logo
logo bip

Uchwała  nr XV / 155 / 2015

Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 25 listopada 2015 roku

  

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 z późn. zm.) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/312/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku 
od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 roku, poz. 5958) dokonuje się następującej zmiany:

- § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1)   mniejszej niż 22 miejsca – 1.170,00 zł;

2)   równej lub większej niż 22 miejsca – 1.920,00 zł.".

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej                

 

Przemysław Pacholski 

 

Pobierz wersję PDF 

 

 

Podatek od środków transportowych

- w roku 2017 obowiązuje uchwała z roku 2012 - zmieniona w roku 2015 dot. podziału autobusów

(patrz powyżej

- kliknij TUTAJ , aby przejść do uchwały z roku 2012