Zarządzenia 2020

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
DUSZNIKI WYDANE w 2020 roku
 


1. Zarządzenie Nr 1/20 ( z dnia 2.01.2020 r., umieszczone na BIP 13.01.2020r.)
    w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 7/17 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie powołania
    Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, ustalenia jej składu oraz nadania
     regulaminu; -CZYTAJ

2. Zarządzenie Nr 2/20 (z dnia 9.01.2020 r., umieszczone na BIP 13.01.2020 r.)
    w sprawie: zmieniające zarządzanie w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi komunalne
    o charakterze użyteczności publicznej; -CZYTAJ

3. Zarządzenie Nr 3/20 (z dnia 10.01.2020r., umieszczone na BIP 21.01.2020 r.)
    w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów
    i wydatków w tych jednostkach, -CZYTAJ

4. Zarządzenie Nr 4/20 ( z dnia 10.01.2020 r., umieszczone na BIP 17.01.2020 r.)
    w sprawie: dodatkowych dni wolnych w 2020 roku w Urzędzie Gminy Duszniki;
    -CZYTAJ

5. Zarządzenie Nr 5/20 (z dnia 14.01.2020 r., umieszczone na BIP 15.01.2020r.)
    w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Duszniki; -CZYTAJ

6. Zarządzenie Nr 6/20 ( z dnia 16.01.2020 r., umieszczone na BIP 17.01.2020 r.)
    w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
    uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
    przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Duszniki; -CZYTAJ

7. Zarządzenie Nr 7/20 (z dnia 16.01.2020 r., umieszczone na BIP 17.01.2020 r.)
    w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym
    na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Duszniki; -CZYTAJ

8. Zarządzenie Nr 8/20 ( z dnia 21.01.2020 r., umieszczone na BIP 11.02.2020 r.)
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027;
    - CZYTAJ
   

9. Zarządzenie Nr 9/20 (z dnia 22 stycznia 2020 r. umieszczone na BIP 22.01.2020 r.)
    w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań
    publicznych Gminy Duszniki w 2020 r. - CZYTAJ

10. Zarządzenie Nr 10/20 (z dnia 23.01.2020 r., umieszczone na BIP 24.01.2020 r.)
    w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych,
    o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców w imieniu Wójta; -CZYTAJ

11. Zarządzenie Nr 11/20 (z dnia 24.01.2020 r., umieszczone na BIP 03.02.2020 r.)
     w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji
     celowych przekazanych w budżetu państwa w 2020 roku;   -CZYTAJ    Załączniki

12. Zarządzenie Nr 12/20 ( z dnia 24 stycznia 2020 r. umieszczone na BIP 7.02.2020 r.)
      w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

13. Zarządzenie Nr 13/20 ( z dnia 24 stycznia 2020 r. umieszczone na BIP 7.02.2020 r.)
      w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

14. Zarządzenie Nr 14/20 ( z dnia 3 lutego 2020 r. umieszczone na BIP 7.02.2020 r.)
      w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

15. Zarządzenie Nr 15/20 ( z dnia 11 lutego 2010 r. umieszczone w BIP 17 .02.2020 r.)
      w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań
      publicznych Gminy Duszniki w roku 2020 w obszarze zadań w zakresie kultury,
      sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.- CZYTAJ

16. Zarządzenie Nr 16/20 ( z dnia 14.02.2020 r., umieszczone na BIP 14.02.2020 r.)
      w sprawie: powołania Komisji do Spraw Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania
      wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dusznikach; -CZYTAJ Załączniki

17. Zarządzenie Nr 17/20 ( z dnia 24 lutego 2020 r., umieszczone na BIP 24.02.2020 r.)
     w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

18. Zarządzenie Nr 19/20 (z dnia 27 lutego 2020 r. umieszczone na BIP 28.02.2020 r.)
     w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

19. Zarządzenie Nr 20/20 ( z dnia 27 lutego 2020 r. umieszczone na BIP 28.02.2020 r.)
     w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

20. Zarządzenie Nr 21/20 ( z dnia 2 marca 2020 r. umieszczone na BIP 2.03.2020 r.)
      w sprawie: instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Gminy Duszniki
      oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów PROTON- CZYTAJ, załącznik

21. Zarządzenie Nr 22/20 ( z dnia 2 marca 2020 r. umieszczone na BIP 6.03.2020r.)
      w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r.
      w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020;  -CZYTAJ  Załączniki

22. Zarządzenie Nr 23/20 (z dnia 6 marca 2020 r. umieszczone na BIP 6.03.2020r.)
      w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata, na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
      im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach; -CZYTAJ -Załączniki

23. Zarządzenie Nr 24/2020 (z dnia 6 marca 2020 r. umieszczone na BIP 6.03.2020r.)
      w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
      w Sędzinku; - CZYTAJ -Załączniki

24. Zarządzenie Nr 25/2020 (z dnia 17 marca 2020 r. umieszczone na BIP 18.03.2020r.)
      w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń,
      plakatów i haseł referendalnych w zwiazku z referendum gminnym w sprawie odwołania
      Wójta Gminy Duszniki przed upływem kadencji;- CZYTAJ

25. Zarządzenie Nr 26/2020 ( z dnia 17 marca 2020 r. umieszczone na BIP 18.03.2020 r.)
      w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
      oraz wskazania Gminnej Komisji  kandydata na pełnomocnika do spraw informatyki
|     w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Duszniki przed upływem kadencji;- CZYTAJ

26. Zarządzenie Nr 27/2020 ( z dnia 19 marca 2020 r. umieszczone na BIP 19.03.2020 r.)
      w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku
      zadań z zakresu zdrowia publicznego;- CZYTAJ, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

27. Zarządzenie Nr 28/20 (z dnia 19 marca 2020 r. umieszczone na BIP 19.03.2020 r.)
      w sprawie: podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym
      z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2;- CZYTAJ

28. Zarządzenie Nr 29/20 ( z dnia 26 marca 2020 r. umieszczone na BIP 31.03.2020 r.)
      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
       - Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach za 2019 rok;- CZYTAJ

29. Zarządzenie Nr 30/20 ( z dnia 9 kwietnia 2020 r. umieszczone na BIP 10.04.2020 r.)
      w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy Duszniki;- CZYTAJ

30. Zarządzenie Nr 31/20 ( z dnia 10 kwietnia 2020 r. umieszczone na BIP 10.04.2020 r.
     w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19;- CZYTAJ

31. Zarządzenie Nr 32/2020 ( z dnia 16 kwietnia 2020 r. umieszczone na BIP 16.04.2020 r.
     w sprawie: wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy Duszniki;- CZYTAJ

32. Zarządzenie Nr 33/20 ( z dnia 20 kwietnia 2020 r., umieszczone na BIP 18.05.2020 r.)
      w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027;
     - CZYTAJ Załączniki
      Uchwała Nr 11/485/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

33. Zarządzenie Nr 34/20 (z dnia 20 kwietnia 2020 r., umieszczone na BIP 22.04.2020 r.)
     w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r.
     w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020; -CZYTAJ  Załącznik 
     Uchwała Nr 11/486/2020 Kolegium Regonalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

34. Zarządzenie Nr 35/20 ( z dnia 20 kwietnia 2020 r. umieszczone na BIP 21.04.2020 r.)
      w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
      obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych;- CZYTAJ

35. Zarządzenie Nr 36/20 (z dnia 23 kwietnia 2020 r., umieszczone na BIP 24.04.2020 r.)
      w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców
      Wielkopolskich w Dusznikach; -CZYTAJ

36. Zarządzenie Nr 37/20 ( z dnia 23 kwietnia 2020 r., umieszczone na BIP 24.04.2020 r.)
      w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sędzinku;
      - CZYTAJ

37. Zarządzenie Nr 38/20 ( z dnia 28 kwietnia 2020r., umieszone na BIP 5.05.2020r.)
      w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji
      celowych przekazanych z budżetu państwa w 2020 roku; -CZYTAJ  -Załączniki

38. Zarządzenie Nr 39/20 (z dnia 29 kwietnia 2020 r., umieszczone  na BIP 29.04.2020 r.)
      w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Duszniki nr 30/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
      w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy Duszniki;- CZYTAJ

39. Zarządzenie Nr 40/20 ( z dnia 29 kwietnia 2020 r., umieszczone na BIP 30.04.2020 r.)
      w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych
       z ustawy o zdrowiu publicznym w 2020 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;- CZYTAJ

40. Zarządzenie Nr 41/20 (z dnia 29.04.2020 r., umieszczone na BIP 8.05.2020 r.)
      w sprawie: aktualizacji Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
      i sytuacji kryzysowych dla Gminy Duszniki, -CZYTAJ

41. Zarządzenie Nr 42/20 (z dnia 12.05.2020 r., umieszczone na BIP 15.05.2020 r.)
      w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż
      i wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki; -CZYTAJ

42. Zarządzenie Nr 43/20 ( z dnia 22 maja 2020 r. , umieszczone na BIP 28.05.2020 r.)
       w sprawie powołania Komisji Socjalnej oraz wprowadzenia Regulaminu Komisji Socjalnej
       w Urzędzie Gminy Duszniki;- CZYTAJ

43. Zarządzenie Nr 44/20 ( z dnia 22 maja 2020 r., umieszczone na BIP 28.05.2020 r.)
      w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w
      Urzędzie Gminy Duszniki;- CZYTAJ

44. Zarządzenie Nr 45/20 (z dnia 26 maja 2020 r., umieszczone na BIP 1.06.2020 r.)
      w sprawie: dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2019/2020, pełnionego przez
      Zespół Przedszkoli w Dusznikach - Słoneczne Przedszkole w Dusznikach oraz
      zasad jego organizacji; -CZYTAJ

45. Zarzadzenie Nr 46/20
      zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej
      obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz wskazania Gminnej Komisji
      kandydata na pełnomocnika do spraw informatyki w referendum gminnym
      w sprawie odwołania Wójta Gminy Duszniki przed upływem kadencji- CZYTAJ

46. Zarządzenie Nr 47/20 (z dnia 2 czerwca 2020 r., umieszczone na BIP 4.06.2020 r.)
      w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości
      Sękowo, gmina Duszniki - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz.ew. nr 335/13)
      -CZYTAJ

47. Zarządzenie Nr 48/20 (z dnia 8 czerwca 2020 r., umieszczone na BIP 9.06.2020 r.)
      w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego
      Komisarza Spisowego; -CZYTAJ

48. Zarządzenie Nr 49/20 ( z dnia 15 czerwca 2020 r. umieszczone na BIP 22.06.2020 r.)
      w sprawie:upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Duszniki do prowadzenia czynności
      związanych ze sporządzaniem altów pełnomocnictw do głosowania w wyborach
      Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku;- CZYTAJ

49. Zarządzenie Nr 50/20( z dnia 15 czerwca 2020 r. umieszczone na BIP 22.06.2020 r.)
      w sprawie:powołania operatorów informatycznej obsługi odwodowych komisji wyborczych
      oraz powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach
      Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 roku;- CZYTAJ

50. Zarządzenie Nr 51/20 (z dnia 22.06.2020 r., umieszczone na BIP 24.06.2020 r.)
      w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
      ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; -CZYTAJ

51. Zarządzenie Nr 52/20 (z dnia 22.06.2020 r., umieszczone na BIP 24.06.2020 r.)
      w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
      ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, -CZYTAJ

52. Zarządzenie Nr 53/20 (z dnia 26.06.2020 r., umieszczone na BIP 1.07.2020 r.)
      w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot
      dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2020 roku; -CZYTAJ
      - Załączniki

53. Zarządzenie Nr 54/20 (z dnia 1.07.2020 r., umieszczone na BIP 2.07.2020 r.)
      w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 48/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie
      powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego
      Komisarza Spisowego; -CZYTAJ

54. Zarządzenie Nr 55/20 (z dnia 2.07.2020 r., umieszczone na BIP 8.07.2020 r.)
      w sprawie: przekazania na stan majątkowy: szkół podstawowych środka trwałego
      o charakterze dydaktycznym zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Zdalna
      szkoła"; -CZYTAJ

55. Zarządzenie Nr 58/20 (z dnia 8.07.2020 r.., umieszczone na BIP 13.07.2020 r.)
      w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
      im. J. Gibowskiego w Grzebienisku; -CZYTAJ

56. Zarządzenie Nr 59/20 (z dnia 8.07.2020 r., umieszczone na BIP 13.07.2020 r.)
      w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Przedszkoli
      w Dusznikach; -CZYTAJ

57. Zarządzenie Nr 60/20 (z dnia 9.07.2020 r., umieszczone na BIP 13.07.2020 r.)
      w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
      Urzędu Gminy Duszniki:-CZYTAJ

58. Zarządzenie Nr 61/20 ( z dnia 9 lipca 2020 r., umieszczone na BIP 13.07.2020 r.)
      zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu
      z tytułu podróży służbowej;- CZYTAJ