Nazwa, dane adresowe

Urząd Miejski w Jarocinie

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 

Zgodnie z przepisami  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Jarocin z siedzibą w Jarocinie przy Al.  
        Niepodległości 10, 63 200 Jarocin, tel. (62) 749-96-00, e-mail: office@jarocin.pl
2.    W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych:
        Witold Ruciński; e-mail: iodo@jarocin.pl; tel.: 519 051 512
3.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków i zadań Gminy Jarocin
        wynikających z przepisów prawa. Są to takie zadania jak: prowadzenie rejestru mieszkańców, obsługa
        aktów stanu cywilnego, obsługa wyborów, naliczanie i windykacja podatków i opłat lokalnych, a także
        zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i  
        przeciwpowodziowej w tym w formie monitoringu wizyjnego.  Zakres przetwarzanych danych osobowych   
        wynika i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawy prawne przetwarzania stanowią
         odpowiednio:
             a.    art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
                     ciążącego na administratorze;
              b.    art. 6 ust. 1 lit. e RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania zadania realizowanego
                     w  interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
              c.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy;
              d.    art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne w prawnie uzasadnionym interesie
                    administratora np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej
                    i innych.
4.    W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być
       udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
             a.    podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich
                     przepisów prawa;
             b.    podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
                    umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5.    Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa a szczególnie
        przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów nie
        krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte
        po okresie od 5 do 50 lat lub przetwarzane bezterminowo zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy
        i przepisów.
6.    Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
        lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do
         przenoszenia danych.
7.    Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00 193
        Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
a.    warunkiem prowadzenia sprawy w  Urzędzie Miejskim w Jarocinie i wynika z przepisów prawa;
b.    dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w  Urzędzie Miejskim w Jarocinie.
9.    Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10.   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 
 
Urząd Miejski w Jarocinie
Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin
 
       
 

fax. (062) 747-22-25
e-mail: office@jarocin.pl
http://www.jarocin.pl


Dane dotyczące rachunku bankowego:

Numer SWIFT :        WBKPPLPP
Numer IBAN :          PL19109011310000000013001880

NIP 617 218 62 35

REGON 000524571

   

Dane do faktur VAT obowiązujące od 1 stycznia 2017r.  

Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10
 63-200 Jarocin

 NIP 617 00 06 401

    Nazwa jednostki organizacyjnej

 Adres jednostki organizacyjnej

 

   

REGON 250854702