KRiB

PROTOKÓŁ NR 28/05

PROTOKÓŁ NR 28/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki
               w dniu 21 marca 2005r.
 
 
 Ad. 1. Przewodniczący Grzegorz Pawlak powitał zebranych i otworzył posiedzenie Komisji. W spotkaniu uczestniczyli oprócz członków komisji Rolnictwa i Budżetu, wójt Adam Woropaj, kierownik Powiatowego Biura Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Szamotułach Andrzej Frąckowiak, członek w/w biura Lucyna Konieczna oraz doradca ODRu w Dusznikach Jerzy Kryś..
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
 Ad. 2. Przyjęto zaproponowany porządek obrad:
 
  1. Otwarcie i powitanie.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie i podpisanie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Omówienie działalności Powiatowego Biura Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Szamotułach.
  5. Omówienie działalności Punktu Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Dusznikach.
  6. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie.
 
Ad. 3. Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia.
 
Ad. 4. Andrzej Frąckowiak, który od pół roku pełni funkcje Kierownika Powiatowego Biura Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Szamotułach powiedział, że oczekiwania rolników są bardzo duże, tymczasem praca Izb ogranicza się do opiniowania wniosków. Przygotowana jest nowelizacja statutu izb rolniczych. Gość uważa, że konieczne jest zwiększenie liczby doradców rolniczych, którzy mają bezpośredni i pierwszy kontakt z rolnikiem.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Pawlak nie otrzymał odpowiedzi na pytanie  na co  przeznaczone są pieniądze z  podatku rolnego (w wysokości 2% ),  który urzędy gmin przekazują. izbom rolniczym.
 
Ad. 5. Zebrani dyskutowali na temat działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W tej chwili najwięcej czasu poświęca się wnioskom o płyty obornikowe. Krytycznie wypowiadano
się na temat w/w wniosków. Jest wiele chaosu, powielania niepotrzebnych podpisów, zmian już podjętych decyzji. Zebrani byli zgodni, że należy zwiększyć ilość pracowników w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.
 
 
Ad. 6. Wójt przedstawił projekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy w dniu 23 bm. w sprawie:
-    Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki,
 
-    ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Gminnym Zespole Oświatowym, gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolu gminy Duszniki,
 
-    wystąpienia o połączenie miejscowości Ludowo (wieś i Sekowo (wieś) w jedną jednostkę
 
Ad. 7. Wolne głosy i wnioski.
Członkowie Komisji wnioskowali o:
-    częstsze spotkania z przedstawicielami Izb Rolniczych, aby poprawić przepływ informacji.
-    zwiększenie liczby doradców rolniczych .
 
Ad. 8.  Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
(Marian Kaźmierowski
 
Przewodniczył
Grzegorz Pawlak