Nazwa, dane adresowe

Urząd Miejski w Jarocinie

Szanowni Państwo

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest  Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63 200 Jarocin, tel. (62) 749-96-00,  e-mail office@jarocin.pl


2 )Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod e-mail: iodo@jarocin.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków i zadań Gminy Jarocin wynikających z przepisów prawa. Są to takie zadania jak: prowadzenie rejestru mieszkańców, obsługa aktów stanu cywilnego, obsługa wyborów, naliczanie i windykacja podatków i opłat lokalnych a także zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w tym w formie monitoringu wizyjnego.  Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Jarocin oraz innym podmiotom takim jak organy administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, administracji skarbowej i innym zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa a szczególnie przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać po okresie od 5 do 50 lat lub przetwarzane bezterminowo zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów. Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane będą nie dłużej niż miesiące, chyba, ze stanowią dowód w prowadzonej sprawie.

7) Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku gdy Państwa dane byłyby przetwarzane na podstawie Państwa zgody mają Państwo  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

8) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji obowiązków oraz zadań Gminy Jarocin wynikających z przepisów prawa.

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.

11) Państwa dane osobowe mogą pochodzić z innych źródeł, w tym z systemu rejestrów państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane.

 
 
Urząd Miejski w Jarocinie
Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin
 
            
 
 
 

fax. (062) 747-22-25
e-mail: office@jarocin.pl
http://www.jarocin.pl


Dane dotyczące rachunku bankowego:

Numer SWIFT :        WBKPPLPP
Numer IBAN :          PL19109011310000000013001880

NIP 617 218 62 35

REGON 000524571

   

Dane do faktur VAT obowiązujące od 1 stycznia 2017r. 

Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10
 
63-200 Jarocin
 
NIP 617 00 06 401
 
 
 
Nazwa jednostki organizacyjnej
 
Adres jednostki organizacyjnej
   

REGON 250854702