logo
logo bip

Dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2014/2015

  

 Nazwa sprawy:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
w roku szkolnym 2014/2015

 Podstawa prawna:

  • Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie
    i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom
    i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka.

 Wymagane dokumenty:

·         Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka niepełnosprawnego 
·       zorganizowanie dowozu do szkoły, przedszkola lub ośrodka;
·         Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka;
·        
Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
·        
Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych);
·         Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (ośrodka).

 Termin odpowiedzi: 

 w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

 Miejsce załatwienia: 

Urzędu Miejski w Kórniku - Biuro Obsługi Mieszkańca,
Plac Niepodległości 1

 Jednostka odpowiedzialna: 

 Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku, ul. Rynek 1, (tel. 61-8-301-014)

 Tryb odwoławczy:

 Zgodnie z zapisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego