logo
logo bip

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

UWAGA !!

PRZEDSIĘBIORCO SPRAWDŹ CZY FIGURUJESZ W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy). SPRAWDŹ PRZEWAŻAJĄCY RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Podstawa prawna

Art. 14a Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej. Aby zgłosić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) - dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
  • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.
W przypadku Urzędu Miejskiego w Kórniku wniosek składa w pokoju nr 202 II piętro

Opłaty

WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  jest  zwolniony z opłat.
OD DOKUMENTU stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- 17 zł
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:Urzędu Miejskiego w Kórniku pl. Niepodległości 1, 62-035 KórnikBank Spółdzielczy w Kórniku.
26 9076 0008 2001 0000 0215 0002

Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1512).

Inne informacje

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
UWAGA!
Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym. Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczą mogą ci przedsiębiorcy, którzy NIE ZATRUDNIAJĄ PRACOWNIKÓW. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest zobowiązany dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Niezgłoszenie wznowienia działalności - przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia  informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej   - skutkuje wykreśleniem wpisu (dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jednostka prowadząca

Samodzielne Stanowisko d.s ewidencji działalności gospodarczej
Więcej informacji na stronie CEIDG