Zarządzenia 2018

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
DUSZNIKI w 2018 roku
 
 

1. Zarządzenie Nr 1/18
    w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
    2018/2019 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
    Duszniki, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;-CZYTAJ

2. Zarządzenie Nr 2/18
   w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
    2018/2019 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki, a także kryteriów branych pod uwagę oraz
   dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;-CZYTAJ
3. Zarządzenie Nr 3/18
   w sprawie:przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych
   jednostkach;- CZYTAJ

4. Zarządzenie Nr 5/18
    w sprawie:przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 roku podmiotom niezaliczonym
    do sektora finansów publicznych;-CZYTAJ

5. Zarządzenie Nr 6/18
    w sprawie:przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 roku podmiotom niezaliczonym
    do sektora finansów publicznych;-CZYTAJ

6. Zarządzenie Nr 7/18
    w sprawie:przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 roku podmiotom niezaliczonym
    do sektora finansów publicznych;-CZYTAJ

7. Zarządzenie Nr 8/18
   w sprawie: ustalenia stawek wynajmu obiektów sportowych należących do Gminy Duszniki oraz sposobu ustalania opłat
   za ich korzystanie;-CZYTAJ

8. Zarządzenie Nr 9/18
    w sprawie: ustalenia stawek wynajmu obiektów sportowych należacych do Gminy Duszniki oraz spososbu ustalania opłat
    za ich korzystanie;-CZYTAJ

9. Zarządzenie Nr 10/18
    w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty dotacji celowych przekazanych z budżetu  
    państwa w 2018 roku- CZYTAJ

10, Zarządzenie Nr 11/18
      w sprawie:norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane
      w jednostkach  organizacyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych;-CZYTAJ

11. Zarządzenie Nr 12/18
     w sprawie: upoważnienie pracownika Urzędu Gminy w Dusznikach- CZYTAJ

12. Zarządzenie Nr 13/18
     w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu
     zdrowia publicznego;-CZYTAJ, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

13. Zarządzenie Nr 14/18
     w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i wydzierżawienie nieruchomości
     stanowiących własność Gminy Duszniki-CZYTAJ

14. Zarządzenie Nr 15/18
     w sprawie:aktualizacji Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
     i sytuacji kryzysowych dla Gminy Duszniki;-CZYTAJ

15. Zarządzenie Nr 16/18
      w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Duszniki;-CZYTAJ

16. Zarządzenie Nr 17/18
      w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dusznikach
      oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynnosci;-CZYTAJ, załącznik

17. Zarządzenie Nr 18/18
      w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizacje zadań publicznych
      z ustawy o zdrowiu publicznym w 2018 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
      Problemów Alkoholowych;-CZYTAJ

18. Zarządzenie Nr 19/18
     w sprawie: przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych w 2018 roku podmiotom niezaliczonym
     do sektora finansów publicznych;-CZYTAJ

19. Zarządzenie Nr 20/18
      w sprawie: przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych w 2018 roku podmiotom niezaliczonym
     do sektora finansów publicznych;-CZYTAJ

20. Zarządzenie Nr 21/18
     w sprawie: powołania i odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dusznikach;-CZYTAJ

21. Zarządzenie Nr 22/18
      w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych
      przekazanych z budż
etu państwa w 2018 roku;-CZYTAJ

22. Zarządzenie Nr 23/18
     w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej na terenie miejscowości 
     Duszniki, w trybie przetargu nieograniczonego(dz.ew.nr 712/3).-CZYTAJ

23. Zarządzenie Nr 24/18
      w sprawie: zmiany regulaminu 
Zakladowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych obowiązujacego
       w Urzędzie Gminy Duszniki;-CZYTAJ

 

24. Zarządzenie Nr 25/18
      w sprawie: sprzedaży nieruchomosci niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo,
      gmina Duszniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ( dz.ew.nr 345/12).-CZYTAJ

 

25. Zarządzenie Nr 26/18
      w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadan publicznych w 2018 roku podmiotom niezaliczonym
      do sektora finansów publicznych;-CZYTAJ

26. Zarządzenie Nr 27/18
      w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach do prowadzenia
      postępowań i wydawania rozstrzygnięć dotyczących świadczenia dobry start;-CZYTAJ

27. Zarządzenie Nr 28/18
      w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach do prowadzenia
      postępowań i wydawania rozstrzygnięć dotyczących świadczenia dobry start;-CZYTAJ

28. Zarządzenie Nr 29/18
     w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 55/15 Wójta Gminy Duszniki z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu
    ds. nadania nazw ulicom i drogom wewnetrznym na terenie miejscowosci Wilczyna;- CZYTAJ

29. Zarządzenie Nr 30/18
     w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych
     z budżetu państwa w 2018 roku;-CZYTAJ