Stanowienie prawa lokalnego

Ogłoszenie - XLV sesja Rady Gminy Duszniki

O G Ł O S Z E N I E

XLV (45) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 23 stycznia (wtorek) 2018 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i komisji Stałych za rok 2017.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026

b)    zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

c)    emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

d)   szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych

e)    w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko

       7. Interpelacje i zapytania radnych.

       8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

       9. Wolne głosy i wnioski.

      10. Zakończenie.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy                

Ryszard Pacholak   

Ogłoszenie - XLIV sesja Rady Gminy Duszniki

O G Ł O S Z E N I E

XLIV (44) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 28 grudnia (czwartek) 2017 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzonej kontroli inwestycji - budowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024

b)    zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

c)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026

d)   uchwały budżetowej na rok 2018

e)    zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Budżetowego  w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok

f)    zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2018

g)   zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2018

h)   rozpatrzenia skargi

i)     w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, położonej na terenie miejscowości Duszniki (działka ewidencyjna nr 712/3) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

         7. Interpelacje i zapytania radnych.

         8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

        9. Wolne głosy i wnioski.

      10. Zakończenie.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy                

                                                                             Ryszard Pacholak   

Ogłoszenie XLIII sesji Rady Gminy Duszniki

O G Ł O S Z E N I E

XLIII (43) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 27 listopada (poniedziałek) 2017 r. o godz. 1730

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024

b)    zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

c)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego

d)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sędzinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sędzinku

e)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Grzebienisku w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grzebienisku

f)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dusznikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. Władysława Broniewskiego w Dusznikach

g)   zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

h)   przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sękowie, gmina Duszniki dla części działki o nr ewid. 412/6

i) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach, gmina Duszniki dla działek o nr ewid. 883/16 i 883/17

j) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach, gmina Duszniki dla działek o nr ewid. 583/5, 583/7, 583/9
i 583/10

k)   zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

         7. Interpelacje i zapytania radnych.

         8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

         9. Wolne głosy i wnioski.

       10. Zakończenie.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy                

                                                                            Ryszard Pacholak   

Ogłoszenie XLII sesji Rady Gminy Duszniki

O G Ł O S Z E N I E

XLII (42) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 24 października (wtorek) 2017 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Analiza oświadczeń majątkowych.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024

b)    zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

c)    emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

d)   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

e)    ustalenia stawek podatku od środków transportowych

f)    obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

g)      Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

h)   przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2018

i)        określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Duszniki oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków

j)        nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki

k)      aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Duszniki"

l)        wyrażania zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

        7. Interpelacje i zapytania radnych.

       8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

       9. Wolne głosy i wnioski.

      10. Zakończenie.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy                

                                                                          Ryszard Pacholak   

Ogłoszenie- XLI sesja Rady Gminy Duszniki

O G Ł O S Z E N I E

XLI (41) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 26 września (wtorek) 2017 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Analiza sprawozdania wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
 5. Ocena sytuacji w rolnictwie.
 6.  Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024

b)    zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

c)    zmiany uchwały nr XLI/283/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysługę lat

d)   wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

e)    zmieniająca uchwałę nr XIII/84/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

f)    zmiany uchwały  nr XXVIII/190/16 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki

g)   nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko

h)   nadania nawy ulicy w miejscowości Podrzewie

i) zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Grzebienisko

j) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2738P Nowy Tomyśl - Duszniki na odcinku ok. 900mb., od granicy powiatu w kierunku m. Duszniki

          8. Interpelacje i zapytania radnych.

          9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

         10. Wolne głosy i wnioski.

         11. Zakończenie.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy                

                                                                          Ryszard Pacholak   

Ogłoszenie- XL sesja Rady Gminy Duszniki

 

O G Ł O S Z E N I E

XL (40) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 25 lipca (wtorek) 2017 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

  Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Komisji Rewizyjnej o przebiegu kontroli wyjazdów i delegacji służbowych.
 5. Sprawy oświatowe.
 6.  Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024

b)    zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

c)    wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Duszniki nieruchomości położonej w miejscowości Podrzewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 314/2 i 314/4

d)   przyznania najemcom garaży pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości zabudowanych garażami murowanymi, stanowiącymi własność Gminy Duszniki

e)    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki i nadania jej statutu.

         8.   Interpelacje i zapytania radnych.

         9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

        10. Wolne głosy i wnioski.

        11. Zakończenie.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy                

                                                                         Ryszard Pacholak