście od ul. Jesionowej)

2016-10-17

16.30

9

Kostrzyn

Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5

2016-10-17

16.30

10

Kleszczewo

Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu w Kleszczewie, ul. Poznańska 6

2016-10-18

18.00

11

Kórnik

Budynek Strażnicy OSP Kórnik, ul. 20 Października 93, 62-035 Kórnik

2016-10-18

16.30

12

Śrem

Biblioteka Publiczna w Śremie, ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem.

2016-10-18

16.30

13

Luboń

Biblioteka Miejska w Luboniu (Czytelnia), ul. Żabikowska 42

2016-10-19

16.30

14

Puszczykowo

Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

2016-10-19

16.30

15

Mosina

Sala 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie, Plac 20 Października 1

2016-10-19

16:30

16

Buk

Sala narad w Urzędzie Miasta i Gminy Buk (pokój nr 32)

2016-10-20

15.30

17

Komorniki

Sala Sesyjna  (pok. 003) Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 52-062  Komorniki

2016-10-20

15.30

18

Stęszew

Sala sesyjna (nr 23 II piętro) w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11

2016-10-20

16.30

19

Poznań

Sala błękitna w UMP przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu

2016-10-24

17:00

20

Tarnowo Podgórne

Sala nr 21, ul. Poznańska 94 (budynek C), Tarnowo Podgórne

2016-10-24

16.30

21

Rokietnica

Sala sesyjna (I piętro) Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1

2016-10-25

16.30

22

Dopiewo

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Dopiewie (I piętro, sala nr 103), ul. Leśna 1c

2016-10-25

16.30

Informujemy, iż w ramach przeprowadzanej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projekt opiniowany jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Uwagi i opinie powinny zawierać: Imię i nazwisko / nazwa podmiotu zgłaszającego oraz datę zgłoszenia. Zachęcamy do skorzystania z formularza uwag dostępnego w wersji papierowej jak również elektronicznej na stronie mobilnosc@metropoliapoznan.pl

Uwagi i opinie złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 - 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 21 marca 2016 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 21 marca 2016 r. w przedmiocie uchylenia w całości decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 stycznia 2016 r.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w przedmiocie uchylenia w całości decyzji Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 19 listopada 2014 r. nr sprawy: WB.PP.6733.78.2014

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego ws. decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 listopada 2015 r. nr WB.PP.6733.55.2015

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2015 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2015 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej zbiorczej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 433 obręb Żerniki do rowu melioracyjnego o numerze ewidencyjnym 1 w miejscowości Robakowo gmina Kórnik."

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej zbiorczej od drogi wojewódzkiej nr 433 obr. Żerniki do rowu melioracyjnego na dz. nr ewid. 1 w m. Robakowo, gmina Kórnik - etap 1 - droga gminna. 

Pobierz  

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego  - ws. wniosku o wydanie wniosku - pobierz

Obwieszczenie ws. farmy wiatrowej wielkopolska 2

Obwieszczenie ws. farmy wiatrowej wielkopolska 2 - pobierz

INFORMACJA

Urząd Miejski w Kórniku informuje,  że w dniu Wszystkich  Świętych, 1 listopada, nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza parafialnego w Kórniku.

Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się (znak B-36) po obu stronach ulicy  20 Października, na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Średzkiej.

Ruch samochodów na ul. 20 Października (jednokierunkowy) odbywać się będzie bez zmian.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2014 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiej z dnia 3 lipca 2014 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transformatorowej i linii kablowej PKP

Projekt Strategii ZIT

Stowarzyszenie Metropolia Poznań przekazało Członkom Rady Metropolii przygotowany przez Centrum Badań Metropolitalnych projekt "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania". Opracowanie, w części projektowej, uwzględnia większość postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia w trakcie kwerendy zainicjowanej w kwietniu 2013 r.

Załączniki:

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego e gminie Kórnik, obręb Kamionki

Treść obwieszczenia - kliknij tutaj

D o d a t e k e n e r g e t y c z n y

 D o d a t e k     e n e r g e t y c z n y   Od stycznia 2014 zacznie obowiązywać nowa zmieniona ustawa Prawo energetyczne zgodnie z którą osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy, będzie przysługiwał dodatek energetyczny. Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.Wysokość limitu:900 kWh – dla gospodarstw 1 osobowych,1250 kWh – dla gospodarstw 2-4 osobowych,1500 kWh – dla gospodarstw co najmniej 5 osobowych. Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014r.wynosi:
 • Dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,36zł miesięcznie,
 • Dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób- 15,77zł miesięcznie,
 • Dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób-18,93 miesięcznie.
 Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:1. Posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,2. Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej,3. Złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której strona jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy: w siedzibieUrzędu Miejskiego w KórnikuGospodarka Mieszkaniowa 

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

   Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  Podstawa prawna:

Art. 23 ust.1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 ze zm.)

 1.      Nazwa i adres organizatora

Gmina Kórnik, w imieniu której działa Burmistrz Gminy Kórnik.

Adres:

Urząd Miejski w Kórniku,

Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

 2.      Określenie przewidywanego trybu zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 ze zm.)

 3.      Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy 3.1   Rodzaj transportu

        Publiczny transport zbiorowy – autobusowy.

 3.2      Obszar objęty przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kórnik oraz Gminy Zaniemyśl, Gminy Środa Wielkopolska – na podstawie zawartych porozumień międzygminnych. Zamówienie obejmuje wykonywanie przewozu osób na liniach komunikacyjnych:

1) linia nr 501

2) linia nr 502

3) linia nr 560

4) linia nr 561

5) linia nr 580

6) linia nr 581

7) linia nr 582

8) linia nr 583

9) linia nr 590

10) linia nr 591

11) linia nr 592

12) linia nr 593

13) linia nr 594

14) linia nr 595

15) linia nr 596

   4.      Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy

Przewidywana data zawarcia umowy dla usług opisanych w niniejszym ogłoszeniu  nastąpi w dniu 18 grudnia 2014 r.

 5.      Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 6.      Miejsce zamieszczenia ogłoszenia

1)      Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,

2)      Biuletyn Informacji Publicznej,

3)      Tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w Kórniku,

4)      Strona internetowa organizatora.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2011 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.)
zawiadamiam
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy (zmiany przebiegu) drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki w m. Żerniki - etap II Ww. inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości, lub ich części, w związku z czym sporządzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren oraz ich podział przedstawiono poniżej.

 
gmina Kórnik, obręb Żerniki:
ark. 1, dz. nr ew. 21/2, 20/5 (20/11, 20/12),
gmina Kleszczewo, obręb Tulce:
ark. 2, dz. nr ewid. 80, 81 (81/1, 81/2), 93/10, 94 (94/1, 94/2).

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
− przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
− w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;
− tłustym drukiem zaznaczono działki w liniach rozgraniczających teren.
Postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji objęte są
również poniższe nieruchomości lub ich części, na których zostanie przeprowadzona przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu lub/i przebudowa drogi innej kategorii, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela (w nawiasie podano nr działki przed podziałem):
 
gmina Kórnik, obręb Żerniki:
ark. 1, dz. nr ew. 22/12, 21/1, 22/15,
gmina Kleszczewo, obręb Tulce:
ark. 1, dz. nr ewid. 1/3, 239/3, 56,
ark. 2, dz. nr ewid. 95/9, 95/16, 94/2 (94), 97/1.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 106 (tel. 61-8541289 lub 61-8541275) do dnia wydania decyzji. Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Informacja z Ministerstwa Skarbu na temat PRYWATYZACJI

Treść informacji 1.

 

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Wilekopolskiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie województwa wielkopolskiego

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Zawiadomienie Gospodarstwa Rybackiego "Miłosław"

Zawiadomienie w sprawie nielegalnych pomostów i kladek na jeziorach w gminie Kórnik

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2010 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2010 r.

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w sprawie naboru na stanowisko Kierownika Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku.

 

Protokół

 

z posiedzenia komisji konkursowej w sprawie naboru na stanowisko  Kierownika Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku.

 

 

W dniu 2 marca  2010 roku o godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim w Kórniku   nastąpiło otwarcie ofert złożonych na stanowisko Kierownika  Centrum Sportu i Rekreacji.

Na konkurs wpłynęło 9 ofert.

 

Otwarcia ofert dokonała  Komisja w składzie :

 

Jerzy Lechnerowski – Burmistrz Gminy Kórnik

Hieronim Urbanek – W-ce Burmistrz Gminy Kórnik

Leszek Książek  - Sekretarz Gminy Kórnik

Katarzyna Szamałek – Skarbnik Gminy Kórnik

Magdalena  Matelska- Bogajczyk – kierownik Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu

Henryka Kalinowska – kierownik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego

Roman Genstwa – z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej w Kórniku.

 

Przy otwarciu ofert obecni byli również  zainteresowani, Wojciech Kiełbasiewicz  i Krzysztof Grolewski.

 

W dalszej części posiedzenia komisja  zapoznała się  ze złożonymi  ofertami, zostały sprawdzone pod  kątem  zgodności  z  wymogami stawianymi przy  naborze na stanowisko.

Wszystkie złożone oferty  spełniają  wymagania.

W  wyniku wstępnej selekcji  do następnego etapu /rozmowa kwalifikacyjna/ zakwalifikowały się następujące osoby :

 

1.Wojciech Kiełbasiewicz

2.Tomasz Nowakowski

3.Laura Waligóra

4.Małgorzata  Kurzawa

5.Piotr Posadzy

6.Kajetan Koprowiak

7.Krzysztof Grolewski

8.Dariusz Nowak

9.Anita  Matela-Wiczyńska

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  19 marca 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Kórniku. 

 

 

                                                                                         Burmistrz Gminy

 

                                                                                         Jerzy Lechnerowski

Rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu informuje, iż w związku trwającą akcją rozliczania rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009 w celu promowania i usprawnienia akcji,

-         w dniu 6 marca 2010 r. w godzinach od 9-13 zorganizowany będzie tzw. „Dzień otwarty”,

-         w dniu 24 kwietnia 2010 r. Urząd będzie czynny w godzinach od 9-13,

-         w dniach od 26-30 kwietnia br. wydłużona zostanie do godziny 18 praca tutejszego Urzędu.

 

Powyższe dotyczy siedziby tutejszego Urzędu, mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 17/18, jak również budynku Urzędu w Swarzędzu przy ul. Dworcowej.

 

Celem powyższej akcji jest umożliwienie złożenia zeznań rocznych i udzielenie informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuje, że na stronie internetowej www.pus.poznan.pl dostępne są wszelkiego rodzaju informacje, które mogą ułatwić składanie zeznań, m.in. w jaki sposób złożyć zeznanie przez internet.

 

W godzinach pracy Urzędu, pod numerem telefonu 61 657-87-17 (siedziba w Poznaniu) oraz 61 651-25-36 (siedziba w Swarzędzu) uzyskać można informacje w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Informacje uzyskać można również dzwoniąc pod numer Krajowej Informacji Podatkowej 0 801 055 055 (z telefonu stacjonarnego) lub (22) 3300330 (z telefonu komórkowego).

 

W załączeniu przesyła się również opracowaną przez tutejszy Urząd broszurę informacyjną- poradnik zawierający praktyczne wskazówki niezbędne przy wypełnianiu zeznania. W poradniku można znaleźć informacje, w jaki sposób dokonać wyboru właściwego formularza, jak prawidłowo obliczyć podatek. Powyższa broszura dostępna jest także na stronie internetowej, pod adresem:

www.pus.poznan.pl/pdf/Jak_wypelnic_pit_za_2009_broszura.pdf

 

Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem

www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=151&id=27734 dostępne są formularze zeznań rocznych, również w wersji interaktywnej.

 

Możliwym jest także, po wcześniejszym uzgodnieniu, przekazanie do siedzib urzędów gmin lub miast druków i broszur informacyjnych.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego

      mgr Dariusz Krupecki
BROSZURA

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

KONKURS NA NAZWĘ CENTRUM REKREACJI I SPORTU W KÓRNIKU

Urząd Miejski w Kórniku ogłasza konkurs na nazwę Centrum Rekreacji i Sportu
                                                                               w Kórniku.

 

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej propozycji nazwy, która zostanie wykorzystana do identyfikacji, popularyzacji i promocji Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku.
 2. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 3. Uczestnik Konkursu, w terminie do dnia 12.03.2010r. składa propozycję nazwy wraz z wypełnioną kartą identyfikacyjną autora w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na nazwę Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku” w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Kórniku.
 4. Karta identyfikacyjna autora powinna zawierać:

a)      imię i nazwisko autora nazwy, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,

b)      klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłonienia zwycięzcy konkursu zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2005, nr 108 poz. 909)” z czytelnym podpisem;

 1. Zdobywca I miejsca otrzyma nagrodę rzeczową. Nagroda zostanie przekazana po podpisaniu umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na wykorzystanie nazwy.
 2. Wyłoniona drogą niniejszego konkursu nazwa staje się własnością organizatora konkursu, który może ją w dowolny sposób wykorzystać.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.
 4. Prace konkursowe (propozycje nazwy) nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012

            OBWIESZCZENIE

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 20 stycznia 2010 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
(Dz. U. z 2007 r., nr 173, poz. 1219, ze zm.)

 

 

zawiadamiam

 

o wydaniu w dniu 12 stycznia 2010 r. decyzji nr 5/09 (IR.III-1.7045-4-EURO/09) w sprawie uchylenia decyzji nr 4/09 z 15 października 2009 r. i ustalenia lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Kromolice, przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów: gmina Kórnik, obręb Kromolice, dz. nr 10/6.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 103 lub 106 (tel. 61-8541-751) oraz na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl (Komunikaty/Obwieszczenia).

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.  Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy, w związku z art. 49 KPA zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, we właściwym urzędzie wojewódzkim, na stronach internetowych tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

 

z up. Wojewody Wielkopolskiego

/-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska

z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury
i Rolnictwa

 

 

Informacja Burmistrza Gminy Kórnik o wykazie dotyczącym dzierżawy, wywieszonym na tablicy ogloszeń

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 15 stycznia 2010 r.
do 5 lutego 2010 r.,  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzierżawy:

 

Þ    1 działki nr 104 położonej w miejscowości Robakowo,

Þ    4 działek nr 509/2, 510/3, 526/8, 547 położonych w miejscowości Kórnik obręb Bnin,

Þ    3 działek nr 180/5, 180/6, 180/7 położonych  w miejscowości Czmoniec,

 

Ä        1 działki nr 151 położonej w miejscowości Dębiec – przeznaczonej na cele sołeckie,

Ä        część działki nr 164 położonej w miejscowości Dębiec - przeznaczonej na cele sołeckie,

Ä        1 działki nr 112 położonej w miejscowości Czołowo - przeznaczonej na cele sołeckie,

Ä        1 działki nr 41 położonej w miejscowości Dziećmierowo - przeznaczonej na cele sołeckie.

 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury zawiadamiające o wydaniu decyzji

Obwieszcenie Ministra Infrastruktury

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kórnik o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na demontażu istniejącej linii napowietrznej 15 kV, budowie linii kablowej 15 kV i linii napowietrznej 1

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kórnik o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie stacji transformatorowej WN/SN Gądki w m. Robakowo gm. Kórnik

Kórnik, dnia 19.10.2009r.

 

 

 

         OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Gminy Kórnik

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na:

budowie stacji transformatorowej  WN/SN Gądki w m. Robakowo
gm. Kórnik

na działce nr ewid. 33/1 – rejon ulicy Szkolnej.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku w/w wszczęciem postępowania, w terminie od 14 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku,
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Sprawę prowadzi: Mariusz Kozłowski – tel. 8-972-606 w. 678

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012

            OBWIESZCZENIE

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 15 października 2009 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
(Dz. U. z 2007 r., nr 173, poz. 1219)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 15 października 2009 r. decyzji nr 4/09 (IR.III-1.7045-3-EURO/09) w sprawie ustalenia lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Kromolice, przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów: gmina Kórnik, obręb Kromolice, dz. nr 10/6

 Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98 poz. 1071, t.j., ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zainteresowani mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 103 lub 106 (tel. 61-8541-751).

 

 

z up. Wojewody Wielkopolskiego

/-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska

z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury
i Rolnictwa

 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

OBWIESZCZENIE MINISTRA

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o mozliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie linii wielonapięciowej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii dwutorowej 400 kV relacji Kromolice-Pątnów

                  OBWIESZCZENIE

                                  WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071, ze zm.)

 

          zawiadamiam

 

o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2009 r. nr 3/2009 (WI.III-6.7045-5-EURO/09) w sprawie ustalenia lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii dwutorowej 400 kV relacji Kromolice – Pątnów od słupa nr 80 (z wyłączeniem tego słupa) do słupa nr 10, na terenie gmin Kórnik, Kleszczewo, Środa Wielkopolska, Dominowo, Nekla, Września, Kołaczkowo, Strzałkowo, Słupca, Golina, Kazimierz Biskupi, województwo wielkopolskie.

Informuję, że zgodnie z art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Infrastruktury.

Z treścią odwołań można zapoznać się w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Infrastruktury, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 106 (tel. 0-61-854-12-75).

 

 

z up. Wojewody Wielkopolskiego

/-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska

z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury
i Rolnictwa

 

 

 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012

Godziny przyjmowania mieszkańców w poniedziałek 8 czerwca 2009 r.

Szanowni Państwo!

W dniu 8 czerwca (poniedziałek)

Burmistrz Jerzy Lechnerowski

będzie przyjmował mieszkańców

w godzinach

od 9:30 do 11:00

Za utrudnienia przepraszamy

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wplynięcia odwołania od decyzji nr 117/09 z dnia 5 maja 2009 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wpłynięcia odwołania od decyzji nr 117/09

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY  WIELKOPOLSKIEGO

 

 

         Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2007 r. Nr 173        poz. 1219 ze zm.), art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora                 z dnia 31.03.2009 r.

                                                        zawiadamiam o wydaniu

decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 117/09 z dnia 5 maja 2009 r. (znak WI.V-11.7111-

90/09) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję pt.

„Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 220kV Konin – Plewiska na odcinku (52) -212 – 208 – (58), z pominięciem słupów nr 52 i 58 oraz budowę czterotorowej linii napowietrznej 2x400+2x220kV Plewiska – Kromolice na odcinku od słupa  r 52    (istniejący)   do słupa 58 (istniejący) – po trasie istniejącej linii 220kV Konin - Plewiska”   (obiekt kategorii XXVI), dla inwestora:

               Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. ul. Warszawska 165,                   

                                              05-520 Konstancin - Jeziorna,

          zlokalizowaną na działkach o numerach  ewidencyjnych: 329/1,329/2, 328, 327, 331, 336/1, 792, 795/1, 795/2, 1043, 274/3, 274/4, 266, 253/2, 257/1, 257/8, 253/5, 253/4, 903, 561, 562, 563, 564, 603, 622, 623/2, 623/1,761, 267, 862, 900, 904, 897 obręb ewidencyjny Kamionki, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 366, 367, 368, 369, 350/140, 350/119, 350/118, 350/305, 350/304, 350/142, 350/143, 350/144, 350/145, 350/147, 350/148, 350/139, 383 obręb ewidencyjny Borowiec, w zakresie objętym niniejszą decyzją, zgodnie z projektem budowlanym wykonanym przez Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A. ul. Ratajska 14/18, 91-231 Łódź obejmującym:                                                                       

  -  tom pierwszy część elektroenergetyczna - projektant mgr inż. Józef Gruchała posiadający      

     uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

     elektrycznych Nr ewid. 524/89/WŁ wydane przez Urząd Miasta Łodzi i wpisanego na listę

     członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr ŁOD/IE/0762/02,                                                                                                         

  -  tom drugi konstrukcje i fundamenty – projektant mgr inż. Włodzimierz Szafrański

     posiadający  uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno – budowlanej           

     Nr 264/86/Ł, wydane przez Urząd Miasta Łodzi i wpisanego na listę członków Łódzkiej

     Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr ŁOD/BO/3239/03,                                                                                                         

  -  tom trzeci dokumentacja prawna,

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42, ust. 2 i 3 ustawy         z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

-     budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia, zatwierdzonym projektem

budowlanym i obowiązującymi przepisami w sposób nie zagrażający      bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz zapewnić dojście i dojazd do działek, budynków      i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania robót,

-     przed przystąpieniem oraz w trakcie wykonywania robót należy przestrzegać i spełniać        

warunki i wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i   instytucji     opiniujących i uzgadniających projekt budowlany,

      -  istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

         decyzji pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji               

         o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę,

-     geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

   należy powierzyć uprawnionemu geodecie

2.   Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:

      -  obiekty budowlane postawione na czas budowy mogą być użytkowane nie dłużej       

          niż 30 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu budowy.

3.  Termin rozbiórek:

1.       istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania – przed rozpoczęciem robót objętych nin. pozwoleniem,

2.       tymczasowych obiektów budowlanych – 30 dni od daty zawiadomienia  o zakończeniu robót

4.   Kierownik budowy (robót) jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy zgodnie                        z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r.  Nr 108, poz. 953) oraz sporządzić lub zapewnić sporządzenie – przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego   i warunki prowadzenia robót, zgodnie z § 6, pkt. 6 lit. b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury                 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

5.   Inwestor jest zobowiązany do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego (§ 2 ust. 1pkt 11,

      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19.11.2001r. w sprawie rodzajów obiektów

      budowlanych, przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru

      inwestorskiego, Dz. U. Nr 138 z 4.12.2001 r. ze zm.)

6.   Inwestor jest zobowiązany zawiadomić Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania,

7.   Szczegółowe warunki w zakresie ochrony środowiska:

      -  w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska    

   na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 

   ukształtowania terenu i stosunków wodnych poprzez wykorzystywanie i przekształcanie 

   wymienionych elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to

   objęte zatwierdzonym projektem budowlanym, wymogami uzgodnień i decyzji organów 

   i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany,

      - gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia   

         2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628 ze zm.)

8.   Obszar oddziaływania obiektu mieści się w pasie o szerokości 44m (22m w obie strony        

      od osi linii) przebiegającym przez  działki: 329/1,329/2, 328, 327, 331,

      336/1, 792, 795/1, 795/2, 1043, 274/3, 274/4, 266, 253/2, 257/1, 257/8, 253/5, 253/4, 903,

      561, 562, 563, 564, 603, 622, 623/2, 623/1,761, 267, 862, 900, 904, 897 obręb

      ewidencyjny Kamionki, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 366, 367, 368, 369, 350/140,

      350/119, 350/118, 350/305, 350/304, 350/142, 350/143, 350/144, 350/145, 350/147,

      350/148, 350/139, 383 obręb ewidencyjny Borówiec, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy          

      z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

9.   Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu

finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz.1219) podlega natychmiastowemu wykonaniu.

    

                                       UZASADNIENIE

         W dniu 31 marca 2009 r. inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.  ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, złożył wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji załączając wymagane prawem dokumenty:

  -  4 egz. projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i opiniami wynikającymi z przepisów

      szczególnych, wykonany  przez osoby posiadające właściwe uprawnienia projektowe,

  -  decyzję Wojewody Wielkopolskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012   

     Nr 3 z dnia 29 stycznia 2009 r. znak WI.III-3.7045-84-EURO/08,                                                                 

  -  decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o środowiskowych

     uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 28 listopada 2008 r.

     znak RDOŚ-30-OO.II-66191-12/08/js, ŚR.VII-6.66191-6/07,

  -  oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

         Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz            o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) stwierdzono, że w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 28 listopada 2008 r. nie zostało przedstawione stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania      w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko w ramach niniejszego postępowania.

         Mając na uwadze art. 88 ust.1 ww. ustawy dokonano analizy, czy we wniosku
o wydanie niniejszej decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych           w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedmiotowym wniosku nie stwierdzono zmian. Również wnioskodawca nie wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach niniejszego postępowania.

         Zgodnie z treścią art. 96 ust. 1 i 2 ustawy rozważono czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na obszar Natura 2000, ponieważ zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000.

          W związku z powyższym w niniejszym postępowaniu nie nałożono obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentów, o których mowa          w art. 96 ust.3 niniejszej ustawy.

          Ponieważ zostały spełnione warunki wynikające z  art. 25 ust. 2 ustawy z dnia
7 września 2007 r.     o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1219), oraz z art. 32 ustawy – Prawo budowlane, wniosek inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, został rozpatrzony pozytywnie i orzeczono jak w sentencji.

          Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy, w związku z art. 49 ustawy Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, na stronach internetowych tych urzędów, we właściwym urzędzie wojewódzkim oraz    w prasie lokalnej.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania

Komunikat w sprawie obowiązku przekazywania gminom informacji dotyczącej wysokości stawek czynszu

K O M U N I K A T

   w sprawie obowiązku przekazywania gminom informacji

      dotyczącej wysokości stawek czynszu

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych

nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy

lub jego części  / Dz. U.z 2007 r. nr 250 poz.183 z póżn. zm. /, i nałożeniem na zarządców nieruchomości obowiązku przekazywania gminom informacji dotyczącej wysokości stawek

czynszu najmu dwa razy w roku w terminie :

   -  do 31 lipca danego roku

    -  do 31 stycznia roku następnego

przypominam o konieczności złożenia wykazów sporządzonych wg określonego w powyższym  Rozporządzeniu wzoru, zawierających dane stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Kórnik.

Wykazy należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok.202.          

 

 

 

                                                                          B u r m i s t r z

                                                                                                   Gminy Kórnik

 

               

Ogłoszenie w sprawie tymczasowego przeniesienia Biura Rady Miejskiej

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W związku z protestem wniesionym przez jedną z firm startujących w przetargu na remont Ratusza w Bninie termin przeniesienia Biura Rady Miejskiej w Kórniku z siedzibą w Ratuszu w Bninie do siedziby Kórnickiego Ośrodka Kultury uległ przesunięciu. Biuro Rady Miejskiej będzie nieczynne w dniach od 27 lutego do 3 marca br. Od 4 marca br. Biuro Rady Miejskiej będzie miało swoją tymczasową siedzibę w Kórnickim Ośrodku Kultury na ulicy Prowent 6 (wejście od ulicy Zamkowej). Za zmianę – serdecznie przepraszamy.

 
Leszek Książek – sekretarz Gminy Kórnik

Informacja Urzędu Statystycznego w Poznaniu, dotycząca liczby osób pracujących na terenie gminy Kórnik

Dane dotyczące liczby pracujących na terenie gminy Kórnik.

Jednostka terytorialna

Ogółem                      

Kórnik (3)

4462 osoby(2005)

5264 osoby(2006)

6556 osób(2007)

Kórnik -miasto (4)

1320 osób(2005)

1386 osób(2006)

1710 osób(2007)

Kórnik - obszar wiejski (5)

3142 osoby(2005)

3878 osób(2006)

4846 osób(2007)

Informacje o pracujących obejmują osoby prawne i jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących jest większa od 9. Dane nie obejmują rolników indywidualnych, duchownych oraz zatrudnionych w organizacjach społecznych, partiach politycznych i związkach zawodowych.

Komunikat w sprawie jakości wody

UWAGA !
Komunikat z dnia 30.08.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
 
Dotyczy: jakości wody z wodociągu zakładowego Biernatki, Gmina Kórnik
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, iż w ramach monitoringu w dniu 28.08.2007r. zostały pobrane próby wody do badania z wodociągu zakładowego Biernatki, należącego "Gospodarstwo Rolne Bolesław Zys-Marta Zys" s.c. Biernatki, 62-035 Kórnik. Na podstawie wyników badania prób wody stwieredzono, że woda z w/w wodociągu budzi zastrzeżenia pod względem bakteriologicznym.
Jakość wody nie stanowi jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Profilaktycznie zaleca się używanie wody do celów konsumpcyjnych (tj. do picia, mycia i płukania warzyw i owoców, produkcji żywności, mycia naczyń, powierzchni mających kontakt z żywnością ) tylko po przegotowaniu. Natomiast woda może być używana do celów sanitarnych (tj. WC).
Z uwagi na konieczność prowadzenia intensywnej dezynfekcji woda może zawierać zwiększoną zawartość chloru.
Informacje dotyczące jakości wody obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.
 

Ogłoszenie - zgłaszanie kandydatów na ławników

 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
 
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2007 r. kadencji ławników sądów powszechnych, działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy Kórnik uprzejmie informuje, że dnia 30 czerwca 2007 r. mija termin zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że:
Ławnikiem może być, ten kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
 
Do zgłoszenia kandydat na ławnika załącza 3 aktualne fotografie, informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne, oraz zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze.
 
Ławników wybierają rady gmin - w głosowaniu tajnym, najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
 
Osoby zainteresowane kandydowaniem mogą odbierać druki i je składać w Biurze Rady Miejskiej w Kórniku-Bninie ul. Rynek 1 oraz Urzędzie Miejskim w Kórniku  Pl. Niepodległości 1 - pok. 8 - parter.  Druki są również do pobrania na stronie www.ms.gov.pl.
 
Kórnik, dnia 5 czerwca 2007 r.
 
Burmistrz Gminy           
/-/ Jerzy Lechnerowski     
 

Zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w dniach od 01.06.2007 do 25.06.2007

 
SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Poznaniu informuje o tymczasowym zamknięciu drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w dniach od 01.06.2007 do 25.06.2007, z uwagi na roboty drogowe wykonywane w ramach zadania "Obwodnica m. Kórnik w ciagu drogi wojewódzkiej nr 434 Kostrzyn - Śrem - Rawicz".
 
Ruch będzie odbywał się objazdem przez Bnin zgodnie z projektem organziacji ruchu.

Komunikat

Komunikat
 
Informujemy, że od dnia 02.01.2007 roku wszelkie sprawy paszportowe, w tym złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór paszportu będzie można załatwić jedynie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 (składanie wniosków) oraz Pl. Wolności 17 (odbiór paszportów).
 
Z tym dniem przestają działać biura paszportowe przy Starostwach Powiatowych.
 
Jednocześnie uprzejmie przypominam, że Wydział obsługuje klientów w poniedziałki od godz. 09.30 do godz. 18.00, czwartki w godz. 08.15 do 18.00, a we wtorki, środy i piątki w godz. 08.15 do 14.45.
 
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: 061 854 10 31 oraz na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pod adresem WWW.poznan.uw.gov.pl
 
 
Iwona Makowska-Chudzicka
Z-ca Dyrektora
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

II otwary konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Kórnik w roku 2007


KOMUNIKAT
 
Burmistrz Gminy Kórnik, na  podstawie art. 13 ust. 1 w zw. z ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały   nr II/15/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia  Programu współpracy Gminy Kórnik  z Organizacjami Pozarządowymi oraz  innymi podmiotami  w roku 2007, ogłasza:
                                                      
OTWARTY KONKURS OFERT
NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY KÓRNIK W ROKU 2007 
W ZAKRESIE:
 
KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
 
Zadania szczegółowe obejmują:
 
Nazwa zadania
Planowane wydatki w roku 2007
Kwota do rozdysponowania w bieżącym konkursie


Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież.

Organizacja imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego  i integracji społeczności gminy.

Promocja działalności w dziedzinie kultury i wymiana kulturalna w kraju i z zagranicą.

Organizacja Gminnego Dnia Działkowca.

Ogółem:
106. 000 zł 
33.650 zł 
 
 
 
POMOCY  SPOŁECZNEJ
 
Zadania szczegółowe obejmują:
 
Nazwa  zadania
Planowane wydatki w roku
2007
Kwota do rozdysponowania w bieżącym konkursie

Organizacja świąt dla samotnych  i ubogich.
 
Pomoc rodzinom niepełnym, zagrożonym społecznie marginalizacją i wykluczeniem.
 

 

 

Ogółem

   18.000 zł 
3.500 zł 
 
 
 
 
I. WYMOGI FORMALNE
 
W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne  i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, oraz inne podmioty,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Kórnik.
Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 193, poz.1891), wypełnione w sposób czytelny.
Wymagane załączniki do oferty: aktualny odpis z rejestru - ważny do 3 m-cy od daty wystawienia, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok oraz poświadczenie złożenia oferty.
Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
Oferty złożone po upływie wyznaczonego  terminu i niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
Jeżeli wnioskodawca przewiduje złożenie kilku ofert na jedno zadanie, może  złożyć jedną ofertę zbiorczą.
Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie podpisanej  z wybranym oferentem.
 
II. WYBÓR OFERT
 
1. Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu 15 dni od upływu terminu ich składania.
2. Przy rozpatrywaniu ofert kierować się będzie następującymi   kryteriami:
- oceną możliwości realizacji zadania przez oferenta,
- oceną przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 - wysokością środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
- ceną jednostkową skierowania w przypadku organizacji wypoczynku ,
- ceną jednostkową  godziny rehabilitacji w przypadku oferty na prowadzenie zajęć z osobami niepełnosprawnymi.
3. Otrzymanej dotacji oferent nie może przekazywać osobom trzecim.
4. Oferent, po otrzymaniu dotacji zobowiązuje się do zamieszczania w informacjach reklamowych zapisu "Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Kórniku".
5. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 
Formularze ofert oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Promocji Gminy, Kultury, Sportu i Pozyskiwania Funduszy Pozabudzetowych, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pok. 211,   tel. (061) 8170-411 wew. 681
 
Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do 3 czerwca 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego) w  Biurze Obsługi Mieszkańca UM.
 
Po zakończeniu postępowania w sprawie przydzielania dotacji na realizację powyższych zadań jego wyniki zostaną podane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku oraz na stronie http://bip.kornik.pl
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa paliwa - oleju napędowego spełniającego wymogi określone normą PN-EN 590-2002 w okresie od 02.10.2006 do 30.09.2007r. w ilości 410 000l.

 
Ogłoszenie:
 
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa paliwa - oleju napędowego spełniającego wymogi określone normą PN-EN 590-2002 w okresie od 02.10.2006 do 30.09.2007r. w ilości 410 000l.
 
SWIZ:
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Załączniki:
 
Załącznik nr 1 - Oświadczenie
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o dostarczeniu towaru o określonych standardach jakościowych / normach
Załącznik nr 3 - Oferta
Załącznik nr 4 - Umowa
Załącznik nr 1 do umowy - Protokół różnic

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Kórnik, dnia 29.05.2006 r.
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku
 
           
Informuję, że na stanowisko REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH została wybrana Pani SYLWIA DULSKA zam. Kórnik
 
Wybrana osoba cechuje się:
 • właściwymi kwalifikacjami
 • bardzo dobrą znajomością ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej
 • bardzo dobrą znajomością  obsługi komputera
 • doświadczeniem zawodowym w obsłudze klienta
 
Z uwagi na powyższe cechy dokonano wyboru Pani Sylwii Dulskiej na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych.
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej   
mgr Bożena Kiełtyka                   
 
 
Kórnik, dnia 26 maja 2006 r.
 
 
Lista kandydatów, którzy złożyli dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku.
 
 
Lp.
Nazwisko
Imię
Miejsce zamieszkania
1
Dulska
Sylwia
 
Kórnik
2
Nawrocka
Monika
 
Kornik
3
Niemczal
Lucyna
 
Kostrzyn Wlkp.
4
Starzyńska-Sobczak
Urszula
 
Kórnik
5
Sypczyński
Łukasz
 
Poznań
6
Szmyt
Ewa
 
Kórnik
7
Szyc
Agnieszka
 
Kórnik
8
Rzońca-Tomczak
Agnieszka
 
Kórnik
9
Wójkiewicz-Wincek
Katarzyna
 
Rogalin
 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej   
mgr Bożena Kiełtyka               
 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO SP NR 1 w Kórniku I GIMNAZJUM W KÓRNIKU

PROTOKÓŁ
 
Z posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie naboru na wolne stanowisko księgowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku ½ etatu + Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku ½ etatu.
 
Komisja Konkursowa pracowała w dwóch etapach:
 
Etap I
 
Komisja Konkursowa w składzie:
 1. Danuta Zwierzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku - przewodnicząca komisji
 2. Marzena Dominiak - Dyrektor Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku - członek komisji
 3. Jerzy Cepka - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku - członek komisji
W dniu 28.04.2006r. zapoznała się i sprawdziła poprawność dokumentacji złożonej przez kandydatów pod kątem zgodności z wymogami stawianymi przy naborze na stanowisko księgowego.
Postanowiła przeprowadzić rozmowę  w drugim etapie:
 1. Bogumiłę Domagałę
 2. Justynę Jaśkowiak
 3. Magdalenę Śmigielską
Etap II
 
Komisja Konkursowa w składzie:
 1. Danuta Zwierzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku - przewodnicząca komisji
 2. Marzena Dominiak - Dyrektor Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku - członek komisji
 3. Jerzy Cepka - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku - członek komisji
 4. Henryka Kalinowska - Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w  Kórniku - członek komisji
w dniu 05.05.2006r. przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
Wyżej wymieniona Komisja Konkursowa informuje, że został zakończony proces naboru kandydatów na stanowisko księgowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku ( w wymiarze ½ etatu ) i Gimnazjum w Kórniku ( w wymiarze ½ etatu ).
 
WYNIK REKRUTACJI:
Imię i nazwisko: MAGDALENA ŚMIGIELSKA
Stanowisko : KSIĘGOWY
Miejscowość: KÓRNIK
 
Uzasadnienie:
Pani Magdalena Śmigielska była jedną z trzech kandydatów na powyższe stanowisko, spełniającą wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wyższe wykształcenie i dyplom magistra Akademii Ekonomicznej oraz praktykę zawodową. W trakcie rozmowy wykazała się znajomością zagadnień dotyczącą księgowości oraz otwartością i kulturą osobistą. Kandydatka otrzymała największą ilość głosów Komisji w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
                                                                                  Komisja Konkursowa
Kórnik, 10.05.2006 roku
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KÓRNIKU ORAZ GIMNAZJUM W KÓRNIKU OGLASZAJĄ NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO(½ ETATU W SP NR 1 I ½ ETATU W GIMNAZJUM)

Kórnik, dnia 11 kwietnia 2006 roku
 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO
 W KÓRNIKU, ul. Dworcowa 11
ORAZ
GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA hr. ZAMOYSKIEGO
W KÓRNIKU, ul. Dworcowa 11
 
OGLASZAJĄ NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO
( ½ ETATU W SP NR 1 I ½ ETATU W GIMNAZJUM)
 
Kandydaci winni spełniać następujące warunki:
 
a)    posiadać obywatelstwo polskie;
b)    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
d)    posiadać nieposzlakowaną opinię;
e)    posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
f)    posiadać odpowiednie wykształcenie ekonomiczne: ( alternatywnie )
-    ekonomiczne jednolite studia,
-    ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
-    uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie,
-    ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 - letnią praktykę,
lub
g)    posiadać ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,
h)    znajomość techniki komputerowej i programów "PROGMAN",
i)    potrafić prowadzić pełną księgowość budżetową ( sporządzanie deklaracji podatkowych, prowadzenie rachunkowości, znajomość kadr, płac, ewidencji środków trwałych, prowadzenie pełnej dokumentacji księgowości szkolnej )
j)    mile widziane miejsce zamieszkania na terenie gminy Kórnik.
 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:
 
a)    predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
b)    obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
c)    osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy.
 
Wymagane dokumenty (składana przez kandydatów oferta pracy winna posiadać):
 
a)    list motywacyjny,
b)    fotografię kandydata,
c)    kserokopię dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
d)    kserokopię świadectw pracy,
e)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego, 
f)    wypełniony komplet dokumentów, który można uzyskać w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku i w Gimnazjum w Kórniku, ul. Dworcowa 11,
g)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
h)    referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub                   z innych instytucji,
i)    oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. ).
 
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem " Oferta pracy - księgowość " w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku oraz w Gimnazjum w Kórniku, ul. Dworcowa 11 lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie BIP- Kórnik, a więc do dnia 25 kwietnia 2006 roku.
 
 
 
 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku      
i Gimnazjum w Kórniku                     

Konkurs na stanowisko KSIĘGOWEGO - 1/2 etatu - OSiR

Kórnik, dnia 20.01.2006
 
Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku
ogłasza
konkurs na stanowisko KSIĘGOWEGO - 1/2 etatu
 
Kandydat winien spełniać następujące wymagania:
 • ma obywatelstwo polskie
 • wykształcenie spełniające jeden z poniższych warunków: - ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej trzyletnia praktyka w księgowości, - ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej pięcioletnia praktyka w księgowości,
 • prowadzenie pełnej księgowości budżetowej (sporządzanie deklaracji podatkowych w szczególności VAT i CIT, znajomość kadr, płac, ZUS, ewidencja środków trwałych),
 • umiejętność obsługi komputera,
 • niekaralność sądowa,
 • pełna zdolność do czynności prawnych
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:
 • predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
 • osiagnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy
Oferta winna zawierać życiorys wraz z listem motywacyjnym oraz następujace dokumenty:
 • CV z klauzulą "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych)",
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopię dyplomu ukończenia uczelni/szkoły,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego OSiR,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Księgowy w OSiR" należy składać w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert 15.02.2006.
 
Kierownik OSiR                 
Jan Wójkiewicz                
 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO REFERENTA DS. OBSŁUGI INTERESANTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO w KÓRNIKU

 
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATA
NA STANOWISKO REFERENTA DS. OBSŁUGI  INTERESANTÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO w KÓRNIKU
 
sporządzony w dniu 14 grudnia 2005 r.
 
W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 14 kandydatów:
 
 • Magdalena Małecka - zam. Kórnik
 • Magdalena Bąkowska - zam. Kórnik
 • Helena Tomaszewska - zam. Kórnik
 • Anna Diller - zam. Kórnik
 • Sylwia Dulska - zam. Kórnik
 • Sylwia Szargott - zam. Pierzchno
 • Anna Siekierska - zam. Kórnik
 • Alicja Rejmann - zam. Łękno
 • Honorata Mieloch - zam. Borówiec
 • Katarzyna Zimny - zam. Kórnik
 • Jacek Małecki - zam. Kórnik
 • Natalia Pacyńska - zam. Kórnik
 • Anna Postawa - zam. Kórnik
Komisja w składzie :
 • Jerzy Lechnerowski - Burmistrz Gminy
 • Leszek Książek  - Sekretarz Gminy
w dniu 14 grudnia 2005 r. przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z 6 osobami wybranymi, po przeanalizowaniu dokumentów : Magdaleną Małecką,  Heleną Tomaszewską, Sylwią Dulską, Anną Siekierską, Honoratą Mieloch i Katarzyną Zimny.
W efekcie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych wybrano na stanowisko referenta ds. obsługi interesantów  Helenę Tomaszewską. O wyborze zadecydowała przede wszystkim b. dobra znajomość języka angielskiego.
                                                                                         
      Jerzy Lechnerowski