Inne informacje

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok.

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 3.