logo
logo bip

Rodzina Trzy Plus

 Nazwa sprawy:                   Program "Kórnicka Rodzina Trzy Plus"
 Podstawa prawna: Uchwała Nr XLV/516/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2014 roku  w sprawie wprowadzenia Programu "Kórnicka Rodzina Trzy Plus". Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 03 czerwca 2014 roku.( Regulamin wydawania i korzystania z dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z Programu "Kórnicka Rodzina Trzy Plus")
 Informacje o Kórnickiej Karcie Rodzina Trzy Plus Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Kórnicka Karta Rodziny Trzy Plus, zwana dalej "Kartą", wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;2) małżonek rodzica;3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą,  Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;2) w wieku do ukończenia 24 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;3) w wieku do ukończenia 26 roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wniosek o wydanie Karty Rodziny Trzy Plus może złożyć:a) rodzic dziecka;b) pełnoletni członek rodziny;c) opiekun prawny dziecka;

d) rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci;

 Karta Rodziny trzy Plus wydawana będzie na okres 12 miesięcy.Uzyskanie Karty odbywa się na wniosek złożony w Biurze Obsługi Mieszkańca w Kórniku lub przesłany drogą elektroniczną. Wniosek przesłany drogą elektroniczną musi być uzupełniony o wymagane podpisy, które powinny być złożone w Wydziale Oświaty. Odbiór Karty następuje w siedzibie Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej .
 Wymagane dokumenty:   Uprawnienia do uzyskania Karty Rodziny trzy Plus ustalone będą w drodze oświadczenia woli w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. 
 Termin złożenia oświadczenia:  Program wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.
 Miejsce złożenia oświadczenia:  Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim Kórniku; 62-035 Kórnik Plac Niepodległości 1
    Jednostka odpowiedzialna: Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku;62-035 Kórnik, Rynek 1 tel. 618 301-014 e-mail: oswiata@kornik.pl
 
 
Wniosek o wydanie karty Kórnicka Rodzina Trzy Plus - pobierz
Regulamin Karty - klinij
Oświadczenie o kontynuowaniu nauki - pobierz
Oświadczenie o utracie Karty Rodziny Trzy Plus - pobierz