KOŚiPP

PROTOKÓŁ NR 21/05

PROTOKÓŁ NR 21/05
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Rady Gminy Duszniki
 
wspólnie z komisjami :
Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz Rolnictwa i Budżetu
w dniu 11 kwietnia 2005r.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie, powitanie, przedstawienie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zakończenie.
Ad. 1. Posiedzenie wspólne trzech komisji otworzył i powitał zebranych wójt Adam Woropaj. W posiedzeniu wzięła udział Janina Matjasz - skarbnik Gminy..
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Wójt omówił szczegółowo wszystkie pozycje planu i wykonania budżetu. Wyjaśnień udzielała skarbnik.
Podkreślano dużą ściągalność podatku. Dużą zaległość ma firma RACEMUS.
Zwrócono uwagę na dużą różnicę w poborze wody - wykazanym na stacjach wodociągowych, a wpłatami od użytkowników.
 
Ad. 3 Wolne głosy i wnioski.
 
W tej części posiedzenia uczestniczył kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego Tomasz Śpiączka.
 
1. Komisja po zakończeniu wspólnego posiedzenia - zapoznała się z pismem przewodniczącego rady Gracjana Skórnickiego w sprawie zażalenia Agnieszki Krzyżaniak na decyzje kierownika KZB.
Z wyjaśnień kierownika wynika, że sprawa przekazania spornego mieszkania została zawieszona, ponieważ Agnieszka Krzyżaniak nie doszła do porozumienia z Arturem Kreckim.
 
2. Druga sprawa mieszkaniowa - dotycząca porozumienia z państwem Cieślak w sprawie umorzenia zaległego czynszu w zamian za wymalowanie mieszkania - też nie została zakończona. Pani Cieślak domaga się przeprowadzenia remontu (wymiana drzwi i podłogi w kuchni). Kierownik zagroził wykwaterowaniem w/w lokatorów jeżeli nie wywiążą się z propo-
nowanego porozumienia..
 
 
Ad. 4. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
Protokółował
Cezary Stachowiak
 
Przewodniczył
Przewodniczący Komisji
Ryszard Krawczyk