Jesteś tutaj:   

2007

PROJEKT Uchwały - zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami

P r o j e k t    

  UCHWAŁA NR X/46/07
       RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 22 maja 2007 roku

w sprawie zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. Uchwala się co następuje:
§ 1 W uchwale nr LIV-283/06 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2006r.  w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2 ust. 1 dodaje się pkt k o brzmieniu:
„§ 2 ust. 1 pkt k organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży",
2. w § 3 dodaje się ust. 6 o brzmieniu:
„§ 3 ust. 6 organizacje zajmujące się edukacją, wychowaniem oraz organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

U z a s a d n i e n i e

W związku z dużym zainteresowaniem Zielonymi Wakacjami (zgłosiło się 13 sołectw), zostanie ogłoszony konkurs do ich przeprowadzenia. Zaistniała konieczność wprowadzenia do rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kolejnego zadania tj. organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz określenia podmiotu do realizacji w/w zadania. Podjęcie uchwały jest konieczne.

Wyk. MW