Projekty uchwał 2018

Projekty uchwał na sesję w dniu 27 marca 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

XLVII (47) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 27 marca (wtorek) 2018 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli delegacji za II półrocze 2017 r.
 6. Roczne raporty jednostek organizacyjnych z działalności w roku 2017:

a)      sprawozdanie z działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach za 2017 rok;

b)      sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach
w roku 2017;

c)      sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach za 2017 rok;

d)      sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach za rok 2017.

7. Ocena akcji zima.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026; - TEKST

b)    zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018; - TEKST, ZAŁĄCZNIKI

c)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko, polegająca na budowie zatok autobusowych w rejonie szkoły w m. Grzebienisko; - TEKST

d)   "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2018 roku"; - TEKST

e)    podziału Gminy Duszniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; - TEKST

f)    podziału Gminy Duszniki na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych; - TEKST

g)   określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym; - TEKST

h)   w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szamotułach na uchwałę Nr XXXVIII-196/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 października 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. - TEKST

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy                

                                                                        Ryszard Pacholak   

Projekty uchwał na sesję w dniu 27 lutego 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

XLVI (46) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 27 lutego (wtorek) 2018 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawy komunalne, Komunalny Zakład Budżetowy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026 - TEKST

b)    zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 - TEKST

       zmiana załacznik Nr 2do uchwały Nr XLIV/326/17 z dnia 23 lutego 2018 r.

        6. Interpelacje i zapytania radnych.

        7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

        8. Wolne głosy i wnioski.

        9. Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 23 stycznia 2018 r.

Projekty uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026 -TEKST

b)    zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 - TEKST

c)    emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - TEKST

d)   szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych - TEKST

e)    w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko - TEKST