logo
logo bip

Uchwała nr XXVI / 304 / 2016

Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 28 września 2016 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 716) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się na terenie Miasta i Gminy Kórnik stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

  1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m² powierzchni;

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m² powierzchni;

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

  1. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

  1. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

 

§ 3. Tracą moc:

  1. uchwała nr XIV/144/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
  2. uchwała nr XV/156/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

                                                                 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik           

                                                          Adam Lewandowski

 

Pobierz wersję PDF