logo
logo bip

Kierowanie dzieci do szkół specjalnych

 Nazwa sprawy:  Kierowanie dzieci do szkół specjalnych 
 Podstawa prawna:  
  • art. 71b ust. 5 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r.
    o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
  • § 18 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072)
 
 Wymagane dokumenty:

 ·         Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej
Aby pobrać plik kliknij na nazwę formatu:
DOC
PDF

·         Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

 Termin odpowiedzi:   w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku
 Miejsce załatwienia:    Urzędu Miejski w Kórniku - Biuro Obsługi Mieszkańca, plac Niepodległości 1. 
 Jednostka odpowiedzialna:   Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku,
ul. Rynek 1, (tel. 61-8-301-014)
 Tryb odwoławczy:  Nie przysługuje