logo
logo bip

   Uchwała nr XV / 157 / 2015

Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 25 listopada 2015 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz.1515) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 z późn. zm.) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXVII/294/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 roku, poz. 5188), zmienionej uchwałą nr XLIII/461/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 roku, poz. 849) oraz zmienionej uchwałą nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 roku, poz. 2183) dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Kórnik.”,

2) dotychczasowe zapisy §§ 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oznacza się odpowiednio jako §§ 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

     

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej                

 

          Przemysław Pacholski

 


Pobierz wersję PDF