logo
logo bip
ZASIŁKI SZKOLNE

Zasiłki szkolne

Zasiłek szkolny może być przyznany znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

- śmierć rodzica ucznia,

- pożar domu, mieszkania.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 455,00 zł.

 

O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku.

 

Zasiłki szkolne są przyznawane na wniosek:

-rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia,

-pełnoletniego ucznia,

-dyrektora szkoły.

 

Stypendia i zasiłki szkolne mogą być również przyznawane z urzędu.