logo
logo bip

UCHWAŁA nr XIV / 143 / 2015 

Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 28 października 2015 roku

 

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) w związku z art. 17 i art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), w związku z § 3 i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:

 

 § 1. Uchyla się uchwałę nr XLVII/503/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 

30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 184, poz. 5035), zmienioną uchwałą nr LVIII/610/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 146, poz. 3540) oraz zmienioną uchwałą nr XLIII/460/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 848).

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej               

Przemysław Pacholski

Pobierz wersję PDF