logo
logo bip

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jenolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami). 

Wymagane dokumenty:

?   wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż gastronomiczną napojów alkoholowych

?   wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru

?   kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z aktualną opłatą za dany rok

?   zgoda właściciela terenu na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie organizowanej imprezy na wolnym powietrzu

?   zgoda i upoważnienie organizatora imprezy

Opłaty:

?   opłata za zezwolenie jednorazowe jest równa 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Termin odpowiedzi:Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku.

Jednostak odpowiadająca:inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

Tryb odwoławczy:Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu, który ja wydał.

Uwagi:Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście (Urząd Miejski w Kórniku, II piętro, pok. 202) oraz wpłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

?   525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa gdy roczna wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 37 500,00 zł lub 1,4% wartości sprzedaży gdy wartość sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła 37 500,00 zł

?   525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu gdy roczna wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 37 500,00 zł lub 1,4% wartości sprzedaży gdy wartość sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła 37 500,00 zł

?   2 100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu gdy roczna wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 77 000,00 zł lub 2,7% wartości sprzedaży gdy wartość sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła 77 000,00 złZezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

?   do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

?   powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa

?   powyżej 18% zawartość alkoholu 

Załączniki:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - pobierz