logo
logo bip

Podatek od nieruchomości ZWOLNIENIA

 w roku 2017 obowiązuje uchwała z roku 2012 -

 kliknij TUTAJ , aby przejść do uchwały  

 


Uchwały w sprawie:

zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zgrupowań miejsc postojowych obsługi komunikacyjnej pracowników.

Uchwała nr LVIII/611/2010 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zgrupowań miejsc

postojowych obsługi komunikacyjnej pracowników 

 

UCHWAŁA nr LIII / 589 / 2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 października 2014 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zgrupowań miejsc postojowych obsługi komunikacyjnej pracowników.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 849) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale nr LVIII/611/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zgrupowań miejsc postojowych obsługi komunikacyjnej pracowników (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 269, poz. 5237) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organ podatkowy udziela określonego w § 1 ust. 1 zwolnienia, które:

1) stanowi pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.);

2) stanowi pomoc de minimis w rolnictwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.);

3) stanowi pomoc de minimis w rybołówstwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L Nr 190 z 28.06.2014 r.).

2. Podmiot, który chce skorzystać ze zwolnienia w ramach pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia, w roku korzystania ze zwolnienia, wraz z deklaracją (informacją) podatkową dokumentów i informacji zawartych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc do minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami).

3. Podmiot, który chce skorzystać ze zwolnienia w ramach pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia, w roku korzystania ze zwolnienia, wraz z deklaracją (informacją) podatkową dokumentów i informacji zawartych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). ”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do 31 grudnia 2020 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Marciniak  

 

Pobierz w wersji PDF