Zarządzenia 2019

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
DUSZNIKI w 2019 roku
 
 

1. Zarządzenie Nr 1/19
    w sprawie: powołania zespołu do sporządzenia sprawozdania z realizacji "Programu Opieki
    nad Zabytkami Gminy Duszniki na lata 2015-2018" za okres 2017-2018; - CZYTAJ

2. Zarządzenie Nr 2/19
    w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych
    Gminy Duszniki w 2019 r. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
    - CZYTAJ

3. Zarządzenie Nr 3/19
    w sprawie: udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
    w Dusznikach; - CZYTAJ

4. Zarządzenie Nr 4/19
    w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów
    i wydatków w tych jednostkach; - CZYTAJ Załącznik 1 

5. Zarządzenie Nr 5/19
    w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań pożytku publicznego ogłoszonego
    w obszarze zadań wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; - CZYTAJ

6. Zarządzenie Nr 6/19
   w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Duszniki
   w 2019 r.w obszarze:
   - pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
   - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; - CZYTAJ

7. Zarządzenie Nr 7/19
    w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje
    niejawne w Urzędzie Gminy w Dusznikach; - CZYTAJ

8. Zarządzenie Nr 8/19
    w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
    na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
    prowadzonych przez gminę Duszniki; - CZYTAJ

9. Zarządzenie Nr 9/19
    w sprawie: harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
    na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Duszniki; -CZYTAJ

10. Zarządzenie Nr 10/19
      w sprawie: wytycznych do sporządzania Informacji dodatkowej stanowiącej integralną część sprawozdania
      finansowego oraz materiałów dołączonych do sprawozdania finansowego; -
CZYTAJ Załączniki

11. Zarządzenie Nr 11/19
     w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2019 roku podmiotom niezaliczonym
     do sektora finansów publicznych; - CZYTAJ

12. Zarządzenie nr 12/19
     w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2019 roku podmiotom niezaliczonym
     do sektora finansów publicznych; -CZYTAJ

13. Zarządzenie Nr 13/19
     w sprawie: przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych w 2019 roku podmiotom niezaliczonym
     do sektora finansów publicznych; - CZYTAJ

14. Zarządzenie Nr 14/19
     w sprawie: ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach
     Gminy Duszniki; -CZYTAJ_Załącznik1

15. Zarządzenie Nr 15/19
     w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
     Gminy Duszniki w roku 2019 w obszarze zadań:
    - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowewgo - CZYTAJ

16. Zarządzenie Nr 16/19
     w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
     Gminy Duszniki w roku 2019 w obszarze zadań:
    - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - CZYTAJ

17. Zarządzenie Nr 17/19
      w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 14/19 Wójta Gminy Duszniki w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów
      sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Duszniki; - CZYTAJ

18. Zarządzenie Nr 18/19
     w sprawie: zmiany zarządzenia o ustaleniu stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
     Gminy Duszniki; - CZYTAJ

19. Zarządzenie Nr 19/19
     w sprawie: zmiany zarządzenia o stawkach czynszu za lokale użytkowe i grunty; - CZYTAJ

20. Zarządzenie Nr 20/19
     w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Duszniki w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów
     sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Duszniki; - CZYTAJ

21. Zarządzenie Nr 21/19
     w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Duszniki w 2019 r.
     w obszarze:
     - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
     - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; - CZYTAJ

22. Zarządzenie Nr 22/19
      w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty samorządowej insytucji kultury -
      Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach za 2018 rok;  -CZYTAJ

23. Zarządzenie Nr 23/19
     w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach; - CZYTAJ

24. Zarządzenie Nr 24/19
     w sprawie: określenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności oraz program działania
     Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Dusznikach; -CZYTAJ

25. Zarządzenie Nr 25/19
     w sprawie: powołania dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i  Kultury w Dusznikach; - CZYTAJ

26. Zarządzenie Nr 26/19
      w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dusznikach oraz powołania
      Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynności;
-CZYTAJ Załącznik

27. Zarządzenie Nr 27/19
      w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2019 roku podmiotom niezaliczonym do sektora
      finansów publicznych; - CZYTAJ

28. Zarządzenie Nr 28/19
       w sprawie: zmiany przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Dusznikach; -CZYTAJ
        (ze względu na objętość załącznik dostępny w sekretariacie)

29. Zarządzenie Nr 29/19
      w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 46/16 Wójta Gminy Duszniki z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie powołania
      Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; -CZYTAJ

30. Zarządzenie Nr 30/19
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych
      jednostkach; - CZYTAJ

31. Zarządzenie Nr 31/19
       w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu
       zdrowia publicznego; -CZYTAJ Załączniki

32. Zarządzenie Nr 32/19
      w sprawie: upoważnienia do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem; - CZYTAJ

33. Zarządzenie Nr 33/19
      w sprawie: odmowy realizacji zadania publicznego pn. "Kreatywna wiosna w Dusznikach" określonego w ofercie
      Spółdzielni Socjalnej Znajome z siedzibą w Radzynach, ul. Jagodowa 2; -CZYTAJ

34. Zarządzenie Nr 34/19
      w sprawie: odmowy realizacji zadania publicznego pn. "Spotkanie Wielkanocne Seniorów" określonego w ofercie
      Stowarzyszenia Klubu Seniora "Złoty Kłos" z siedzibą w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8; -CZYTAJ

35. Zarządzenie Nr 35/19
     w sprawie: aktualizacji Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
     dla Gminy Duszniki; - CZYTAJ

36. Zarządzenie Nr 36/19
      w sprawie: wdrożenia w Urzędzie Gminy Duszniki dokumentacji ochrony danych osobowych; CZYTAJ
      UWAGA. Załączniki do zarządzenia stanowią wewnętrzną dokumentację odnoszącą się do zabezpieczania
      danych osobowych oraz systemów informatycznych, której ujawnienie mogłoby być ryzykowne dla
      zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Duszniki.

37. Zarządzenie Nr 37/19
      w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Mieściska - Sarbia na dwa odrębne
      sołectwa: sołectwo Mieściska i sołectwo Sarbia; -CZYTAJ Załączniki

38. Zarządzenie Nr 38/19
     w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach;
     -CZYTAJ

39. Zarządzenie nr 39/19
      w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Duszniki na czas zewnętrznego
      zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny; -CZYTAJ

40. Zarządzenie nr 40/19
      w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach do poświadczania
      za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań
      z oryginałem; -CZYTAJ

41. Zarządzenie Nr 41/19
      w sprawie:powołania Komisji Konsultacyjnej w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
      wsi Mieściska - Sarbia dotyczącymi podziału sołectwa Mieściska - Sarbia; -CZYTAJ

42. Zarządzenie Nr 42/19
      w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z ustawy
      o zdrowiu publicznym w 2019 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
      Alkoholowych; -CZYTAJ

43. Zarządzenie Nr 43/19
     w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych
     z budżetu państwa w 2019 roku; -CZYTA-Załącznik

44. Zarządzenie Nr 44/19
      w sprawie: powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum
      zakładowym Urzędu Gminy Duszniki; - CZYTAJ

45. Zarządzenie Nr 45/19
      w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań pblicznych w 2019 roku podmiotom niezaliczonym do sektora
      finansów publicznych; -CZYTAJ

46. Zarządzenie Nr 46/19
      w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia
      publicznego; - CZYTAJ

47. Zarządzenie Nr 47/19
      w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach
      do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.; - CZYTAJ

48. Zarządzenie Nr 48/19
       w sprawie: upoważnienia do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem; - CZYTAJ

49. Zarządzenie Nr 49/19
      w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
      użyteczności publicznej; - CZYTAJ

50. Zarządzenie Nr 50/19
      w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne mieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
      i plakatów komitetów wyborczych; -CZYTAJ

51. Zarządzenie Nr 51/19
      w sprawie: powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Duszniki do spraw wyborów, -CZYTAJ

52. Zarządenie Nr 52/19
      w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków zwiazanych ze zmianą kwot dotacji celowych
      przekazanych z budżetu państwa w 2019 roku; -CZYTAJ  Załącznik

53. Zarządzenie Nr 53/19
      w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Duszniki do prowadzenia czynności związanych
      ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
      wyznaczonych na dzień 26 maja 2019 r.; -CZYTAJ

54. Zarządzenie Nr 54/19
      w sprawie: upoważnienia do podpisywania zaświadczeń; - CZYTAJ

55. Zarządzenie Nr 55
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
      w tych jednostkach; - CZYTAJ

56. Zarządzenie Nr 56/19
       w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na terenie miejscowości
       Sędzinko (dz.ew.nr 524/15); - CZYTAJ

57. Zarządzenie Nr 57/19
      w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
      w Dusznikach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynności;-CZYTAJ, załącznik

58. Zarządzenie Nr 58/19
      w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Duszniki;-CZYTAJ

59. Zarządzenie Nr 59/19
       w sprawie: zmiany dochodów i wydatkow związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych
       z budżetu państwa w 2019 roku; - CZYTAJ Załączniki

60. Zarządzenie Nr 60/19
      w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na terenie miejscowości
       Grzebienisko (dz.ew. nr 420/4); -CZYTAJ

61. Zarządzenie Nr 61/19
      w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
      w Dusznikach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynności;
CZYTAJ,załącznik

62. Zarządzenie Nr 62
       w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
       ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;  -CZYTAJ

63. Zarządzenie Nr 63/19
       w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
       ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego, -CZYTAJ

64. Zarządzenie Nr 64/19
      w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
      ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, - CZYTAJ

65. Zarządzenie Nr 65/19
       w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
       ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, -CZYTAJ

66. Zarządzenie Nr 66/19
       w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Duszniki,
       w trybie przetargu ustnego ograniczonego (dz.ew. nr 535/4);  - CZYTAJ

67. Zarządzenie Nr 67/19
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach
       dochodów i wydatków w tych jednostkach; -CZYTAJ

68. Zarządzenie Nr 68/19
       w sprawie: dyżuru wakacyjnego pełnionego przez Słoneczne Przedszkole w Dusznikach
       oraz zasad jego organizacji; - CZYTAJ  Załącznik

69. Zarządzenie Nr 69/19
       w sprawie: wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Duszniki; -CZYTAJ

70. Zarządzenie Nr 70/19
       w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach
       do przekazania informacji, o której mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy
       państwa w wychowaniu dzieci; -CZYTAJ

71. Zarządzenie Nr 71/19
      w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dusznikach
      oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynności; - CZYTAJ -Załącznik

72. Zarządzenie Nr 73/19 (Zarządzenie z dnia 3 lipca, umieszczone na BIP 15.07.2019)
       w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków zawiązanych ze zmianą kwot dotacji celowych
       przekazanych z budżetu państwa w 2019 roku; -CZYTAJ Załączniki

73. Zarządzenie Nr 74/19 (Zarządzenie z dnia 1 sierpnia, umieszczone na BIP 12.08.2019)
     w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodow i wydatków
     w tych jednostkach; -CZYTAJ 

74. Zarządzenie Nr 75/18 (Zarządzenie z dnia 7 sierpnia, umieszczone na BIP 7.08.2019)
      w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
      w Dusznikach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynności; CZYTAJ, załącznik

75. Zarządzenie Nr 76/19 (Zarządzenie z dnia 20 sierpnia, umieszczone na BIP 23.08.2019)
     w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Duszniki dotyczących projektów
     uchwał w sprawie statutów sołectw; -CZYTAJ Załącznik

76. Zarządzenie Nr 77/19 (Zarządzenie z dnia 22 sierpnia, umieszczone na BIP 23.08.2019)
     w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
     wyborczych i plakatów komitetów wyborczych; -CZYTAJ

77. Zarządzenie Nr 78/19 ( Zarządzenie Nr 78/19 z dnia 22 sierpnia, umieszczone na BIP 23.08.2019)
     w sprawie: powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Duszniki do spraw wyborów; -CZYTAJ

78. Zarządzenie Nr 79/19 (Zarządzenie Nr 79/19 z dnia 27 sierpnia, umieszczone na BIP 27.08.2019)
     w sprawie: powołania i odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dusznikach;
     - CZYTAJ,

79. Zarządzenie Nr 80/19 (Zarządzenie Nr 80/19 z dnia 29 sierpnia, umieszczone na BIP 02.09.2019)
     w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami
     pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie
     Duszniki na 2020 rok, -CZYTAJ, -Załącznik

80. Zarządzenie Nr 81/19 (Zarządzenie Nr 81/19 z dnia 31 sierpnia, umieszczone na BIP 03.09.2019)
     w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych
     z budżetu państwa w 2019 roku; -CZYTAJ Załączniki

81. Zarządzenie Nr 82/19 (Zarządzenie Nr 82/19 z dnia 2 września, umieszczone na BIP 09.09.2019)
      w sprawie: zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
      Gminy Duszniki na rok 2020; -CZYTAJ  Załączniki

82. Zarządzenie Nr 83/19 (Zarządzenie Nr 83/19 z dnia 5 września, umieszczone na BIP 06.09.2019)
     w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach 
     do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019r.;
     -CZYTAJ

83. Zarządzenie Nr 84/19 (Zarządzenie Nr 84/19 z dnia 5 września, umieszczone na BIP 06.09.2019)
     w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Duszniki do prowadzenia czynności związanych
     ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
     i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 r.; -CZYTAJ

84. Zarządzenie Nr 85/19 (Zarządzenie Nr 85/19 z dnia 5 września, umieszczone na BIP 06.09.2019)
     w sprawie: odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dusznikach; -CZYTAJ

85. Zarządzenie Nr 86/19 (Zarządzenie Nr 86/19 z dnia 10 września, umieszczone na BIP 10.09.2019)
    w sprawie: wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki IV kadencji, trwającej od 1 października 2019 r.
    do 30 września 2020 r.; -CZYTAJ  Załączniki

86. Zarządzenie Nr 87/19 (Zarządzenie Nr 87/19 z dnia 25 września, umieszczone na BIP 26.09.2019)
     w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata, na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Dusznikach;
     -CZYTAJ  Załącznik

87. Zarządzenie Nr 88/19 (Zarządzenie Nr 88/19 z dnia 26 września, umieszczone na BIP 04.10.2019)
     w sprawie: powołania składu Komisji Likwidacyjnej; -CZYTAJ

88. Zarządzenie Nr 89/19 (Zarządzenie Nr 89/19 z dnia 16 października,umieszone na BIP 21.10.2019)
     w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących
     własność Gminy Duszniki; - CZYTAJ

89. Zarządzenie Nr 90/19 (Zarządzenie Nr 90/19 z dnia 17 października, umieszczone na BIP 18.10.2019)
     w sprawie: ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwie
     Mieściska; -CZYTAJ Załącznik

90. Zarządzenie Nr 91/19 (Zarządzenie Nr 91/19 z dnia 17 października, umieszczone na BIP 18.10.2019)
     w sprawie: ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwie
     Sarbia; -CZYTAJ Załącznik